Contact Us
Keren Yishai
Rav Mordechai Elon
See the Mekorot
This week's shiur
Listen to the Shiur

ס"שתה ןושחב א"י ,ד"סב

עובשה תשרפב םירועישו תוחיש
םידימלת י"ע וכרענו ובתכנש

יפמ
א"טילש ןולא יכדרמ ברההדיקעה תשרפ

הבוש תבשל

ינאש קחצי תדיקע טושפ הז .רכומ רוקמ ,הנוש הרנ תורוקמה ףד םג ,ןמזה יניינע
.םינפבמ תצק התוא דומלל הצור

,הדיקעה תשרפ תא םיריכזמ ונחנא םירופיכה םויל הנשה שאר ןיב םויו םוי לכב
טויפב םעפ לכ ,תרחא וא תאזכ הרוצב תוחילסב םיגהנמה בור יפל ,קחצי תדיקע
.דואמ יזכרמ םוקמ קחצי תדיקע תספות םירופיכה םויל הנשה שאר ןיב ללכב .רחא
םכל רוכזאש ידכ ליא לש רפושב ינפל ועקת" ,רבדל המ ןיא יאדו הנשה שארב
המצע קחצי תדיקעש ונתוא םידמלמ תרוסמה יפ-לע ל"זח ."םהרבא ןב קחצי תדיקע
וז ,ןכ-םאש ,קמועל הז לע בושחל ךירצ ,םירופיכה םויב .םירופיכה םויב השחרתה
שדוק םוקמב הירומה רהב םירופיכה םויב השחרתהש הנושארה הלועפה
הירומה רהב םירופיכה םויב לודג ןהכ תסינכב תשחרתמש הלועפה תאז .םישדוקה
קחצי תדיקעב הב שי תאזה הניחבהמ .תואיצמ התואבו העש התואב הנש התואב
.םירופיכה םוי לש לודג ןהכ תדובע ןיעמ

וטושפכ שממ תצק קוסעל תמאב רושעל הסכ ןיב םויה םכתושרב הצור ינא
,ךירצש ומכ ןכומ תויהל קיפסה אל תורוקמה ףדש דבעידב בוט ילוא .הדיקעב
םוי לכב התרימאב תובר תולעמ שי תאזה השרפה .איהש תומכ הדיקעב קוסענו
הילע וגליד םהש םיעדוי תוחפל םויו םוי לכ התוא רמול םיקיפסמ אלש ימ םג ,םויו
.הדיקעה תא םירמוא ונייה םילוכי ונייה וליאש ,השגרהל והשמ ןתונ םג הז .רודיסב
ונחנא ןכ-ינפלש הליפתב .ףיסוהל ךירצש השגרה וז יכ ,רתוי ןתונ וליפא הז
,הנשב םויו םוי לכ ,"ךינפל בוט ןורכיזב ונרכוז וניתובא יהולאו וניהולא" םיללפתמ
תבהא וניהולא 'ה ול רוכזו ,םדק ימש ימשמ םימחרו העושי תדוקפב ונדקפ"
העובשה תאו דסחה תאו תירבה תאו ךידבע לארשיו קחצי םהרבא םינומדקה
יבג לע ונב קחצי תא דקעש הדיקעה תאו הירוה רהב וניבא םהרבאל תעבשנש
תאצמנ הארנכ םינומדקה תבהא ."הלאה םירבדה רחא יהיו ךתרותב בותככ חבזמה
,אוה ךורב שודקה תא םינומדקה תבהא .םינומדקה תבהא - תאזה השרפב זכרמב
הפ םיארקנה בקעיו קחצי ,םהרבא םה םינומדקה .םתס םינומדקה תבהא
,בוש הצור ינא ףוסב עיגנ ,טאל טאל התיא ךלנ ,השרפה תא ליחתנ .םינומדקה
.ונחתפ הבש ינומדקה תבהא התואל ,'ה תרזעב

רמאיו םהרבא וילא רמאיו םהרבא תא הסנ םיהלאהו הלאה םירבדה רחא יהיו"
תולועש תולאש תמאב ,לאנברבא גהנמ הלחתהב טוקנא ינא ,םכתושרב ."יננה
רחא" .השרפה לכב הנבה תובייחמש תולאש אלא ,תושרפב טשפב םתס אל ,ןהילאמ
לבא .ןטש לש וירבד ירחא :רמוא י"שר ?המ ירחא .הנבה בייחמ "הלאה םירבדה
,המ רחא רוכזל םיכוז ונחנא הנשה שאר לש םיימויב .בותכ המ רחא ןיבהל ךירצ
קרפב .ןכ-ינפלש קרפה תא ,םדוקה קלחה תא ןושארה םויב ונארק ונחנאש ינפמ
רבדה ?רשק שי םאה .לאעמשיו רגה תשרפ תא שי ,קחצי תדיל תא שי ןכ-ינפלש
רבדה והז ,ךלמיבא םע םהרבא תרוכש תירבה תא אוה ןכ-ינפל שיש ןורחאה
הסנ םיהלאהו הלאה םירבדה רחא"ש רמוא ם"בשרהש ידכ דע .ןורחאה ןורחאה
תוטשפב ,םהרבא תא הסינ .ןויסינ - תיזכרמה הלימל ןאכ םיעיגמ דימ ,"םהרבא תא
הסינ לבא .םיקולאה אב םכתא תוסנ רובעבל" .הלעמל ותוא הלעה ,ותוא םמורש הז
ם"בשרה ?המ לע .שנוע וליפא ילואו ןויסינ והשזיא לש תועמשמ םג הארנכ וב שי
איה ,הלעמלמ הז תא קרוז קר ינא ,הנבה בייחי הז ,הדיקעה תשרפ לכש ןעוט לשמל
השרפל ומדקש א"כ קרפב םינורחאה םיקוספה .םימדוקה םיקוספה לש ךשמה
וז .לארשי-ץרא לע ךלמיבא םע תירב תרוכ םהרבא םהבש םיקוספה םה תאזה
התא .תואקסע הפ תושעל תושר ךל ןתנ ימ ,ם"בשרה לש תואמ תניינעמ הנעט
שי יכ ררג ךלמ ךלמיבא םע ץראה לע תואקסע תשעל ןוחטיב ךמצעל תלביק הארנכ
השוע התאו ,בוט שיגרמ התא ,ךשמה שי וישכע .תזעה אל ןב ךל היהש דע ,ןב ךל
,אוה טשפהש רמוא אוה .ארונ ם"בשר הז ,"הלאה םירבדה רחא יהיו" זא .הקסע
ותוא הלעתו ךל ךייח ,ךל יתתנש ןבב תיאגתנ התא ,ךלמיבא םע הרקש המ ירחאש
םיחקול ונחנא ?הפ בותכ המ .דואמ רזומ עמשנ הז ,לכה תא תצק הנשמ הז .הלועל
והשמל התוא םימצמצמ ,התוא םידקממ הככ הרואכלו ,הדיקעה תשרפ לכ תא
.ךשמהב הזל עיגנ .רשפא יא הז ילב לבא ,םינורחאה םיקוספל רושקש

הנושארה םעפה וזש ,דואמ תובר םימעפ ונרכזה ."יננה רמאיו םהרבא וילא רמאיו"
עבתנ אל םדאהש ינפמ אל .הזכ רבד היה אל דוע ,הירוטסיהב יננה הנוע םדאש
הנש םייפלא וישכע קר לבא ?"הכיא" ןושארה ומוימ לאשנ אוהש ינפמ ,הזה םשל
ובש םויב ,ותדיל םויב תארקנש השרפה תאז ."יננה" תונעל עדוי אוה ודלוויה ירחא
?"הכיא" לאשנ אוה

הירמה ץרא לא ךל ךלו קחצי תא תבהא רשא ךדיחי תא ךנב תא אנ חק רמאיו"
םשש אשירב דקמתא אל ינא ."ךילא רמא רשא םירהה דחא לע הלעל םש והלעהו
וז - "ךל ךל" ."קחצי תא תבהא רשא ךדיחי תא ךנב תא" - םימדקתמ דימת ונלוכ
ןושארה "ךל ךל"ה .הנוש תצק הז םעפהו ,"ךל ךל"ב םיווצמ ונחנאש הינשה םעפה
.םיקוספה ןיב הוושנ ואוב .רכומ ץראה םש ןאכ ."ךארא רשא ץראה לא" ?ןאל היה
יוגל ךשעא" ?הרקי המ םשו ,"ךארא רשא ץראה לא" ןושארה ןושארה "ךל ךל"
םש השענ בגא המ .םש הרקי המ תובייחתה םוש ןיא ןאכ ,בגא .'וכו 'וכו "לודג
םינורחאה םיקוספה תא םיאור םתא םא ."ךל ךל"ב רבכ חטבומ םצעבש המ ,לעופב
הברהו ךכרבא ךרב יכ ...הזה רבדה תא תישע רשא ןעי יכ ...יתעבשנ יב" םינורחא
רעש תא ךערז שריו םיה תפש לע רשא לוחכו םימשה יבכוככ ךערז תא הברא
- "ךל ךל" אלא ,"...ל ךשעא םשו ךל ךל" אל ."ץראה ייוג לכ ךערזב וכרבתהו :ויביא
ךל"ב םש התייה איהש ומכ הכרבה עיגמ השענ לכהש ירחא .הווצמה תא םייקת
הז ןאכו ,"ךארא רשא ץרא לא ךל ךל" הז םשש ,יתוהמה ןושארה לדבהה לבא ."ךל
ימ .תאזה ץראה תא םישגופ ונחנאש הנושאר םעפ וז ."הירומה ץרא לא ךל ךל"
םש והלעהו" .הירומה ץרא העידיה א"הב - הירומ ?התוא ריכמ אוה םאה ?איה
ץראה לא" אל הז ."ךילא רמוא רשא" בושחה קלחה וישכע ,"םירהה דחא לע הלועל
- הירומה ץרא לא ךלוה התא .היארב שמתשהל ךרטצת אל ללכב התא ,"ךארא רשא
יפל ךל ,הירומה ץרא שי ,סלטאב שפחת .שי לבא ,הז המ עדוי אל .הפמב חתפת
דחא אל הז ,דחוימ דימת הז ארקמב ...ה דחא .םירהה דחאל ?עיגהל ןאל .םשה
דחא לבא ....ש דחוימ הז ,...ה דחא - "ךתשא תא םעה דחא בכש טעמכ" ....מ
ץרא לכב דחוימה רהה המ תוהזל עדת התא ךיא ,הזה דחוימה רהה ,םירהה
."ךילא רמוא" הז ,רבכ ךל דיגא ינא .םירה תאלמ ץרא םתסה ןמ וז ?הירומה
,יללכה ץראה תאיצמ יבגל אל ,הפ שמתשהל ךירצ אל התא היארה לש שוחב ,רמולכ
.יפיצפסה םוקימה יבגל אל יאדוובו

לא רוזחנ ,עגרל גלדמ ינא ,רקובב םיכשמ םהרבא ?לעופב הרוק המ הארנ ואוב
םוקמה תא אריו ויניע תא םהרבא אשיו ישילשה םויב" .אבה קוספה לא ,םיקוספה
האור אוה לעופב ,םוקמה תא האור אוה לבא ,ךאראל עבתנ אל אוה ,רמולכ ."קחרמ
ול רמא רשא ץראה תא אריו ךליו בותכ אל םש ."ךל ךל"ב עיפוה אלש המ ,ותוא
ץראל ךל :ול רמאנ ,תוארל ול רמאנ אל ןאכ .ךלוה אוה םש ,אוה ךורב שודקה
ץרא לא ,םיקולא ול רמא רשא ץראה לא ךלוה אוה .ךל רמוא ינא םשו תמיוסמ
םירהה דחא לא םוקמה לא ךליו ,לוק עמשי אוהש םיכחמ ונחנא וישכע .הירומה
.קוחרמ םוקמה תא האורו ויניע תא אשונ אוה .הזה לוקה עיגמ אלו ,רמוא רשא
אל .רדגומ דואמ יוויצ ךילע הווצמ ינא ?ךל השרה םצעב ימ ,הלודג הישוק וז ,בגא
.רהה תא ךל דיגא ינא ,העימשל הכח ןאכ ךל יתרמא אלא ,תוארל ןאכ ךל יתרמא
.העוט התא ילוא
שאה הנה רמאיו ינב יננה רמאיו" ךכ-רחאש קוספב .םיקוספב תצק דוע קיידנ
תוארל עגר קר הצור ינא לבא ,לכל ךכ-רחא רוזחנ ונחנא ."הלעל השה היאו םיצעהו
םהינש וכליו ינב הלעל השה ול הארי םיהלא םהרבא רמאיו" .תאזה הקספה תא
וישכע ."חבזמה תא םהרבא םש ןביו םיהלאה ול רמא רשא םוקמה לא ואביו :ודחי
םשו ,רמא רשא םוקמה רבכ הז וישכע אלא ,הירומה ץרא יללכה םוקמה אל הז
ךורב שודקה ,רמולכ .תואלפ יאלפ הז .האר אוה ,רמא אל .חבזמה תא הנוב אוה
,הירומה ץרא לא ךלוה אוה ,ךל רמוא ינא םש ,הירומה ץרא לא ךל :ול רמוא אוה
רשא םוקמה לא עיגה אוהש ,רמוא אוה השענ המ ארקמה ראתמשכו ,האור אוה
השרפ תויאר הברה שי .לכל עיגנ .ירמגל תרחא בותכ הז ,בותכ אל הז לבא .רמא
,"הארי 'ה" ארקי הזה םוקמה לכ .ךבסב זחאנ רחא ליאה תא האור אוה .תאזה
הזה הירומה רהב .הלאה היארה תושרפ לכל עיגנ דוע .הארי 'ה ארקי אוה םויהו
תא בירקנ םש .ךרוכז תואריהלו ךרוכז לכ תוארל הנשב םימעפ שולש הווטצנ ונחנא
,לודג דואמ דואמ םוקמ הפ תספות היארה .ותיאר תא קחצי דבאי םש ,היארה תלוע
והשמו ,ךל רמאנ ,בישקת :ול ורמא .רבד םוש תוארל ונממ שקיב אל שיאש תורמל
.םיקוספל רוזחנ ואוב לבא ,הזל רוזחנ דוע .ירמגל תרחא לעופ הפ

ונב קחצי תאו ותא וירענ ינש תא חקיו ורמח תא שבחיו רקבב םהרבא םכשיו"
ץרא לא הז םייתניבש ,"םיהלאה ול רמא רשא םוקמה לא ךליו םקיו הלע יצע עקביו
םדוקמשכ ,"קחרמ םוקמה תא אריו ויניע תא םהרבא אשיו ישילשה םויב" .הירומה
םכל ובש וירענ לא םהרבא רמאיו" ."ךילא רמוא רשא םירהה דחא לא" ול רמא 'ה
םע הפ םכל ובש" ."םכילא הבושנו הוחתשנו הכ דע הכלנ רענהו ינאו רומחה םע הפ
םיבשוח ,רקובב םימיכשמ .הלודג דואמ תועמשמ שי הזה רומחלש הארנכ ,"רומחה
דואמ ,בושח ךכ-לכ אוה רומחה םא ,בגא ךרד ."רומחה הפ םכל ובש" .רומחה תא
ןורחאה קוספה לא םכתושרב עגר בושנ ,הדיקעה ןמ דרוי םהרבאשכ ,ןיינעמ
ינש לא עיגמ אוהו ,רהה ןמ דרוי אוה ,הדיקעה ןמ דרוי םהרבא .השרפב ןורחאה
וירענ לא םהרבא בשיו" ןורחאה קוספב .עיפומ אל הז לבא ,...םע םיבשויש וירענ
אל אוה המל ,בושח ךכ-לכ אוה רומחה םא זא ,"עבש ראב לא ודחי וכליו ומקיו
ינא זא .רומחה םע םיכלוה םה ירהש ללגב ,בושח אוה הפ אקווד ירה ?בוש עיפומ
,"רומחה םע הפ םכל ובש"ה בושח ךכ-לכ המ לבא ."ורומח תא שובחיו" תא ןיבמ
,"רומחה םע הפ םכל ובש" ?תויהל תבייח הינחה הפיא םג בותכ תויהל ךירצ םאה
הז המכ .יטנוולר ללכב הז המ ?ותיא ושעת המ ?ותוא וקיזחת ?ללכב ךייש הז המ
ראב לא ודחי וכליו ומקיו וירענ לא םהרבא בשיו" ןורחאה קוספב םיאור בושח אל
ןושארה ישוקה תא ,תולדבה יפלא ףלא לידבהל ."עבש ראבב םהרבא בשיו עבש
קוספב רסח רומחה קר אל .תחא םעפמ רתוי וב ונעגנ ,קעוז הפ םיאור ונחנא ירה
םהרבא ירה ?וניבא קחצי הפיא .רסח יתוהמ רתוי הברה והשמ אלא ,ןורחאה
ונחנא .והשמ שחרתה ןורחאה קוספב ,רמולכ ."םכילא הבושנו הווחתשנו" בייחתה
.הפ שחרתמ והשמ לבא .דרי חתמהו הרמגנ הדיקעה רבכ יכ ,ותוא םיצר דימת
ךירצ לכה תאו ,קחצי ילב דבל דרוי לידבהל םהרבא .רומחה אלל םה םירענה
,לולכמב לכה תא הארנ ואוב לבא ?קחצי םלענ ןאל הלאשב םעפב ונעגנ .דחי תוארל
הרק המ ?הדירי וא הילע וז םאה ,אצמנ אל רומחהש הז .םירענב הרק הארנכ והשמ
?בושח הז םג םאה ,וישכע שגדומ אל אוהו ןכ-ינפל שגדוה אוהש הז ?םש

לא רזוח ינא .םיקוספה לא עגר רוזחנ וליבשב בא ,ןורחאה קוספב הרוק רבד דוע
םע" םילימה ."רומחה םע הפ םכל ובש וירענ לא םהרבא רמאיו" ונלש קוספה
תייה םירמוא ויה ל"זחש ילב טעמכ .םיענ אל הז ,קזח ידמ הז תירבעב םג "רומחה
,סחייתמ בגא ילואש ,עודי שרדמ הפ םירמוא ל"זח .הזה שרדמה תא רמוא ןכ-םג
ילוא .בל םימשש ילב טשפב תויעבל םיסחייתמ הדיקעה תשרפב םישרדמה לכ
רמוא שרדמה ,עודי שרדמ הז .טשפב תויעבל סחייתמ יאדווב רתויב עודיה שרדמה
זא .רהה לע רושק ןנעו חבושמ רה האורו לכתסמ םהרבא ישילשה םויב ועיגהשכש
.רזעילאו לאעמשי - םיבושח דואמ םירענ םה תרוסמה יפלש ,םירענה לא הנופ אוה
ונחנא :םירמוא םה ?םש םיאור םתא המ :םתוא לאושו םירענה לא הנופ אוה זא
התא המו :ותוא לאושו קחצי לא הנופ אוה זא .םירה םיאור ונחנא ,לוח םיאור
:רמוא םהרבא זא .רהה לע רושק ןנעו חבושמ רה ינא :רמוא אוה זא ?םש האור
ובש ,ותומכ אלא םיאור םכניאו ליאוה .רומחה םע ובשת םתאו ,יתיא אובת התא
.ותיא
לכ םדוק .טשפב תויעבהמ עבונ ןבומכ אוה ,הנבה ןומה בייחמ ןבומכ הזה שרדמה
?ול דיגהל ךירצ היהש האר םהרבא המ ,הלאשל הרוצ יהשוזיאב הנוע הארנכ אוה
רופיס לש הנושארה תולעתהה איה היארהש ןויער וכותב לפקמ שרדמה הארנכ
ןיא התוא ,קחצי תא ותיא חקולו ,ותיא םהרבא חקולש תאזה היארה תא .הדיקעה
לש הלודגה לע הדיעמ איה ,םתונטק לע הדיעמ אל רומחה םע הבישיה .םירענל
וא ,הינשה היעבל סחייתמ הזה שרדמה םג ילוא .יוויצ הנניא תאזה היארה .םיאורה
ונחנא .ףוסב עיפומ אל הזה קוספב בושח ךכ-לכה רומחהש ,וניאר עגרהש הדוקנל
םג ילוא ,ףוסב עיפומ אל אוה םא ילוא .םתס האירק ידכ ךות הזל בל םימש אל
םירענה ילוא .רהה לע תשחרתמש קחצי תדיקע תובקעב םתגרדמב םילוע םירענה
וניאר דימת ,הטמל ויה םה ירה ?םיליחתמ שוריפ המ ,הדיקעה תא םיליחתמש
ררבתמ וישכע .והשמ וא שב-שש הטמל םיקחשמו הטמל םיבשויש םיגהנכ םתוא
םידרוישכו ,רומחה םע ובשי םה .ירמגל רחא והשמ שחרתמ םירענב םגש ,אלש
קחצי אלא ,הז קר אל .םש אצמנ אל רומחה ,רומחה םע םיבשוי אל רבכ םה םהילא
םהרבא ןיב תשחרתמש תיזכרמה הלועפה לבא .אוה הפיא םיעדוי ונניאו ,םלענ
שי :םיבלש ינש ןאכ שי .םירענה ןיבל םהרבא ןיב שחרתהל וישכע תדמוע קחציל
טעמ דוע ?קחצי םע םהרבא השע המ .וירענ לומ םהרבא שיו קחצי לומ םהרבא
השע אוה המ לבא ,הדיקע ול השע אוה ?ותיא השע אוה המ לע ,רתוי הז לע רבדנ
אוה ."ודחי םהינש וכליו" ותיא השע אוהש דיחיה רבדה הז ,ותיא ךלה אוה ?ותיא
,םיבלש ינש רבוע הזו ,וידחי הכילהה אוה רוביחה .תפסונ הלועפ םוש ותיא השע אל
.דימ הזל עיגנ

רבכ םהשכ וישכע ,ןורחאה קוספה לא בוש ?םירענה לא דרוי םהרבאשכ הרוק המ
םג םאה ."עבש ראב לא ודחי וכליו ומקיו וירענ לא םהרבא בשיו" .רומחה אלל
ומכ תולוחו םירה קר םיאור ויה אל םה םא רהל תולעל םצעב םילוכי ויה םירענה
הרק המ בגאו ,עבש-ראב לא םירענה םע ךלוה םהרבא .השק הלאש וז ?שרדמה
ללגב ילוא .ךלמיבא םע תירבה התרכנ םש ?הדיקעה ינפל דחא קוספב עבש-ראבב
רמאיו םהרבא תא הסנ םיהלאהו הלאה םירבדה רחא יהיו" .שנועה לכ עבש-ראב
המש רורב לבא ,הלאה םירבדה רחא המ עדוי ינניא ."יננה רמאיו םהרבא וילא
תא וב ונמתחש קוספה הז .עבש-ראבב תירבה אוה םיקוספב הדיקעה ינפל היהש
אוה םשמ .םיבר םימי בשוי אוה םשש הנשה שאר לש ןושארה םויה לש האירקה
בש אוה וישכעו .םילשוריל הלועו עבש-ראב תאו תשלפ תא בזוע אוה ,הדיקעל הלוע
.וידחי ,רומחה ילב םירענה םעו קחצי ילב עבש-ראב התואל

לבא ,בוט אל הינשל תעמשנ חיוורהל הלימה ?הדיקעהמ "חיוורהל" דמוע ימ ,בגא
רשא ןעי יכ" ,ןורחאה קוספה ינפלש םיקוספה ינש ?הדיקעה ןמ "חיוורהל" דמוע ימ
ךערז תא הברא הברהו ךכרבא ךרב יכ" ?הרקי המ זא ,"הזה רבדה תא תישע
ימל ןאכ דע ."ויביא רעש תא ךערז שריו םיה תפש לע רשא לוחכו םימשה יבכוככ
םויה בקעי לש וערזל קחצי תדיקעו" .קחצי לש וערזל ,ונלש םעל ?תוחטבהה
רשא בקע ץראה ייוג לכ ךערזב וכרבתהו" .אבה קלחה וישכע לבא ."רוכזת םימחרב
םיכוזש ,הלאה םירענה םניא םיכרבתמש םינושארה ץראה ייוג םאה ."ילקב תעמש
םע הפ םכל ובש" לש דמעמהמ וררחתשהש ,םהרבא םע וידחי תכלל וישכע
םירענה ינש הלא םא ?םהרבא לא ירמגל רחא רוביח וישכע םילבקמ םהו ,"רומחה
- וניבא םהרבא לש םילודג יכה םידימלתה לש םהיגיצנ םה ירה ,רזעילאו לאעמשי
םה ,הזפ םירבוע םהינש וישכע .רזעילא קשמד - דימלתה רזעילאו ןבה לאעמשי
םניבל קחצי ןיב עירפהש המ ילוא .םהרבא םע רשק לש ירמגל תרחא המר םירבוע
רה תוארל קחצי לש חוכה .רומחה ,ותוא ןיבהל ךירצש שרדמ ותוא יפ-לע היה
.רומחה םע םיבשוי םה יכ ,הז תא תוארל םהלש חוכה רסוחו ,רושק ןנעו חבושמ
רומחה תא .ומע םיבשוי םהש ארונ הז לבא ,רומח הל שי םדא-ינבש ארונ אל הז
ונממ רורחשה ילוא .ןיטולחל םייביספ ויה םה ,וישכע ונממ םיררחתשמ םהש הזה
דיקפתהו דרוי םהרבא .רהה לע קחצי תדיקעב הלעמל שחרתמש המ לש רצות אוה
,האלה וערזל הזה דיקפתה תא קימעהל ךישמהל ידכ םלענ קחצי ילוא .ךשמנ הזה
.הזל עיגנ .ךכ-רחא עיפוי אוהו

לע ונדמלשכ םעפ ונרביד רבכ הז ?האבה םעפב עיפוי קחצי הפיא ,םיירגוסב בגא
.יאור יחל ראבב עיפוי אוה .וישכע םלענ אוה ?האבה םעפב עיפוי קחצי הפיא .קחצי
קחצי תא ןיא ,"הרש ייח ויהיו"ב עיפומ אל אוה .אצמנ אל אוה אמא לש היוולהב
ירחא דימ .םלענ אוה .עיפומ אל אוהש המיהדמ העפות ירה וז ,אמא לש היוולהב
הנה םהרבאל דגויו" םהרבאל רמאנש הרצרצקה השרפה העיפומ ירה תאזה השרפה
וזיא וליאכ ,לאותבל הקבר תדלונ םש ,"ךיחא רוחנל םינב איה םג הכלמ הדלי
ונחנאש אמא לש היוולהה ךכ-רחא .ןרחב ןיסולכואה םשרמב תאזכ תיללכ העידי
תא תוארל םיכחמ ונחנא הדיקעה לכ ירה .קחצי תא םש תוארל םיכחמ ןמזה לכ
אל אוה הקבר תא שופיחה יקוספ לכ .עיפומ אל אוה לבא .אמא לש היוולהב קחצי
אוהו ,םואתפ ותוא האור איה הקבר םע דחי רזעילא ןרחמ םירזוח םהשכ .עיפומ
.ינודא אוהש הניבמ איהו ,ףיעצה תא תחקול איה ךכ-רחא .יאור יחל ראבב אצמנ
,דחא רבד עדוי קר ינא ,יאור יחל ראבב םש השע אוה המ עדוי ינניא .קחצי הז
םויב ונארקש האירקה .דחי ויה לאעמשיו רגה ובש םוקמה הז יאור יחל ראבש
םוקמל רגה הארק ךכ ,יאור יחל ראב לש האירקה התייה הנשה שאר לש ןושארה
םע אצמנש רענה םא .לאעמשי לש ותלצהב אוה ךורב שודקה הילא הלגתה ובש
קחציש ירה .תואלפ יאלפ הז ,לאעמשי אוה םהמ דחא ,הירומה רה תולגרמל רומחה
.יאור יחל ראבב לאעמשי לא עיגהו ,ינשה דצהמ בוביס השע רההמ דרוי אלו םלענש
יכ .םהרבא לא לאעמשיו רגה תא ריזחמ אוה ילואו ,רגה לא םג עיגה אוה ילוא
תומ ,הקבר םע הנותחה ירחא דימ איה ףצרב עיפוהל ליחתמ קחצי הבש השרפה
קחציו ,רגה איה ילואש הרוטק תא אשונש םהרבא ,םהרבא לש היוולהה ,םהרבא
.םהרבא תא תוולל דחי םיכלוהש לאעמשיו

םירענה לא רההמ דרוי םהרבא .הפ ליחתמ "ץראה ייוג לכ ךערזב וכרבתהו"ה ילוא
קחציו ,עבש-ראבל םהרבא םע וידחי םיכלוה רומחה אלל רבכ םהו ,ץראה ייוג
,רגהו לאעמשיו .רגהו לאעמשי - ץראה ייוג תא איבמו ,יאור יחל ראבל רההמ ךלוה
ידי-לע םיחלשנ הרוטק ינב לכ ירה יכ ,רגהו לאעמשי קר אל הז זא ,הרוטק תאז םא
.םשמ םיחלשנ םלוכ ,הרוטק ינב ,םהרבא ינב םש .יח ונדועב םדק הצרא םהרבא
ךולמ" לש םויב הנשה שארב תארקנש הדיקעה םאה ?הדיקעב שחרתמ הז לכ םאה
תיב יתיב" ובש ןושארה ירוטסיהה עוריאה התייה אל "ךדובכב ולוכ םלועה לכ לע
רהב השחרתהש הנושארה הלועפה םאה ?וטושפכ "םימעה לכל ארקי הליפת
רהמ םידרוי ?היווהה לכ לע עיפשמ הז ךיא ,הז הפוסש הלועפ התייה אל הירומה
רבכ םהש ,וידחי ךכ-לכ רבכ םהש ינפמ ילוא .דחי אל דקענהו דקועה הירומה
םיכירצ אל ללכב רבכ םה ילוא ?וידחי םיראשנ םהו םידדצ ינשמ תדרל םילוכי
?קוחרמ םג וישכע הליחתמ רבכ םהלש הדובעה ילוא ?וידחי תויהל ידכ דחי תויהל
לדבהה :םעפ רמא אוה ,םימעפ הברה רמוא היה ,הכרבל קידצ רכז ,ץיבבולמ יברה
לככ ?דיסח אוה דיסח המכ דע ןחבנ ךיא ליגר יבר לצא ,םירחאה סברה ןיבל יניב
שגופ ,ותוא האור אוה יכ ,דיסח רתוי אוהש ןמיס יברל רתוי בורק אצמנ דיסחהש
ינא םא .דיסח רתוי אוהש ןמיס תוחפ ותוא האור ינאש לככ ילצא לבא .שיטב ותוא
ינאשכ .תוחילשה תא השוע וישכע אוה יכ ,שממ דיסח אוהש ןמיס ללכב האור אל
יתוא ךירצ אוה יתיא דחי תויהל ידכ םא יכ .יתיא דחי אל אוהש ןמיס ותוא האור
ללכב אוה םא לבא .ילש ףוגה לש קלחה לא אוה ולש רשקהש ,תרמוא תאז ,תיזיפ
,קחציו םהרבאל ,יברלו דיסחל הרוקש המ הז אל םאה .יתיא אוהש ןמיס יתיא אל
?עיפשמ הזה וידחיה ךיאו ?רצונש וידחיה המ ?רהה ןמ םידרוי םהשכ

ןורחאה קוספה בוש ילוא .דחיב לכה לע תונעל הסננ זאו ,םיקוספב תצק דוע ךישמנ
תאו שאה תא ודיב חקיו ונב קחצי לע םשיו הלעה יצע תא םהרבא חקיו" ונארקש
תא ."יבא רמאיו ויבא םהרבא לא קחצי רמאיו :ודחי םהינש וכליו תלכאמה
הדיחיה הדיחיה החישה וזש םעפמ רתוי ונרכזה .הברה םימעפ וניאר תאזה החישה
ןיב תפסונ הלימ ףא ןיא .בוט הילא בל םישל יאדכ ,קחציל םהרבא ןיב ך"נתב
וינבל בקעי ןיב ,בקעיל קחצי ןב שי םירוביד המכ .ינשה אבאל ןושארה אבאה
ונינפל קחציו םהרבא ,םהרבאו קחצי לבא .בקעי לא םינבהו קחציל בקעי - ךופהו
."ינב יננה רמאיו יב רמאיו ויבא םהרבא לא קחצי רמאיו" .םהיניב הדיחיה החישה
.שודיח םוש ,ונל עודי וניאש טרפ םוש ןאכ ןיא .רתוימ לכה זא וטושפכ לכה םא
לש ןבה אוה קחציש בותכ ןיבה אלש ימלו ,קחצי לש אבא אוה םהרבאש הפ בותכ
אוהש הז תא רשאמ םהרבאו .יבא :ול רמואו םהרבא לא קחצי הנופ זא .םהרבא
.ינשדח רתוי תצק והשמל םיפצמ ונייה םהיניב השיגפ שיש הדיחיה םעפב .ונב
."הלעל השה היאו םיצעהו שאה הנה" ,לודג אל דואמ דואמ שודיח דוע ,"רמאיו"
.והשמ דיגת ?רמוא התא המ .ונמצעב הז תא םיעדוי ונחנא לבא ,רידא הז ,ארונ הז
.קוספ דיגת ,הכרב דיגת םירבדמ םתאש הדיחי םעפ

רשפא יא הזמ ."ודחי םהינש וכליו ,ינב הלעל השה ול הארי םיהלא םהרבא רמאיו
םידדצה ינשמ המוחת הדיחיה החישהש ,שדחמ םיעיגמשכ םעפ לכ םלעתהל
רמאיו" .יבא :איה תאזה החישב תרמאנה הנושארה הלימה ."וידחי םהינש וכליו"ב
תרמאנש הנורחאה הלימה .תומדקה לכה הז ,"רמאיו ויבא םהרבא לא קחצי
ינב ,יבא ,"וידחי םהינש וכליו" ,"וידחי םהינש וכליו" .ינב - איה תאזה החישב
.דחימ רתוי הברה הברה הז וידחי ,דחי אל הז וידחי ."הארי םיקולא" עצמאבו
הרושמב יתיארו ,קדב אוהש רמא אוה ,הנשה שארב יבל תמושת תא הנפה והשימ
יננה רמאיו יב רמאיו ויבא םהרבא לא קחצי רמאיו"" .ינשה יננהה הז .עיפומ ךכש
יננהה וישכע .טוחשל יננה ,אוה ךורב שודקל יננה ,יננה םדוקמ רבכ היה ."ינב
םישגד ינש םנשי יננהבש םיאור םתא ,בושח ארוק לעב יבל תמושת לא הנפה .ינשה
קוספה תא וארת .השוגד ןושארה ן"ונה קר םירחאה יננה לכב .םינ"ונה ינשב
ךכו ,אל הינשהו השוגד הנושאר ן"ונ ,"יננה רמאיו םהרבא וילא רמאיו" ןושארה
יננהה תישילשה םעפב רבד ותוא .היופר הינשה ן"ונהשכ ,הז תא םיארוק םג ונחנא
הז ןאכ לבא ,"יננה רמאיו םהרבא םהרבא רמאיו םימשה ןמ 'ה ךאלמ וילא ארקיו"
םעפ דוע קר עיפומ הז לבא .ינבל תוכימסה ללגב הזש יתבשח הלחתהב ."ינב יננה"
.ןוכנ הזש בשוח ינאש ותודע יפ-לע ךכו ,הפ הרוסמה תודע יפ-לע ךכ ,ארקמב תחא
תא םידקמו ץר בקעי רשאכ ,תודלות תשרפב הז עיפומ הזש תפסונה הדיחיה םעפה
םיהדמ קוספ הזיא וארת ,ויבא לא אוביו" בותכ זא .םיזיעה יידג תאבהב וישע
יננה םירחאה םירקמה לכב ?"ינב התא ימ יננה רמאיו יבא רמאיו" .ולש הלבקהב
יננה"ל הפצמ תייה ,"יננה רמאיו יבא רמאיו" .אל הינשהו השוגד תחא ן"ונב עיפומ
איה האירקה םהינשב ?"ינב התא ימ יננה" זא ,בקעי וא וישע הז םאה לבא ,"ינב
לש ןבה אוה בקעיש םיעדוי ונלוכ ,םולכ רמוא אלש קוספ ,שודיח םוש ילב ןבו אבא
ןיב החישה תליחת יהוז .םהרבא לש ןבה אוה קחציש םיעדוי ונלוכש ומכ ,קחצי
ארוק אוה .בקעיל קחצי ןיב החישה תליחת וז .החיש ןכ-ינפל ןיא ,בקעיל קחצי
- יבא אוה קחציל בקעי ןיב ןושארה טפשמה .דיצה תא איבהל ול רמוא אוה ,וישעל
.םישוגד םינ"ונ ינשב עצמאב - יננהו םויס - ינב ,החיתפ

םה םהב ונעגנ אלש םינורחאה םיקוספה תצובק קר ילוא לבא ,לכה לא דימ עיגנ
םש ןביו םיהלאה ול רמא רשא םוקמה לא ואביו .המצע הדיקעה לע םיקוספה
חבזמה לע ותא םשיו ונב קחצי תא דקעיו םיצעה תא ךרעיו חבזמה תא םהרבא
וילא ארקיו :ונב תא טחשל תלכאמה תא חקיו ודי תא םהרבא חלשיו :םיצעל לעממ
לא ךדי חלשת לא רמאיו :יננה רמאיו םהרבא םהרבא רמאיו םימשה ןמ 'ה ךאלמ
תא ךנב תא תכשח אלו התא םיהלא ארי יכ יתעדי התע יכ המואמ ול שעת לאו רענה
תא אשונ םהרבא הינש םעפ .ךכ-רחא הב עגינ תאזה םיקוספה תצובק ."ינממ ךדיחי
ונתוא דמלמ רבכ אוה םעפה אלא ,קוחרמ םוקמה תא האור אל אוה םעפהו ,ויניע
וינרקב ךבסב זחאנ רחא ליא הנהו אריו ויניע תא םהרבא אשיו" .רפושב עוקתל
ירה .דבל לעופ רבכ אוה הפ ."ונב תחת הלעל והלעיו ליאה תא חקיו םהרבא ךליו
םהרבאו קחצי םילוכי ויה ,"המואמ ול שעת לאו רענה לא ךדי חלשת לא" :ול ורמא
הווצש הז אוה ,ליאה תא תחקל ךלוה םהרבא ,םהרבא לש קר הדובע וז לבא .תכלל
.ונב תחת הלועל ליאה תא הלעמ אוהו ,קחצי אלו הטיחשב

'ה אלא ,הארי םיקולא אל רבכ הז ,"הארי 'ה אוהה םוקמה םש םהרבא ארקיו (די)
ןמ תינש םהרבא לא 'ה ךאלמ ארקיו :הארי 'ה רהב םויה רמאי רשא" .הארי
תא תכשח אלו הזה רבדה תא תישע רשא ןעי יכ 'ה םאנ יתעבשנ יב רמאיו :םימשה
אל םהרבא המל ?הינש האירק תויהל הכירצ תאזה האירקה המל ?ךדיחי תא ךנב
ילב םג ודיחי ונב תא ךסח אל אוה ירה ?ירחא דימ תאזה החטבהה תא לבקל הכז
וניבא םהרבא .םוקמב אל הארנ וישכע הפ עיפומש רופיסה לכ ?ליאה תברקהל רשק
םעפ וליאכ עצמאב .הלודגה הכרבה תא לבקמ אוה ןכל ,ודיחי תא ונב תא ךשח אל
תא תכשח אלו התא םיהולא ארי יכ יתעדי התע" ךלת לא :ךאלמה רמוא הנושאר
תא תישע רשא ןעי יכ יתעשנ יב" ,ךשמה היהיש םיפצמ ונייהו ,"ינממ ךדיחי תא ךנב
ירחא קוספה יכ ,תטלוב ךכ-לכ הקספההו ,הקספה שי לבא ....זא "הזה רבדה
וליאכ ,"הזה רבדה תא תישע רשא ןעי יכ 'ה םואנ יתעבשנ יב רמאיו" ,הקספהה
רבכ הז ירה לבא ,"ינממ ךדיחי תא ךנב תא תכסח אלו" דיגהלו רוזחל םיבייח
ירחא קר .ךאלמה לש תואירק יתש שי .הקספה רבכ התייה יכ הז לע םירזוחו ,בותכ
הארי 'ה" םשב םוקמל ארוקו ,ונב תחת ליאה תא טחושו ךלוה וניבא םהרבאש
.ךכ-רחא עיפומש המ לכ עיפומ זא קר ,"הארי 'ה 'ה רהב רמאי רשא

ילוא וז ,תמאב אה הדיקעה יכ ,ףוס ילב תאזה העיריב ביחרהל דוע םילוכי ונחנא
לכ ,םוי לכ .םוי לכ ונתיא תכלוהש השרפה איהש ינפמ ,םוי לכ תארקנש השרפה
תא םינומדקה תבהא קר אל איה ,יתעד תוינעל ,םינומדקה תבהא .םויה לכ ,םימיה
ןיבל םניב ,םמצע ןיבל םניב ,םינומדקה תבהא יהמ וארו ואצ .אוה ךורב שודקה
.הלוכ היווהה לכ ןיבל םניב אליממו ,םלועה היהו רמאש ימ ןיבל םניב ,םלועה
וז .עומשל היה ךירצש המ תא האור אלא עמוש אל עומשל הווטצמש וניבא םהרבא
ינש םה העימשו היאר - םידחאתמ םישוחש הנורחאה טעמכו הנושארה םעפה
תכלל םילוכי םדא-ינב .תורחא תואצות יתש םינתונ םג םהו ,ןיטולחל םינוש םישוח
תיפוסוליפ דחי תכלל ןיידע ילוא דוע םילוכי םה .טחשנו טחוש םהשכ אל דחי
םהינש וכליו"ה לבא .ןויערב הז תא ןיבהל םילוכי םה יכ ,טחשנו טחוש םהשכ
תשרפ דע קחציל םהרבא ןיב םירוביד ןיא ,הלימ ףא ןיא .םיבלש ינש הפ רבוע וידחי
לא םיעיגמש דע רבד םוש הפ םיאיצומ אלש קנע רויצ ומכ ,הלימ ףא ןיא ,הדיקעה
םהש םירבד שי .תומדוקה םילימה םע הדוקנה תא ספספל אל ידכ ,המצע הדוקנה
.ישילשה םויב םיעיגמ קחציו םהרבא .םילימב רושקיתה לש תלוכיל רבעמ הברה
.ןמזה לכ קחצי ינפל םיעיפומ םירענה ללכבש בל ומיש ,םירענה םע רבדמ םהרבא
תא שובחיו רקובב םהרבא םכשיו" הז הדיקעה תשרפב יל השק יכהש קוספה
תדיקע וז ירה ?ללכב הפ הרוק המ ."ונב קחצי תאו ותיא וירענ ינש תא חקיו ורומח
רהל עיגה אוה ךיא יל תפכיא המ ?םירענה ללכב יתוא םיניינעמ המ זא ,קחצי
אוה ךיא יל הנשמ הז המ ,סובוטואב עסנ אוה ?ללכב יתוא ןיינעמ הז המ ?הירומה
-ראבל םירענה םע ךלוה אוה .הדיקעה לע יל רפסת ,רהה לא יתוא איבת ?םשל עיגה
,תושרדב קר .ללכב רבדמ אל אוה קחצי םעו ,םתיא רבדמו םתוא חקול אוה ,עבש
םע רבדמ אוה .בותכ אל הז לבא ,האר קחציו רושק ןנעו רושק רה האר אוהש
הפיא ריהבמ רובידה .רבחמ אוה רובידה דימת אל ,דירפמ אה רובידה .םירענה
.קמוע היהי רובידלש ידכ רובידהמ קומע רתוי והשמ תויהל ךירצ .ינא הפיאו התא

וכרבתהו" הדיקעה תשרפ ףוסב תויהל ךפוה םלועה לכ ןיבל םהרבא ןיב רשקה
ןוכנ ?םיכרבתמ ךיא .המדאה תוחפשמ לכ ךב וכרבנו" ,"ץראה ייוג לכ ךערזב
עדוי ץעב עגנ תחא םעפש ימ לכ לבא .םיכרבמש ידי-לע רובידב םיכרבתמ תינוציחש
ותוא םיסינכמ ,ףנע םיחקול ?תונליא םיכירבמ ךיא םיעדוי ונחנא .םיכרבתמ ךיא
םיארוק תאזה הלועפל - ץעה לש שרושל רושק ףנעה תא םיריאשמו ,המדאה ךותל
,םישרוש הכמ אוה - םתס ץע אוהש יתבשח ינאש הזה ףנעה טאל טאל. הכרבה
וחוכ לכו ומצע ינפב יחש ץע הזש בושחל לוכי קוחרמ יחטשה האורה .ץע דוע אצויו
,תוכרבה לש רוקמהמ חוכ םוש םיחקול אל וישכע םיכומש םישרושה .םשמ אוה
רבכ אוה ,ולש חוכהמ תחקל קיספמ הזה ץעה יכ .חוכ דוע ול םינתונ קר םה אלא
רוקמ הזו ,הכרבה תירבעב םיארוק תאזה הלועפל .המידק ןתונו ,ומצעמ חקול
הלגתש דע ,ירוקמה שרושה לא ךתוא רבחל חילצהל ,ושוריפ ךרבל .הכרב גשומה
תכיתח תא חק .תיליג אל םעפ ףאש רידא לאיצנטופ שי ךלש ץע םתס תכיתחבש
.םולכ םש ןיא .םישרוש םש שיש םולחת אל התא ,התוא תכרבהש ינפל תאזה ףנעה
קתנמ התאשכ ,רמולכ .רידא ץע םיקהל תלוכי םש שי רוקמה לא רבוחי הזשכ לבא
חומצל םילוכיש םיאבה םישרושה לכ תא אלא תקתינ רוקמה תא אל ,רוקמה תא
.ונממ

םילוכי ךיא .רחא םלוע אטבמ דחא לכ ירה ?רבחתהל םדא-ינב ינש םילוכי ךיא
תורתוס תויומד יתש שי םא .קחציו םהרבא ,ןידהו דסחה - ?רבחתהל ירתסד יתרת
תכלל וניבא םהרבאל רמא ימ .וידחי םיכלוה םהו ,קחציו םהרבא הז ארקמב
ךורב שודקה ?דקעיהל תכלל קחציל רמא ימו .אוה ךורב שודקה ?קחצי תא דוקעל
םאה ,הכלהה יפ-לע רוסאש רבד תושעל תכלל יל רמוא אבא םא .םהרבא ךרד אוה
קחצי ךירצ .ךתוא גורהל ךלוה ינא :קחציל רמואו םהרבא אב ?ול עומשל ךירצ ינא
ךכו ,םהרבא תא םשמ ףיעהל ,ברה תא איבהל ,טלעווג קועצל ,חבזמה לעמ םוקל
הליחתמ קחצי לש הדיקעה .הפי יתבישי קרפ היה הככ .קרפה תא םייסל ךירצ היה
שודקה הז אלא אבא אל הז רמוא אבא םא .אבא לא ומצע תא דקוע קחציש הזב
הז רמוא אבאש המ .ללכב ומצע לשמ חוכ אבאל ןיא .רבדמ אבא אלו ,אוה ךורב
םירבסהה לכ תא שי ,עבשו םישולש האמ ןב ןקז .ול רמא אוה ךורב שודקה
תדיקע תשרפ איה תאזה השרפה לכ .תרחא ריבסהל רשפא ילואש רמול םיינכטה
אל אוה ,תושעל םלועמ הווטצנ אל םהרבאש דיחיה רבדה הזש תורמל ,קחצי
ארקנ הזש םירמוא ל"זח .הרישק לעו הדיקע לע הווטצנ אל םלועמ .דוקעל שקבתנ
הילעב וידחי תויהל םיליחתמ םהשכ .הדיקעה תא עבת קחצי הז יכ קחצי תדיקע
קחציו םהרבא .רושקה ןנעה תאו חבושמה רהה תא םיאורש ינפמ ליחתמ הז רהל
םילוע םה ,הלועפ םוש םהל ןיא ,םיבשוי אל םה .הלימ ףא ילב רבד ותוא תא םיאור
המכ דע אדוול ידכו ,וידחי םיכלוה םהש היילעה עצמאב ררבתמ םיוסמ בלשב .רהב
רוריב רתוי שי םאה ."יבא רמאיו" ויבא םהרבא לא קחצי הנופ קזח אוה וידחיה
.ונב לא באו ויבא לא ןב לש הדובעה לכ וז ,המלש הדובע וז ?דחי ונחנא המכ םלועב
םעפ דוע קר עיפויש יננהה הז .לופכ יננה הז ,ליגר יננה אל הז ,"ינב יננה רמאיו"
.בקעי לא קחצימ תחא

השה הפיא קוידב עדוי ינא אבא ?"הלועל השה היאו םיצעהו שאה הנה רמאיו"
םדא-ינב ינש הפ שי ,םיצע הפ שי ,שא הפ שי .רורב לכה ןמזה לע לבח .הלועל
המ לבא .וידחי ךתיא ךלוה ינא ,ךכ רמא אוה ךורב שודקהש ןיבמ ינא .םירגובמ
שודקהש תויהל לוכי ךיא ?הז תא םישוע ךיא ?קזח רתוי היהי הזה וידחיהש םישוע
וידחיה תא ןיבהל לוכי אל ינא ,הזה וידחיב תוערפה שי ?הז תא הוויצ אוה ךורב
אל ינא לבא ,ןכומ ינא .רמא אוה ךורב שודקה יכ ןכומ ינא ,טחשיהל ךלוה ינא .הזה
ינאש וידחי ותואב םשל תכלל הצור ינא .תילכש ןכומ ינאש הזב קפתסהל הצור
ךורב"ב החמש תואל עיגהל הצור ינא .לוכי אל ינא לבא ,יתדלונשכ ךתיא יתכלה
.חילצמ אל ינא לבא ,יתדלונשכ תכריב התאש הדיקעה לע ךרבא ינאש "תמאה ןייד
תואיצמהו ,תואיצמ ןאכ שיש הז הנה ?הנה הז המ םיעדוי םתא ,"שאה הנה"
היאש םימעפ ןומה ונרמא ?"הלועל השה היאו םיצעהו שאה הנה" .וניניב העירפמ
לבה יא ?הכיא הז היא ?םיעור םה הפיא - המימת הלאש וז הפיא .הפיא אל הז
?ראשיהל לכוי וידחיה םאה ?וידחיה הפיא לבא ,הלועל השה הפיא עדוי ינא ?ךיחא
םישוע ונחנאשכ ,הלעמל רהה לע ונחנאשכ תאזה הגירדמל עיגהל לכונ ונחנא םאה
ונחנא יכ רבד ותוא תא םישוע ונחנא לבא ,םלועב תוכופה יכה תולועפה יתש תא
יל ןיא ?"ךכרבא ךרב" םע המו ןמזה לכ ינבל שיש תולאש יל ןיא ?דחא רוקממ
תחקל ךל רמא אוה .רמא אוה ךורב שודקה יכ ?"ךכרבא ךרב" המ חוכמ .תולאש
ךל רמא אוה ךורב שודקה םאה הלאש םג יל ןיא .הלאש יל ןיא ,הדיקעל יתוא
רוסיא .רהב תולעל יל רוסא היה הלאש יל התייה םא יכ ?הדיקעל יתוא תחקל
אל הלאה תולאשה ,יל ןיא .ךל עמוש אל ינא אבא :ךל דיגהל ךירצ יתייה ,אתיירואד
רשפא ךיא ,רהל ךתיא ךלוה ינא אבא .ירמגל תרחא הלאש יל שי לבא .תומייק
ול הארי םיהלא םהרבא רמאיו" ?"הלועל השה היאו םיצעהו שאה הנה" ?וידחי
יכ אל הז םירבדמ אל ינאו התאשכ ,םיאור אל ינאו התאשכ ."ינב ,הלועל השה
םיהולאש םיעדוי ונחנא יכ הז אלא ,םילאוש אל ונחנא יכ אל הז ,םיניבמ אל ונחנא
.ינשה "וידחי םהינש וכליו"ה עיפומ זא .האור םיהולא ,ךיבא ינא ,ינב התא .הארי
דחא לכ "וידחי םהינש וכליו" אל רבכ הז .וידחי םהינש וכליו" ותוא אל ללכב הז
.דחי ךלוהש דחא םדא רבכ הז ,טלחומ רוביח רבכ הז אלא ,ולש יטרפה רויצה םע
ומכ ,ךרובמ ךכ-לכ התאש חוכמ .ינב התא ,יערז התא ,ינממ קלח תמאב התא ירה
ךרובמ ךכ-לכ התאש חוכמ .דיסח רתוי אוה קוחר רתוי דיסחהש המכ ,יברה רמאש
,םהרבאמ רומגה ךפהה התא ,ןיד התא ,קחצי התא .ןיטולחל הנוש תויהל לוכי התא
שודקה יכ ינא ,ינממ אל ללכב ינאש חוכמ הז .ךיבא ינאו ינב התאש חוכמ הז לבא
ונחנא ,הפ םיאצמנ אל ונחנא .הפ אל ללכב ונחנא ,ןיא .ךל איבהו יל איבה אוה ךורב
.הלוע הז ,םוקמ ספות אל הז ,וידחי שי ,השו םיצעו שא ןיא .רהב חפנ םיספות אל

חפנ ןיאש םוקמב .וידחי םיינש םג םילוע רהה לעו ,רומחה םע םירענ םיבשוי הטמל
,"הארי 'ה" דיתעל הזה םוקמב ,"הארי 'ה" םיארוק הזה םוקמל ,האור םיהולא
דחא לכ קחציו םהרבא םידרוי הזה םוקמהמ ."לבת יבשוי לכ ועדיו וריכי זאו"
תא האלה איבהל םיכלוה םהינש .רבד ותואל קוידב םיכלוה םהינשו ,ולש ןוויכל
ךלוה דחא לכ .ולש םוקמהמ דרוי הז ,עבש-ראב ךרד דרוי הז .םהרבא לא לאעמשי
ךלמיבא לש המרב הראשנש עבש-ראב .וישכע קוקז םלועהש דיקפתה תא אלמל
ילב םיכלוה רבכש םירענה םעו םהרבא םע עיגהל וישכע תכלוה ררג לש תותירבהו
םע וידחי הנושארה םעפב םיכלוהש אלא ,םהרבא םע םיכלוהש אל םירענה .רומחה
םע תכלל לוכי אוה קר ,חפנה תא לטבלו ,הירומה רהב תולעל חילצהש ימ .םהרבא
יכ ,וידחי תכלל חילצהל הדיחיה ךרדה וז .וידחי תמדוקה השרפה לש םדא ארפה
תא רבחל תלוכיה לש ןושארה ןחבמה .ולש רוקמה לא לכה תא רבחמ התא זא
קחציו םהרבא םאה ,ונמצע תא רבחל ונלש תלוכיב אוה רוקמה לא ולוכ םלועה
?וידחי תכלל ולכוי

.רפושה לכ אצוי םשמו ,םיינרקה םע תוכבתסהה םש ,ליאה תא םהרבא האור םש
,תוכוס טעמ דוע .םירחאה םיגחה לכ ןיבל הנשה שאר ןיב הנושש הלודג הכלה שי
אוה לוזג בלול ,םירחא םירבד הברהב ומכ בלולבש םיעדוי ונחנא .בלול לוטינ ונחנא
ללכבו ,לוזג אוהו םכלש תויהל ךירצ הז ,"םכל םתחקלו" בותכ .לוזג אוה יכ ,לוספ
לוזג רפושב רפוש לוק עמשש ימש ,תניינעמ דואמ הכלה הנשי .הריבעב האבה הווצמ
ןיא לוקב לבא ,לוספ לוזגש ם"במרה רמוא ?המל :ם"במרה רמוא .הבוח ידי אצי
המ זא ,ילש אל הז םינפבמ אצויש לוק .םוקמ ללכב הזל ןיא ,חפנ ספות אל הז ,לזג
,ספות אל הז הלוזג הרצוצחב שדקמה-תיבב עקותש ימש ענכושמ ינא ?לוזגל הפ שי
,ותוא איצות ,לוקה תא איצות ?םואתפ המ ,רפוש לבא .ךלש קלח רבכ שי םש יכ
.תקסרתמ איהשכ הרוק המ הארת .תקרפתמ תאזה העיקתהשכ הרוק המ הארת
ךיא הארת .שדחמ םירבחתמ הלאה םיקוסירהו םירבשהשכ הרוק המ הארת
לוקה תא ודמל הפיאמ .ונתוריחל לודג רפוש לוק עומשל ולוכ ולוכ ולוכ ךלוה םלועה
.שער ילב ,תולוק ילב ."םימעה לכל ארקי הליפת תיב יתיב םש" .הדיקעהמ ?הזה

םש רוגל יתרבעש זאמ ,ןורחאה שדוחב םהילא סנכנ ינאש םירבד םתואמ דחא הז
שדוחב ,לארשי םע ןיב שיגרמ ינאש יזכרמ יכה לדבהה .שדוקה דיל םירטמ המכ
אוה יזכרמ לדבהה ,רוזאב חפנ םש תוספותש תומואה לכ ןיבל ,רקיעב לולא
,םינומעפ לש ,םיפייט לש שערמ הקספה לש הינש םש ןיא .הקינורטקלאב שומישה
תורשע ,יפלא .הלילה עצמאב הבושת ימי תרשעב לולא שדוחב םש ךל .םוילוו לש
שומיש םוש םש ןיא .ןטבהמ הז ,לוקב לזג ןיאו םידמוע תוידוהיו םידוהי יפלא
ןתליפת תא תונווכמ םייניע המכ בושחתו ,םינבאה לע םש לכתסת .רחא רבד םושב
םינבאה לא תונפומ הקד לכ םייניע תוגוז ינוילימ המכ .וז הינשב ולאה םינבאה ךרד
םהרבא אשיו" אוה הזל רוקמה ,יתעד תוינעל .הליפתה תא םילעמ םה ןכרדו ,הלאה
ליא הנהו אריו" ,ינשה "ויניע תא םהרבא אשיו" ."קוחרמ םוקמה תא אריו ויניע תא
אל אוה ,ולוק תא םירהל ללכב ךירצ אל אוה ,אצמנ ידוהי הפיא הנשמ אל ."רחא
םש ,הזה םוקמה ךרד ויניע תא תאשל בייח אוה .ינוציח רבד םושב שמתשהל ךירצ
.םידקענ םש ,חפנ םילטבמ

וישכע ,הפוצח שפנהש ינא עדוי אבא :רמא קחציש ל"זח םירמוא ?דקענ קחצי המל
דוע ילוא לבא ,ךתיא דחי ירמגל ירמגל רבכ ינאש תויהל לוכי תלכאמה תא חקיתשכ
סופתל יתחלצה אלש והשמ דוע שי ילוא ,הפיא עדוי אל ,םירביאב והשמ שי
.חבזמה לע םומ לעב בירקמ תאצמנ זוזי הז םאו ,רטמילימ זוזי עיגת תלכאמהשכש
?הז ןיד הזיא עדוי התא ,חבזמה לע םימומ בירקהל ?ולש היעבה תא םיניבמ םתא
תאז ,חבזמה לע םומ בירקמ ?חבזמה לע םומ בירקמ לש טשפה תא םיניבמ םתא
אוה לוגיפ" ,ךלש אל רטמילימ ןאכ שי .התא ירמגל אל הז ,חפנ תספת ןכש ,תרמוא
התאש הבשחמ לש לדב שי ,ומוקמל ץוח תבשחמ שי ,ךלש הבשחמ שי ."הצרי אל
אבא :ול רמא ."ךכרבא ךרב יכ" ,ירמגל לטבתמ התאש יתבשח ינא .חפנב ספות
?הילדג םוצב ,םויה לש תוחילסב בותכ ךיא .קחצי תדיקע תאז ,"ילגרו ידי ינרשק
לספיו ,"חבטה ינפמ רוגא ןפ" קוספה םש עיפומ ,"םלא תנוי ץד רומה רהב זא"
.רושקל ךירצ זא ,חבזה

עיגהל םירומא הזה םוקמה לא .היארה םלועל ררבתת ובש םוקמ אוה הזה םוקמה
השולש ןיד הז - םלוכ דחיב רבחתהל .םיבלש ינש וב רובעלו ,םלוכ לארשי לכ
וידחי תכלל ,דחי לארשי םע לש שגפמה לכ ,בייחתהש ימ לכ ,רדנ רדנש ימ .םילגר
הליפת תיבל תויהל ךופהי הזה םוקמה .דחי אוה ךורב שודקה לא תורבחתהה חוכמ
.םימעה לכל

ךאלמה .תחא הלימב קר ילוא לבא ,ןומה דוע שי ,ךאלמה םע םש הרקש המ ילוא הז
םהרבא םהרבא רמאיו" םהרבא לא ארוקו עיגמ ךאלמה הנושארה םעפב ,ןושארה
יכ תעדי התע יכ .המואמ ול שעת לאו ,רענה לא ךדי ךלשת לא רמאיו יננה רמאיו
לא" םש םירמוא ל"זח ."ינממ ךדיחי תא ךנב תא תכשח אלו התא םיהולא ארי
םאה !יד :ול םירמואו אבא לא םיאב ,"המואמ ול שעת לאו רענה לא ךדי חלשת
לא" ?םיימעפ ול דיגהל ךירצ םאה ?קיספי אוהש הז השעי אל אוהש ןושארה רבדה
םירמוא .תאז לכב "המואמ ול שעת לא" םג השקבב השקב ,"רענה לא ךדי חלשת
ילוא :םהרבא ול רמא "רענה לא ךדי חלשת לא" םהרבאל רמא ךאלמהשכש ל"זח
:םהרבא רמאש ,ןיבהל ךירצ !םולכ .הטירש וזיא תצק תאז לכב ,תצק ןכ והשמ
תוקיבדה תא ?וישכע חקול ינא ןאל ונינש לש הלאה תומצועה תא ,םלוע לש ונוביר
המ ?ךלי הז ןאל ,יוטיב ידיל אובל ךירצ אוהו ,םימשה ןמ דריש יוויצה תא .תאזה
,חוכ רשיי .רוטפ וישכע יל שי זא ,םימשה ןמ אצי הז ירה ,"המואמ ול שעת לא"
?הז םע השוע ינא המ לבא

הברה ךכ-לכ הז קוספב שי ,השרוי םא ."התא םיהולא ארי יכ יתעדי התע יכ"
אוה ןכ םאש והשמ הפ רמול רשפא ילוא ,יתעד תוינעל ,יתעד תוינעל .תויונשרפ
םיקולא הארי .םיקולא ארי התאש עדא ינא זא המואמ ול השעת אל םא .םיהדמ
הז .רוצעל ךל יתרמא ינא יכ ,רוצעל לוכי תוחוכה לכ תאו תומצועה לכ תאש ימ אוה
ךנב תא תכסח אל וישכע ."התא םיהולא ארי יכ יתעדי התע יכ" .השק יכה ןחבמה
תולטבתהה תא .רבד םוש ,םולכ השוע אל התא ,עגונ אל התא ,ינממ ךדיחי תא
יתעגה רבכ ,רהל יתילע רבכ .השק יכה ןחבמה וישכע ,וידחיה לש תאזה הרומגה
היה אל ,רההמ ותוא דירות ,ןאכ תלכאמה םע ךכ ראשית :יל רמאנ וישכע ,םשל
ךתוא הארנ ?יוטיב ידיל אובל ךירצ התא בוש ?יוטיב ידיל אובי הז הפיא זא .םולכ
.ויניע תא תאשל חילצמ בוש אוה הז לע רבגתמ םהרבאשכ .הז לע רבגתמ

המ וישכע אשונ אוהש תאזה םייניעה תאישנמו ,ויניע תא בוש תאשל חילצמ אוה
.לוק עומשל םוקמב ויניע תא אשנ אוה הנושארה םעפב .דואמ קזח רפוש לוק ?אצי
טשפה המ םיניבמ םתא .לוק םשמ אצי ?הרקי המו ,ויניע תא אשי אוה םעפה
דוע םצעב ,הירוטסיהב תחא םעפ דוע קר הרקי הז ?ודחאתי ירמגל ירמגל םישוחהש
ויהי "םעה לכ" םש .יניס רהב איה עצמאב םעפהו ,הלואגב הנורחאה ,םיימעפ
חבושמה רהה ."ןשע רהה תאו רפושה לוק תאו םידיפלה תא תולוקה תא םיאור"
תא םיאור הז המ םיקלחנ ל"זח .םיאור םעהו תולוקה ,רפושה לוק ,רושקה ןנעהו
ןתנוי םגרתמש ומכ תולוקה תא םיאורש וא ?עמשנה תא םיאור הז םאה ?תולוקה
םיהדמ הז ,"תולוקה תא םיאור םעה לכו" ,םימעפ הברה ותוא ונאבהש ,לאיזוע ןב
לא םיעיגמ םה ךיא ואר םהו ,םימשה ןמ םידרוי תולוקה ךיא ואר םעה לכש ,ןתנויה
יניס רהב ?יניס רהב הרק המ םיניבמ םתא .ותעימש יפל דחאו דחא לכ לש ונזוא
תא ילא להקה" - להקה םוי ?ןנחתאו תשרפב יניס רה ארקנ ךיא לבא ,הרות הנתינ
ףועל אל םוקמ היה אל זא .וידחי ונכלה ונלוכ יניס רהב ."ירבד תא םעימשאו םעה
.חבזמה לע םימומ ילעב םיברק אל זאו ,םימומ ילעב ויה אל זא .ץייצל רופיצל אלו
םלש םלוע זא .דחא לוק אוה לוקהו לוקב לזג ןיא ,היארב ןתינ אוה ,לוקה דרוי זא
.הזה יניס רההמ לבקל לוכי

,ונב תחת הלועל ותוא הלעמו ,וינרקב ךבסב זחאנ ליאה תא האור םהרבאשכ זא קר
ךרדה תא ונתיאמ דחא לכל חינה תישארב ימי תששמ אוה ךורב שודקהש ןיבמ אוה
יב" :רמואו םימשה ןמ תינש 'ה ךאלמ עיגמ זא קר .הלעמל וחוכ תא איבהל
םימשה יבכוככ ךערז תא הברא הברהו ךכרבא ךרב יכ ...תישע יכ ןעי ...יתעבשנ
םימשה יבכוככ התייה תחא ,תוכרב יתש ויה םויה דע ."םיה תפש לע רשא לוחכו
,היארה ,תולוקה ,םיבכוכה ,לוחה - דחיב הז הירומה רהב לבא ,לוחכ התייה תחאו
אגרדמופל ךלוה קחציו .תוכרבהב םיכרבתמ הז ךותמ ץראה ייוג לכו .ןידהו דסחה
םיכלוה זא ,תוערפה ןיאו רומח ןיאו ,וירענ לא ךלוה םהרבאו ,יאור יחל ראבל יליד
לע לחת ."עבש ראבב םהרבא בשיו" ןויסינה לכ ליחתה ונממש םוקמה לא וידחי
.היתוכרבו הנש ונלוכ

 

Designed by
<A t a r t e c>

Home | Contact Us | Keren Yishai | Rav Mordechai Elon
Learn the Mekorot | Listen to the Shiur