Contact Us
Keren Yishai
Rav Mordechai Elon
See the Mekorot
This week's shiur
Listen to the Shiur

ס"שתה ןושחב א"י ,ד"סב

עובשה תשרפב םירועישו תוחיש
םידימלת י"ע וכרענו ובתכנש

יפמ
א"טילש ןולא יכדרמ ברה

!ךמעל 'ה דובכ ןת ןכבו
ת"ישעלו הנשה שאר תאירקל

דוע תועמשמ הזל שי הבוט הנש םילחאמ הזה הנשה שארבשכ .הבוט הנש
ןיב ,םעפה סחייתהל הצור ינא םהילאש םירבדה םג .הקומעו הטושפ רתוי
תוקדב שממ םישחרתמש םיעוריאל יעבט ןפואב םירבוחמ ,רושעל הסכ
הרותה ירבד ,'ה תרזעב ,אנ ויהיו .ונתלחנבו ונמעב הלאה תועשבו הלאה
אנ ויהיו ,ולאה תוערפב ולפנש םישודקה לש םתמשנל יוליע קוסענ םהבש
לע וישכע שממ םחלנש שונאה עוצפל םהב ,םיעוצפה לכל המלש האופרל
.רוחצ-תיבמ וייח

תניחבמ לופכ םוי אוה םתמצוע תא ולביק הלאה םירבדה ובש הנשה שאר
ןיא .םלועב 'ה םש תכלמה אוה הנשה שאר לש וניינע לכ .ולש רסמה
םעה םג םצעב .ומצע לע שקבמ אל םדאה ,הנשה שארב תויטרפ תושקב
םלועל ךיישש לודג ךלהממ קלחכ הז שקבמ אוהש המ ,ומצע לע שקבמ אל
המכ ,שרדמב וניתובר םירמוא ךכ ,תומואה תועדוי ויה וליא .ולוכ
םצעב המ םיניבמ ויה םה ילוא ,םנעמל םיבירקמ ונחנא תונברוקו םיריעש
לע 'ה םש תכלמהב םיקסוע ונחנא ובש הזה םויב .םלועב םישוע ונחנא
דוע הז לבא .הלודג רתוי דוע תועמשמ הלאה תויוערפתהל שי ולוכ םלועה
לש הרותה תואירק תניחבמ םימיה ינש לע םיבשוח רשאכ דחוימ רתוי
.םהלש םידוקב הנשה שאר לש תואירקה תא םירכוז ונלוכ .םימיה ינש
.קחצי תדיקעב םיקסוע ינשה םויבו ,קחצי תדילב םיקסוע ןושארה םויב
ןושארה םויב קחצי תדילב קוסיעה יכ ,יקלח דואמ ןפואב קיודמ הז לבא
םיקוספה השימחו םישולש ךותמ םינושארה םיקוספה תעבשב קוידב אוה
תדילב קר אוה קוסיעה לכש רמול השק .הרותב םיארוק ונחנא םהבש
קלחה תא ספותש לאעמשי שוריג תא דימ הירחא תררוג קחצי תדיל .קחצי
תווצה לכ םע והערמ לוכיפו ךלמיבא תעגה תא ףוסבו ,השרפה לש יראה
.א"כ קרפ ףוס לש םכסהה תא תושעל תוסנל םהרבא לא עיגמש יתשלפה

םירענהש םירמוא ל"זח .םירענה םעו קחצי םע םהרבא אצוי ינשה םויב
םע הטמל םיריאשמ םירענה תא םעפה לבא ,רזעילאו לאעמשי םה
םש ,הירומה רהל םילוע ערז ךל ארקי ובש קחציו םהרבאו ,רומחה
הנשה שאר לש תואירקב םצעב םיקסוע םא .ונלש תוידוחייה תררבתמ
,קחציו לאעמשי לש םהיבא וניבא םהרבאלו ,קחציל לאעמשי ןיבש חתמבו
קחצי תדיל .הזה רופיסה לכ זכרמב דמוע אוה לבא ,המל ןיבהל ךירצ
?םהרבאל הרש םש תרמוא ךיא .לאעמשי שוריג תא היתובקעב תררוג
."קחצי םע ינב םע תאזה המאה ןב שריי אל יכ תאזה המאה ןב תא שרג"
.ותוא ןיבהל ךירצש קומע ךכ-לכ רבד םש בתוכ םינורחאה םינשרפה דחא
:תרמוא איה .קחצי ינב םע תאזה המאה ןב שריי אל יכ תרמוא אל איה
םושל םיכסי אל םלועל תאזה המאה ןב השוריב וקסעי םהשכש האור ינא
בתוכ ךכ .קחציל ינבל רוזעי אל רבד םוש ,קחצי םע ינב םע תוקלחתה
לכ יכ ?תאזה המאה ןב תא שרג המל .השרפב םוקמה לע ינע תחנמה
םע ינב םע תאזה המאה ןב שריי אל יכ ,ללכב וליעוי אל ךלש תובשחמה
.םע היהי אל הז ,קחצי

שארב ידוסי והשמ ררבתמ הארנכ תושרפה יתש לש הזה חתמה ךותמ
תורוצב לאעמשיו קחצי יסחי לש וילא ונסנכנ םעפש הזה חתמל .הנשה
שישכ .קומע רתוי תצק ךבדנב סנכיהל םעפה שקבמ ינא ,תורחא וא ולאכ
םיכירצ ונחנא המ ונמצע תא לואשל הבוח שי ונל זא תושק הלאכ תועש
תומרל ררגיהלמ רהזיהל ?הלאה םירבדב ונלש דיקפתה המו ?תושעל
המל ררועתהל אלו ,םהב קוסעל םיכירצש ימ שיש תויהל לוכיש תוינכטה
םלועב הלודג המחלמ שישכש תורואב בתוכ קוק ברה .הפ ררועל ךירצש
רתוי תצק ,קמועה תא תצק דומלל אוה ונלש דיקפתה .חישמ חוכ ררועתמ
ךכ-לכ תויחטשב םהב ונודיש ידכמ ידמ םיקומע םהש םירבד ידוסי
.הז תא וגיהני םג ילואו ונודי .תיארונ

,הדיקעל ,הנשה שאר תוישרפל דימ עיגא ינא ,ולש ןמית תרגיאב ם"במרה
םיאצמנ םה רשאכ ןמית ינבל בתוכש ם"במרה היה הז .קחציל ,לאעמשיל
תרגיא לכ ,רקש חישמכ ררבתהש חישמה לשו תולילעה לש לודגה ץחלב
םהש רהזיהל םש םישנאל בתוכ אוה .ם"במרה בתוכש הלודגה ןמית
תא ריכמ אוהש ומכ הרדגה בתוכ אוה זא .םילאעמשיה ברקב םיאצמנ
ונירחא םיפדור םה ,םמולש םיפדור ונאש ןמז לכו" ולש לאעמשי םע וייח
יכו םולש ינא ,םולשה וילע ,ךלמה דוד רמאש ומכ ,המחלמבו םורחב
ומכ ם"במר דומלל ךירצ לבא ,רצק ם"במר הז ."המחלמל המה רבדא
.ם"במר םידמולש

היחי ימ יוא" קלב תשרפ ףוסב םעלב ירבדב קסועה רזעילא יברד יקרפב
רשאכ םעלב רמוא הז תא, הזה יוטיבה שוריפ המ ררבל וניסינ ."לא ומשמ
ךמעל הזה םעה השעי רשא תא ךצעיא הכל" .םימיה תירחאב לכתסמ אוה
אוה זאו ,םיתכ דימ םיצ לעו קלמע לע םש רבדמ אוה ."םימיה תירחאב
ןימ וזיא תאז יוא ."לא ומשמ היחי ימ יוא" תיאדיחי החנא טלופ םואתפ
ותוא ןיבהל ךירצש הזכ והשמ ןימ הזיא הזש ,יובאו יוא - תרבוש החנא
-שודקה ארבש תונושל םיעבשמ ,םעלב רמא" והשמ םואתפ האר אוהש
לש וניינע הז ."לארשיל אלא םהמ דחאל ומש םש אל ,ומלועב אוה-ךורב
.רזעילא יברד יקרפה ךישממ וישכע לבא .ל-א םש ול שיש לארשי םע
יוא ,לארשי לש ומשל לאעמשי לש ומש אוה-ךורב-שודקה הושהו ליאוה"
היחי ימ שוריפ המ ."'לא ומשמ היחי ימ יוא' רמאנש ,וימיב היחי ימ
הנש הרשע-שולש ,ינפל תצק ,קחצי לש וימיכ הז לארשי לש וימי ?וימיב
יבר" .רזעילא יברד יקרפה ךישממ ?וימיב היחי ימ הז המ .ןכ-ינפל
ינב ןידיתע םירבד רשע השימח" .רמואה אוה ימ ןיינעמ ,"רמוא לאעמשי
ודדמי ,ןה ולאו" .רבודמ הז לע ,"םימיה תירחאב ץראב תושעל לאעמשי
ודדמיו ,תותפשא ןאצ ץברמל תורבקה-תיב ושעיו ,םילבחב ץראה תא
קח קחריו ,תמאה שגתו ,רקשה הבריו ,םירהה ישאר לע םהמו םהב
לכ תא ןיבהל ילב םג יכ ,הנושמ רבד הז ."לארשיב תונוע ובריו ,לארשימ
הז .לארשיל השוע לאעמשיש המל םירושק אל םירבדה ןמ קלח םיטרפה
תא חתנל טעמ דוע הסננ ונחנא ,לארשי לש היעב וז לארשיב תונווע ובריש
רושק הז המ קוח לש דוביא שי לארשיבש הז ,לארשימ קוח קחרי .הז
םויב תויהל ךירצש הממ ךופה ,"רמצכ תעלות ינש" ?אקווד לאעמשיל
אל ,טרפ טרפ וישכע ריבסא אל ינא ."סומלקהו רינה למקיו" .םירופיכה
םירעה תא ונביו ,תוכלמ עלס לספיו" .רקיעל עיגהל הצור ינא ,ללכב סנכא
-תיב תומוח תוצרפ ורדגיו" .םה ,"םיסדרפו תוניג ועטיו ,תוברחה
ינפל ,רזעילא יברד יקרפ ."לכיהב ןינב ונביו" .לאעמשי םה ,"שדקמה
םירבדה ךותב היחי ימו "לא ומשמ היחי ימ יואו" .םינש תואמ הברה
חתנל ךירצש חותינהו ,תישגר תוצרפתה ןימ וזיא וז יוא .הלאה םישקה
-לכ הלודגה הברקה ,םיישגרה םינעטמה לכ ללגב רתוי השק םימעפל הפ
ךירצ ןכל אקווד .טרפב הלאה תועשבו הלאה םימיבו ,ללכב םירבדל ךכ
.הפרותה תודוקנ תא קוידב תעדל ידכ םהלש קמועהמ םירבדה תא חתנל
הז ,ביוא תעדותמ רתוי הז לבא .ביוא תעדות - א"דות םיארוק אבצב
אל הז ,םירבדה לש תוהמה תנבה הז ,תקולחמה תנבה הז ,חוכיוה תנבה
.חטשה

,ןכ-םא ,התליחתש ןושארה םויה לש האירקה .הנשה שארב תואירק יתש
,"רבד רשאכ הרשל 'ה שעיו רמא רשאכ הרש תא דקפ 'הו" ונרמאש ומכ
ינפל דוע םהרבאל ה"בקה רמאש ומכ ,קחצי ארקנ ןבה .ןב תדלוי הרשו
קחציש בוט רוכזל ךירצ וישכע ."ןב ךל תדלוי ךתשא הרש לבא" - הדילה
דואמ רשק שי ךרדה לכ ךרואל אלא ,םיחא ינש םתס אל םה לאעמשיו
ה"בקה עידומשכ .וישכע רבכ ותוא תוארל ליחתנ ונחנאו ,םהיניב יתוהמ
החמש וז וניבא םהרבאל "ןב ךל תדלוי ךתשא הרש לבא" םהרבאל
ה"בקה .לאעמשי םע דימ תאזה החמשה תא רבחמ אוה לבא ,המוצע
לאעמשי ול םיהלאה לא םהרבא רמאיו" הרושב היהתש םהרבאל רמוא
?הפיא ,םהרבא אוה לאעמשי לש וייח לע םצעב ללפתהש ימ ."ךינפל היחי
אל םהרבאש ,הזמ רתוי ןיבהל ךירצ .קחצי תדלוה לע ול םירשבמ רשאכ
ינפמ רגה תא חקול םהרבא .רגה תא תחקל הצר םהרבא יכ רגה תא חקול
.ללכב הצור אל אוה ,הז תא תושעל וילע תצחול םיקוספ השולש הרשש
הנבי ילוא אנ אוב יתחפש אנ הנה" ול תרמוא איה ,םהרבא לא הנופ הרש
ינא ,םש בותכ אלא ,"רגה תא םהרבא חקיו" בותכ אל וליפא ."הנממ
רגה תא םרבא תשא ירש חקתו" ,ז"ט קרפ תליחת הז הפ-לע רמוא
אטבמ ךכ-לכש קוספ הז ."השאל ול השא םהרבאל התוא ןתתו התחפש
השיא לש דמעמ הל תנתונ איה ,הרש ,התחפש תא תחקול איה .הז תא
איהו ,תוחפש שי ,לכה שי ,םישגליפ םהה םימיב שי ירה .םהרבא תניחבמ
רגהש עגרמ ,דלונ לאעמשישכ ךכ-רחא .םהרבאל רגה תא התוא תנתונ
.חתמה ליחתמ זא "היניעב התריבג לקתו התרה יכ ארתו" התרה
רמואו ה"בקה אב ,םיעידומו םיאב םינש הברה ירחאו ,דלונ לאעמשישכ
םהרבא רמאיו" רמוא אוה ,"ןב ךל תדלוי ךתשא הרש לבא" םהרבאל
ךל תדלי ךתשא הרש לבא םיהלא רמאיו :ךינפל היחי לאעמשי ול םיהלאה
וערזל םלוע תירבל ותא יתירב תא יתמקהו קחצי ומש תא תארקו ןב
."וירחא

לכב םידיחיה םידליה ינש םה ,לאעמשיו קחצי ,הלאה םידליה ינש
ותוא ןתנו ,םמש תא עבק ה"בקה םתדיל ינפלש םלועב ולוכ ארקמה
הארנ טעמ דוע ,רגה םעו לאעמשי םע השוע אוה ךכ .םהירוהל הארוהכ
םהרבא םע השוע אוה ךכו ,הרש לש שוריגה ירחא רבדמל עיגת איהשכ
המ ןיב לודג רשק שי הלאה םידליה ינשל ."ךיתעמש לאעמשילו" .וישכע
םיחישה דחא תחת אצמנ לאעמשי .םהלש םשה ןיבל םייחב םהל הרוקש
לוק לא יתעמש יכ" ,וילא עמוש ה"בקהש הנשה שארב ונארקו ,הכובו
קוספב ה"בקהו ,לאעמשי לע ללפתמו הנופ םהרבא ."םש אוה רשאב רענה
קוספב ונארקש ומכ ,קחצי ארקנ קחצי ."ךיתעמש לאעמשילו" בוש
ריבסמ אל אוה ,רמוא ה"בקה ךכ יכ אלא ,קוחצ והשזיא ללגב אל ,םדוקה
עמושה לכ םיהולא יל השע קוחצ" קוחצ רצונ זא דלונ אוהשכ קר .המל
תומש םהינשו ,לאעמשי םע העימשהו קחצי םע ךלוה קוחצה ."יל קחצי
.הזל עיגנ דוע .ינפל ונתינש

דאמב ותא יתיברהו ותא יתירפהו ותא יתכרב הנה ךיתעמש לאעמשילו"
דילוי םאישנ רשע םינש" ,ךשמהב בקעיל הליבקמ וזיא וארתו ,"דאמ
רשא" .לאעמשי תא אל ,"קחצי תא םיקא יתירב תאו :לודג יוגל ויתתנו
לעמ םיהלא לעיו ותא רבדל לכיו :תרחאה הנשב הזה דעומל הרש ךל דלת
רבד רשאכ הזה םויה םצעב ...ונב לאעמשי תא םהרבא חקיו :םהרבא
:ותלרע רשב ולמהב הנש עשתו םיעשת ןב םהרבאו :םיהלא ותא
םויה םצעב :ותלרע רשב תא ולמהב הנש הרשע שלש ןב ונב לאעמשיו
איה ,הלימה תירב תבוח תנתינ ."ונב לאעמשיו םהרבא לומנ הזה
ןב "קחצי תא םיקא יתירב תא" רמאנ רבכ ,קחצי יבגל תידיתע תשחרתמ
.ןושארה לומינה - לאעמשיב ?ימב תשחרתמ איה רבכ לבא ,םימי תנומש
,דחא רבד קר הפ בותכ ?לאעמשי לומינ םוי הזיאב ,םיהדמ רבד ןאכ
הזה םויה םצעב ,ארונ שרדמב ל"זח .הזה םויה םצעב היה הזש בותכ
םויב לומינ לאעמשיש םירמוא ל"זח ,רופיכ םויב הרותב ארקנ ונחנא
לע דקענ וניבא קחציש םירמואש ל"זח םתוא הלא ,רכוזש ימ .םירופיכה
ינאו ,םיהדמ אוה הזה ןוימדה לבא ,לידבהל .םירופיכה םויב חבזמה
.המצע השרפב וישכע ןוימדה תא ליחתמ

אוה לאעמשי .םויה דע הלימב הווצש רחא דחא ףא ןיא. רוזחנ יאוב
לבא ,םימי תנומש ןב לומינ אל אוה .קחציל ותלימב םדוק אוהו ןושארה
שאר לש ןושארה םויב .ללכב אצמנ אל דוע קחצי ,קחצי ינפל לומינ אוה
תרמוא רשא לככ תושעל הארוהה תא לבקמ וניבא םהרבאש ירחא הנשה
ינא .לאעמשי תאו רגה תא וישכע חלשל ךירצ אוהו ,הלוקב עמש הרש ול
םיקוספה ןיב שי תוליבקמ המכ תוארל דבל וסנתו ,םיקוספה תא ארוק
םישוע אל המל עדוי אל ינאש הטושפ דואמ האוושה .קחצי תדיקעל הלאה
תמחו םחל חקיו רקבב םהרבא םכשיו" .ארקנ ואוב לבא ,קיפסמ התוא
רבדמב עתתו ךלתו החלשיו דליה תאו המכש לע םש רגה לא ןתיו םימ
םהרבא דרפנ רקובה תמכשהב ,"רקובב םהרבא םכשיו" ."עבש ראב
רגה םיכלוה רקובה תמכשהב .הניתממו תעדוי אלש הרשמ קחציו
דליה תא ךלשתו תמחה ןמ םימה ולכיו" .תיבב ראשנ םהרבאו לאעמשיו
הרמא יכ תשק יוחטמכ קחרה דגנמ הל בשתו ךלתו :םחישה דחא תחת
עמוש םיקולא ."ךבתו הלק תא אשתו דגנמ בשתו דליה תומב הארא לא
םיהלא עמשיו" לבא ,התכב איה .אבה קוספה תא הארנ ואוב ?הל ,ימל
.לאעמשי אוה ,ולוק תא עמוש םיקולאה לבא ,התכב איה ."רענה לוק תא
,ונחנא הדיקע וזיאב רכזינ ואוב וישכע ,"רענה לוק לא םיהלא עמשיו"
רגה ךל המ הל רמאיו םימשה ןמ רגה לא םיהלא ךאלמ ארקיו" .לידבהל
תא םירכוז ."םש אוה רשאב רענה לוק לא םיהלא עמש יכ יארית לא
ימוק" ?"חלשת לא םהרבא םהרבא" םהרבא לא ארוק םיקולא ךאלמ
המב ,לידבהל ."ונמישא לודג יוגל יכ וב ךדי תא יקיזחהו רענה תא יאש
הברהו ךכרבא ךרב יכ" ?ךאלמה לצא הז ירחא דימ םהרבא ךרבתמ
?ךאלמה ירחא דימ םהרבאל הרוק המ ,"היניע תא םיהלא חקפיו ."הברא
היניע תא םיהלא חקפיו" ?רגהל הרוק המ ."אריו ויניע תא םהרבא אשיו"
םיהלא יהיו :רענה תא קשתו םימ תמחה תא אלמתו ךלתו םימ ראב ארתו
ול חקתו ןראפ רבדמב בשיו :תשק הבר יהיו רבדמב בשיו לדגיו רענה תא
."םירצמ ץראמ השא ומא

תשרוגמ איה ירה יכ ,תמדוקה םעפב םג השרוג איה וילאש הזה םוקמל
קרפב םש .הרש לע תקחצמו םהרבאל הרה איהשכ ךל ךל תשרפב רבכ
ינעתהו ךתרבג לא יבוש 'ה ךאלמ הל רמאיו" .'ה ךאלמ התיא שגפנ םג ז"ט
:ברמ רפסי אלו ךערז תא הברא הברה 'ה ךאלמ הל רמאיו :הידי תחת
'ה עמש יכ לאעמשי ומש תארקו ןב תדליו הרה ךנה 'ה ךאלמ הל רמאיו
עמשיו" - לאעמשיב ?רגה לש היכב לא ,הינע לא 'ה עמש הפיא ."ךינע לא
לכ ינפ לעו וב לכ דיו לכב ודי םדא ארפ היהי אוהו" .רענה לוק לא םיקולא
?המל יאר לא התא ,"יאר לא התא הילא רבדה 'ה םש ארקתו :ןכשי ויחא
םוקמל וניבא םהרבא ארוק ךיא ."יאר ירחא יתיאר םלה םגה הרמא יכ"
םלה םגה הרמא יכ" .יאר לא ?תארוק איה ךיא ,הארי 'ה "דקע אוה ובש
ןיבו שדק ןיב הנה יאר יחל ראב ראבל ארק ןכ לע" ."יאר ירחא יתיאר
."דרב

יכ המואמ ול שעת לאו רענה לא ךדי חלשת לא רמאיו" בותכ הדיקעב
:ינממ ךדיחי תא ךנב תא תכשח אלו התא םיהלא ארי יכ יתעדי התע
ךליו וינרקב ךבסב זחאנ רחא ליא הנהו אריו ויניע תא םהרבא אשיו
םוקמה םש םהרבא ארקיו :ונב תחת הלעל והלעיו ליאה תא חקיו םהרבא
ארק ןכ לע" יאר לא ."הארי 'ה רהב םויה רמאי רשא הארי 'ה אוהה
ןעי יכ 'ה םאנ יתעבשנ יב רמאיו" הדיקעל רזוח ינא ."יאר יחל ראב ראבל
.ךלש דיחיה הז ,"ךדיחי תא ךנב תא תכשח אלו הזה רבדה תא תישע רשא
לע רשא לוחכו םימשה יבכוככ ךערז תא הברא הברהו ךכרבא ךרב יכ"
המ ."ויביא רעש תא ךערז שריו" הבושחה הרדגהה ןאכ לבא ,"םיה תפש
ודי לבא ,לכה הז ימ עדוי ינניא ."וב לכ דיו לכב ודי" ?לאעמשי לע רמאנ
."ויביוא רעש תא ךערז שריו" ?קחצי לצא רמאנ המ .וב לכה דיו לכב
לא םהרבא בשיו :ילקב תעמש רשא בקע ץראה ייוג לכ ךערזב וכרבתהו"
דימתו ,"עבש ראבב םהרבא בשיו עבש ראב לא ודחי וכליו ומקיו וירענ
ןאל ."וירענ לא םהרבא בשיו" ?דרוי ימ .ךלוה אל קחציש םיריכזמ ונחנא
ילהואל ותוא םיחקול ל"זח .םלענ קחצי ,הפ עיפומ אל קחצי ?קחצי ךלוה
םלענ קחצישכש דחא רבד עדוי קר ינא ,שוריפ המ ןיבמ אל ינא ,רבעו םש
ףוסמ שמוחב גלדיש ימ .עיפומ אוהש אבה קוספב ותוא שפחל ךירצ
היהי הז .תואלפ יאלפ הז קחצי עיפומ האבה םעפב הפיא שפחיו הדיקעה
הז .יאר יחל ראבב םש היהי אוהו קרפה ףוסב ב"ס קוספב ד"כ קרפב
רזעילא ותוא שוגפי םש ,לאעמשיו רגה לצא וילע ונארק עגרהש םוקמה
ונחנא .םהרבא ותוא חלשיש ירחא ,ןבלו לאותבמ הקבר םע רוזחי אוהשכ
רבכ ול םיגאוד .היה אל אוהו אמא לש היוולהב ךכ-לכ קחצי תא ונשפיח
יחל ראבל ךלה הארי 'המ ,קחצי תדיקעמ קחצי .אצמנ אל אוהו הקברל
םע הטמל הדיקעב וניתמהש םירענה תא םירכוז םתא .יאר לאל ,יאר
ינאו רומחה םע הפ םכל ובש" :םהל בייחתהש וניבא םהרבאו ,רומחה
קר ,ובש אל םה לבא ."םכילא הבושנו הווחתשנו הכ דע הכלנ רענהו
בש םהרבא ,ובש ןכ םה .רזעילאו לאעמשי ?םירענה ויה ימ .בש םהרבא
שגופ אוה .יאר יחל ראבל םהילא בש קחציו ,הירומה רה תולגרמל םהילא
םע אצמנש לאעמשי תאו קחציל הקבר תא איבהל ךלהש רזעילא תא םש
רגה םיאצמנ םש יאר יחל ראבב .םהרבאל וישכע ריזחמ אוה התואו ,רגה
.וניבא קחצי עיגמ םשל ,לאעמשיו

ותוא ןיבהל ךירצש םיהדמ שגפמ אוה קחציל לאעמשי ןיב הזה שגפמה
לוכי אל םהרבא ,"קחצי םע ינב םע תאזה המאה ןב שרי אל" .טאל טאל
עמש הרש ךילא רמאת רשא לכ" ול רמוא ה"בקהו ,דבל הז תא ןיבהל
השקה ילוא אוה םישרדמב יעישתה ןויסינה ארקנש הזה ןויסינה ."הלוקב
יניעב דאמ רבדה עריו" הזה ןויסינב בותכ יכ ,תונויסינה ןיב רתויב
דואמ עיפומ אל ,לודג דואמ אוה הזה ישוקה ."ונב תדוא לע םהרבא
.לודג סוחיי שי לאעמשיל .הדיקע ,ךל ךל - םישק יכה םירחאה תונויסינב
ול יאדכ אל הזש ןיבמ אוהו ,קחצי תא זיגרמ אוהש האור וישעשכ ,בגא
ןולא תב תמשבו יראב תב תידוהי תא ול שישכו ,תיטנסרטניא תוחפל
םיעברא ןב היה אוהשכ ןתחתה אוה ןתיאש תוינענכה םישנה יתש ,יתיחה
זא .הז תא ןיבמ וישע ,הקברלו קחציל חור תרומל ןהו ,ומאו ויבא תיבב
ןענכ תונב תוער יכ ושע אריו" ,טושפ רבד השוע אוה הז תא האור אוהשכ
קוספ ןאכ ."לאעמשי לא ושע ךליו" ?םישוע המ זא ,"ויבא קחצי יניעב
לאעמשי תב תלחמ תא חקיו" .וב בותכ המ וארת לבא ,טושפ טושפ םיהדמ
,וישנ לע - וישע הז ."השאל ול וישנ לע תויבנ תוחא" ,שודיח ,"םהרבא ןב
לבא .העיגרמ הפיטעב הז תא ףוטענ זא אבא תא זיגרמ הזש האור התא
.לאעמשי תב םע ןתחתה וישעש ?קחצי אבא תא העיגרמה הפיטעה המ
החילסה תא םירכוז .וישע לש ונתוח תויהל ךפוה ךשמהב לאעמשי ,רמולכ
ןויצל ולעיו ונתוחו ריעש הלכ" וישכע ונלש תוחילסב םירמוא ונחנאש
אוה וישע ,וישעו ריעש .ןויצ לא ךרדב ךלהמב םיבלש ינש ולא ?"םיעישומ
ולעיו ונתוחו ריעש הלכ" .ונתוח עיגמ ךכ-רחאו ,ימור ,םודא תוכלמ ,םודא
הידבוע לש "םיעישומ ןויצל ולעו" אוה קוספה ירה ."םיעישומ ןויצל
הז ימ .ונתוח תא ףיסוהו רבדמ אוה המ עדי ןטייפה ,ריעשב קר קסועש
יכה יכה םידברל םיכלוה םא קר .םהרבא ןב אוה ונתוח ?ונתוח
.ךלוה המ ןיבהל טאל טאל ליחתהל רשפא םיקומעו םיינושאר

טול ומכ .הפמ תירצמה רגה לשו הפמ וניבא םהרבא לש ןב אוה לאעמשי
םהרבא םע ראשיהל ול השקשכו ,םהרבא םע ךלוהש םהרבא לש ויחא ןב
יכ םודס תא אריו ויניע תא טול אשיו" םירצמ ןוויכל לזופ דימת אוה
חוכה תא ול שי .תוחוכ ינש ול שי לאעמשי םג ,"םירצמ ץראכ הקשמ הלוכ
,ךיתעמש לאעמשילה םע ,תירבה םע ,םיטרפה לכ םע וניבא םהרבא לש
ז"ט קרפ ףוסב ,םיכישממש ינפל ותוא ןייצל בייח ינאש דחא רבד דוע םעו
הל רמאיו"ךתרבג לא יבוש 'ה ךאלמ הל רמאיו" בותכ ,םש תאצמנ רגהש
.בל בוט םישנ ?בותכ המ וישכעו ,"ןב תדליו הרה ךנה" ,רגהל ,"'ה ךאלמ
םידליה ינש הלאש ונרמא ."ךינע לא 'ה עמש יכ לאעמשי ומש תארקו"
,הדילה ינפל םמש תא םהל ארוק ה"בקהש הלאה תוחוכה םע םידיחיה
אלא ותביבס וא ומא וא ויבא ול ןתנש םש אל .םמש תא ארוק םדא אל
- תא ?ימ .לאעמשי ?ול יארקת ךיא ,רגהל ה"בקה רמא המ .ויקולא
ןב םרבא רגה דלתו" .םינורחאה םיקוספה ינש לע לכתסנ ואוב ."תארקו"
לבא .םהרבא ?ארק ימ ,"לאעמשי רגה הדלי רשא ונב םש םרבא ארקיו
תא ול אורקל םהרבאל רמא ה"בקה קחצי לע .אורקל רגהל רמא ה"בקה
."קחצי ומש תא תארקו ןב ךל תדלוי ךתשא הרש לבא" ול רמא אוה ,םשה
ידכש הניבמ איהו ,םש ול אורקל רגהל רמא ה"בקה רגה לצא לבא
לש רוניצה ךרד הז תא לבקל ךירצ אוה תוחוכה תא לבקי לאעמשיש
תפשה בתוכ ?וב לכ דיו לכב ודי שוריפ המ םיעדוי םתא .וניבא םהרבא
ךיא ?תישארב רפסב "לכ" גשומה תא םירכוז םתא .םיהדמ רבד תמא
."לכב םהרבא תא" ?ימ תא "ךרב 'הו" ."לכ" גשומה תא רוכזל אל רשפא
לכש הז לש תאזה הדימה וז ,לכה לש תאזה הדימה וז וניבא םהרבא
קחצי .םולכ ול רסח אל יכ לכ ול שיש אל הז .וארובל רבוחמ אוה ןמזה
שיש וישע לומ לכ ול שיש הז אוה וניבא בקעיו ,לכמ ול שיש הז אוה וניבא
ומכ ךרבתהל םישקבמ דימת ונחנא ךרבתהל םישקבמ ונחנאשכ .בר ול
.ונתוא ךרבי ןכ ,לכ בקעיו לכמ קחצי ,לכב םהרבא - וניתובא וכרבתנש
בתוכ .תובאה לש דואמ דואמ דואמ דחוימה חוכה איה לכב הכרבה
ודיש הזמ עבונ ימדאה וחוכו ,ארפ אוה ,םדא ארפ היהי אוה ,תמא תפשה
,לכב ודי ."לכב םהרבא תא ךריב 'הו" לש הזה רוקמה לא רושק אוה ,לכב
אל הז ,תונימ אקפנ הברה הזל שי .הז תא תעדל ךירצו ,אב אוה םשמ
ךירצ קר .הינש דוע הזל עיגנו ,יתוהמ רתוי הברה הז ,וישכע יגולויב ןיינע
לכמ לכב" וניתובא תכרבב וכרבתנש ימש .וב לכ די 'ה תרזעבש תעדל םג
םה זא קר ,הילא רוזחנ טעמ דועש ,לכה לש תאזה הכרבל םירזוח "לכ
.לאעמשי תא חצנל ולכוי

אוה .קחציב ול םדוק לאעמשיש הפ בותכ ?וישכע דע הפ בותכ םצעב המ
םיאישנ רשע-םינש ,וילע םהרבא תוליפתב ול םדוק אוה ,ותלימב ול םדוק
ןתנש םשב םהרבא ידי-לע ארקיהל םלועב הכוזש ןושארה אוה .דילוי
,ךכ-רחא םהרבא ןתנ םישגליפה ינבל ,םידלי דוע םהרבאל ויה .ה"בקה
הז ,םשה ללכב בותכ אל םג ,ה"בקה ןמ םש לבקמ אל םהמ דחא ףא לבא
התא ותוא ארוק התאשכ ,רופיס רפסמ שודקה רהוזה .ונתוא ןיינעמ אל
םגו זא םג ילוא ,םעפ ילוא ,םויה ילוא שחרמש ךילהת והשזיא שיגרמ
.וישכע

םיכלוה ויה אייח יברו יסוי יבר ,"אחרואב ילזא ווה אייח יברו יסוי יבר"
?קתוש התא המל ,"קיתש תא יאמא ,אייח יברל יסוי יבר רמא" .ךרדב
."אתיירואד ילמב אלא ,ןקתתא אל אחרוא אה" ,תנקתתמ אל ךרדה ירה
םג הז ,תועמשמ ךרדל היהת זא הרות ירבד דיגתש ינכט יוטיב םג הז
,הכבו" ,תוכבל ליחתהו אייח יבר חנאנ ,"אייח יבר דיגנתא" .רתוי יתוהמ
יהתו" .ונארקש םיקוספה לע ךל ךל תשרפב שודקה רהוזה ,"רמאו חתפ
םהרבאל תארוק איה זא .לכה ליחתמ םש ,"דלו הל ןיא הרקע ירש
לע יוו ,אד לע יוו" ."הנממ הנבא ילוא יתחפש לא אנ אוב" ול תרמואו
תוכבל ליחתהו ,יכבב חנג אייח יבר ."לאעמשיל רגה תדילואד אנמז אוהה
.לאעמשי תדיל לע

איה ירהו ,"רתבל תדילוא אהו" ?הכוב התא המל ,"אמא ,יסוי יבר ל"א"
דלונ ךכ-רחא ."אשידק אעזג ארב הל הוהו" ,ךכ-רחא הדלי ךא ,הדילוה
המ ."אנימח אנאו ,ימח תא ,ל"א" .שודק ןב ,"ערז ךל ארקי קחציב" ןב
תא" .םיכוב ונחנא המל האור ינאו האור התא ,הכוב ינא המל לאוש התא
לש ויפמ יתעמש ךכ ,"הלמ ש"רד יומופמ אנעמש יכהו ,אנימח אנאו ,ימח
,תבכעתא הרשד ןיגבד ,אנמז אוהה לע יוו אניכבו" .יאחוי-רב ןועמש יבר
אמייק ,אד לעו .'וגו יתחפש לא אנ אוב םהרבא לא ירש רמאתו ביתכ
התכז הזב ."םהרבאמ ארב הל הוהו ,התריבג הרשל תרימל ,רגהל אתעש
הלאה תוחוכה תא הריבעה איהו ,םילודג תוחוכ הלביק איה ,רגה
.םהרבאמ םתוא תשרל לאעמשיל

תורמל ,"ג"עאו ,ךינפל היחי לאעמשי ול ,רמא םהרבאו" רהוזה ךישממ
ול רמא אוה ירה ."לארשיב םהרבא קבדתא" ,קחצי לע ול רשיב ה"בקהש
דע לאעמשיב םהרבא לש וחור הקבדנ תאז לכבו ,תדלל תכלוה הרשש
רתבל" יוטיב הפ עיפומ וישכע ."ךיתעמש לאעמשילו" ול בישה ה"בקהש
אמייקב לאעו" הז ידי-לעו .הלימ הז רזגתא ,לומינ ךכ-רחא ,"רזגתא
.םלועל אב קחציש ינפל דוע שדוק תירב תואב סנכנו ,"אשידק

,"ה"בק דבע המ .רזגתאו ,אמלעב לאעמשי דיליתאד ,אנמז אוהה לע ייו"
רבד הז ,"אליעלד אתוקבדמ ,לאעמשי ינבל והל יחרא" ?ה"בקה השע המ
ינב תא קיחרה .הפ בותכ המ עדוי קר ינא ,המ ןיבמ אל ינא .וישכע םיהדמ
,לאעמשי ינבל והל קיחרא" ,םהלש הנוילעה השודקה ץראהמ לאעמשי
אתתל אקלוח והל בהיו" .הלעמל ץרא וזיא הארנכ שי ,"אליעלד אתוקבדמ
ןיגב" ,השודקה ץראב הפ הזה קלחה תא םהל ןתנו ,"אשידק אעראב
.חוכ הפ םהל שי ןכלו ,תירבה תוכזב ,הלימה תוכזב ,"ןוהבד וריזג אוהה
,"אשידק אעראב טלשמל" ,לאעמשי ינב ןידיתעו ,"לאעמשי ינב ןינימזו"
.הברה םינמז ,"יגס אנמז ,אלכמ אינקיר יהיא דכ" .שדוקה ץראב טולשל
איה םהלש הלימה תירבש ומכ ,"ומילש אלב יאנקירב ןוהלד וריזגד המכ"
ךותמ לבא תומלש ךותמ אל ,תאזה ץראב טולשל ולכוי םה ךכ תומלש אלל
שודקה רהוזב הפ בותכש ןיבמ קר ינא לבא ,הז המ עדוי ינניא .הטילש
תא םהל ןתנו ,םש איהה הנוילעה ץראה תשורימ םתוא ואיצוה ה"בקהש
תא יתעמש המ חוכמ .םהלש הלימה תירב חוכמ ?המ חוכמ .הפ חוכה
'הש והשמ לש הליפת לש חוכ ול שי יכ ,ותוא עומשל עדוי ינא יכ ?לאעמשי
ויהי םה ."והייתכודל אבתאל י"נבל ןוהל ןובכעי ןוניאו" .לא-עמשי ,עמוש
אתוכז אוהה םילשאד" דע ,םמוקמל בושל לארשי-ינב תא ובכעיש ולא
ינב לש ,םהלש תויוכזה לוצינ תא ומילשי םהש דע "לאעמשי ינבד
.לאעמשי

טוטיצ שי .ונל רמוא הז המ ןיבהל ךירצ ,ונלש הפשל הז תא דירוהל ךירצ
םעפ ,תומולח תומולח םירפוסמ תוכרב תכסמב ,תקתרמ ארמג ןורחא
המ ,תושעל ךירצ המ ,הרוק המ םש רפוסמ .רחא רשקהב הז תא ונרכזה
םש שי ?רחא םולח לש למס וא הזכ םולח לש למס רמוא הז המ וא ,הרוק
לאעמשי האורה" :ךכ בותכ םש ?תומולח לש םתועמשמ ללכב המ ןויד
אוהש המ זא םולחב לאעמשי תא האור םדא ."תעמשנ ותלפת םולחב
לש חוכ לש לובמס אוה לאעמשי יכ ?המל ,עמשי הזש ול עדיש םויה ללפתי
לע םהרבא לש ותליפת התייה תאז ."ךיתעמש לאעמשילו" רמאנש ,הליפת
."םולכ אלו שממ לאעמשי לבא םהרבא ןב לאעמשי ילימ ינהו" .לאעמשי
.םהרבא ןב לאעמשי תא האור אוה םא אלא תומד םתס האור אוה םא אל

.תויוכלמה עבראמ קלח ונניא אוה לאעמשיש הז לע רבדמ גארפמ ל"רהמה
לאעמשיש רמוא ל"רהמה .םודאו סרפ ,לבב ,יאדמ - תויוכלמה תא שי
תויוכלמה עבראמ ונניא אוה לאעמשי ."ונתוחו ריעש הלכ" ,םהירחא עיגמ
תאזה הביסהמ קוידב .לודג דואמ דואמ ינחור ימהרבא חוכ ול שיש ינפמ
לש םתאירקל לא עמשיו .םלוכמ םייאמ אוהו ,םלוכמ השק ילוא אוה
קוידב לבא ,םימיה תירחאב םהל תושעל לאעמשי דיתעש הממ לארשי
חוכ שי לאעמשיל .ולש דוקה תא דומלל םיכירצ םג ונחנא תאזה הביסהמ
לאעמשי .תושק םילימ הלא ,הז תא תעדל ךירצ ,ץראב תוכז שי ,ץראב
?תירבל רושק רתוי היהי ימ :הטושפ הלאש לאושש ףרגומססה םצעב אוה
טושפה חוכיוה הז .הפ תויהל הכזיש הז אוה תירבל רתוי רושק היהיש ימ
ימ" דחא קלח דועו .ביבסמ םיחוסינו םילימ ינימ לכ ילב דחא טפשמב
אורקל חילציש ימ ?לא םשב רתוי לודג לוקב ארקי ימ ,"לא ומשמ היחי
המ לבא ,וב היהת לכ די ףוסב .הכזיש הז אוה לא םשב רתוי לודג לוקב
עבראמ דחא אל אוה ,הזכ דוק ןימ הזיא אוה לאעמשי ?ףוסה דע היהי
ירחאו הסינכה ינפל עובק ןחבמ ונל השועש הזכ דוק אוה ,תויוכלמה
המחלמבו ,אב אוה ןיאמ רכוז אוה ונאב ןיאמ םיחכוש ונחנא םא .הסינכה
.ןוחצינל וא דספהל דוקה הז תאזה

םש ןיא .קחצי ,לידבהל ,רבועש הדיקעל דואמ המוד ךילהת רבוע לאעמשי
ארקנש םוקמ םיקמ אוה םג לבא ,התא םיקולא ארי לש לודגה רסמה תא
'ה" ארקנש קחציו וניבא םהרבא םיקמש םוקמה ומכ ,לידבהל ,יאר לא
היהי אוהש הירומה רה היהי אוהש "הארי 'ה םויה רמאי רשא הארי
םיקה אוה ,יאר יחל ראבב םוקמה תא םיקהש לאעמשי .שדקמה-תיב
היה אוה ,םצעב תולגב היה אוה .הארי 'ה תא םוקמב יאר לא תא םצעב
ללכב הנשמ אל ,הארי 'הל יאר לאמ רובעל רתוח ןמזה לכ אוה ,שוריגב
לבא .האצמה וז ,ול היה אל ,ול ןיא .אל וא ירוטסיה עקר םש ול שי םא
רה תא קיזחהלו ,ןמזה לכ הארי 'ה לא יאר יחל ראבמ עיגהל הצור אוה
-תיב תוצרפ ורדגיו לכיהב ןינב ונביו" .הז תא תושעל חוכ ול שיו ,הירומה
ץראהשכ ?רהוזב םש בותכ ךיא ?הז תא תושעל חוכ ול שי יתמ ."שדקמה
,לאעמשי ינב ןינימז" ."אלכמ אינקיר יהיא דכ" ,לכה תדיממ תינקיר
המ לכמ אל הז אלכמ ."אלכמ אינקיר יהיא דכ ,אשידק אעראב טלשמל
ץראהשכ ."לכב םהרבא תא ךריב 'ה"מ ,"וב לכ די"המ הז אלא שיש
אוה זא ונלש תאזה תירבה חוכמ ,יתוהמה ינחורה ימינפה חוכהמ תינקיר
עקרה םא םג .התוא אלמל חוכ ול שי זאו ,םוקאו ןיא יכ ,התוא אלממ
רבדמב םוקמ והשזיאב תאצמנש יאר יחל ראבל רושק ולש ירוטסיהה
קחצי .הארי 'ה ,הארי 'הל םצעב ךייש אוהש ולש הנעטה המל ןבומ דואמ
-תיב אוהש הארי 'ה ארקנש הזה םוקמה לא ליבוהל הז ולש דיקפתהש
םוקמהמ אצוי קחצי ,םימעה לכל הליפת תיב תויהל ךרטצי אוהו ,שדקמה
ליבוי קחצי לבא ,לאעמשי תא םשל איבהל ידכ יאר יחל ראב לא הזה
אוה זא םיליבומ אל קחצי לש וינב ינב הלילחו סח ,הלילחו סחשכ .ותוא
.רדגומ דואמ רוקממ עבונ ולש חוכה יכ ,ליבומ

רשא" .ולש הלימה תירב תוכזב תאזה ץראב תבשל הכוז וניבא םהרבא
תא תאצמו םהרבא ומש תמשו םידשכ רואמ ותאצוהו םהרבאב תרחב
ירומאה יתיחה ינענכה ץרא תא תתל תירבה ומע תורכו ךינפל ןמאנ ובבל
בותכל םא עדוי אל וליפאש ,ותירבב ,ומואלב שייבתמש םע ."יזירפהו
אוהו ,תאזה תירבה לא רשק ןכ ול שיש רכוז רחא והשימ זא אל וא התוא
הרידאה המחלמהש העשב .ודיקפת הז יכ ,קדוצ אוה זוחא האמ ,קדוצ
יחל ראב לש המודמה תולגהמ רוזחל אוה וחוכ לכש לאעמשי ןיב תאזה
לש ותירבל המדק ילש תירבה דיגהל ,ולש תירבל ןועטל ,הארי 'ה לא יאור
העש וזיאב זיזמ ימ לש תולאשב אוה קוסיעהש אוה רתויב ארונהו .קחצי
?הפיאמ רזח ימו ?ןאל ךלה ימ ?המ

ינא .םיידוסי דואמ םירבד המכ קחציו וניבא םהרבא הלגמ קחצי תדיקעב
.לאעמשי תא ליצהל ידכ הכירצ איהש המ לכ תא התשע רגהש בשוח אל
םא עדוי אל ינא לבא ,באכ ןומהב הז תא םיראתמ םיקוספה אקווד םש
בשתו ךלתו :םחישה דחא תחת דליה תא ךלשתו" .הלודג תאזכ הצרעהב
?דבוכמ ךכ-לכ הזש חוטב ."דליה תומב הארא לא הרמא יכ ...דגנמ הל
ילוא .דבוכמ ירמגל ירמגל הזש חוטב אל ינא ,ישגר דואמ הזש ןיבמ ינא
ללגב אוה לאעמשיל םש שחרתמש סנה לבא .עדוי אל ,אל ילוא ,ןכ
קחציו םהרבאל שחרתמש סנה ."םש אוה רשאב רענה לוק לא יתעמש"ש
הארא לא רמאו קחצי תא בזע אל םהרבא .ירמגל תרחא הביסמ אוה
,תלכאמה תא חקל אוה ,חבזמה לא קחצי םע ךלה םהרבא ,דליה תומב
אלו ,"רענה לא ךדי חלשת לא" ול רמאו םימשה ןמ ול ארק ךאלמהו
ול רמא אוה זא ."המואמ ול שעת לא" ול דיגהל ךירצ היה אוה ,קיפסה
ףוס .רדסל בל בוט םישנ םא ."התא םיהולא ארי יכ יתעדי התע יכ"
,"ויביוא רעש תא ךערז שריו" ."ויביוא רעש תא ךערז שריו" ויהי םירבדה
ךערז שריו" ."לכב ודי" ,לידבהל ,לאעמשי לצא רמאנש המל ליבקמה הז
אב ןכ-ינפל ,ןכ-ינפל לבא .תושעל קחצי חילציש המ הז "ויביוא רעש תא
.םיקולא ארי אוהש רוריבה

םיארונה םימיה תוליפתב ונרמאש המ הז ויביוא רעש תא ךערז שריו"
החמש ...ךמעל 'ה דובכ ןת ןכבו" ,הלעמל רועישה תא וב ונרתכהש המב
ישי ןבל רנ תכירעו ךדבע דודל ןרק תחימצו ךריעל ןוששו ךצראל
דובכהשכ ,סומר דובכהשכ ,"ךמעל 'ה דובכ ןת" ינפל לבא ."ךחישמ
לש רדסה תא תוארל יאדכ ?הז המל ררבל םישקבמ ונחנאו ,לפשומ
שי דובכ ןת ינפל .תואלפ יאלפ הז ,םירופיכה םויו הנשה שארב הליפתה
'ה ךדחפ ןת ןכבו" .םיקולא תאריב תקסוע תפסונה הקספה ,תפסונ הקספ
םישעמה לכ ךוארייו תארבש המ לכ לע ךתמיאו ,ךישעמ לכ לע וניקלא
,ולש הדיקעב וניבא םהרבא דמילש המ הז ,"םיאורבה לכ ךינפל ווחתשיו
הווחתשמ לכה ,לכה ,לכה ךיא .קחצי םע הדיקעב הז תא דמיל אוה קר
המ עדוי אוה םא לואשל לכ םדוק ךירצ ךמעל דובכל ףאושש םע .'הל
המ םשל ?ךמע הז המ תרחא יכ ,לכב םלועל רוסמל ךלוה אוהש רסמה
לכשכ ,ךופה םישחרתמ םיכילהתה םימעפלש תויהל לוכי ?ךמעל דובכ
אוה דמועש ירקיעה רבדהו ,הטושפ תינויצ תימואל הפיאש איה הפיאשה
הנשמ הז המ לבא .ךמעל דובכ שי ףוס ףוס ,וצראל רזוח םע ,ךמעל דובכ
ןיא וא םואל שי םאה ,ךמע הז ימ ללכב ררבנ הנש האמ דוע ,ךמע הז ימ
?רסמה המ .חמש ,ךריע ,ךצרא חמש ?בושח אל וא בושח הז םאה ?םואל
דובכה ינפל תוקד יתש ורצע םאה ?רוריב םעפ ושע םאה ?המגמה המ
לכ ךינפל ווחתשיו" ?"ךישעמ לכ לע וניקלא 'ה ךדחפ ןת" תא ררבל
'ה ונעדיש ומכ םלש בבלב ךנוצר תושעל תחא הדגא םלכ ושעיו םיאורבה
לכ לע ארונ ךמשו ךנימיב הרובגו ךדיב זע" זא קר "ךינפל ןטלשהש וניהלא
יהמ עדוי אוה ,והמ ולש תוהזה תדועתב ומצעל בתכ םעשכ ."תארבש המ
םלוע לש ונוביר וישכע ,דיגהלו תונפל לוכי אוה זא ,והימ עדוי אוה ,ותוהז
ךיארי הלא ימ .ךיארי הלאו ךמע הז יכ ,ךיאריל הלהת ךמעל דובכ 'ה ןת
'ה ךדחפ ןת תא ורבעש הלא הלא ,ךדחפ ןת לש םיאריה הלא ?דובכ ןת לש
ךיארי םא .ךיאריל הליהת ןת וישכע הנה ,םישעמה לכ ךוארייו וניקולא
ינפל ווחתשיו" לע לעפ אל הלחתהב אוהש ינפמ הז סמרומו לפשומ ךמעו
הפיאמ אל תעדל ילב ללכב םיאורב לכל וק רשייו ךלה אוה ."םיאורבה לכ
דוע ,המודמ דובכ הזכ היהיש םתס רקיעה ,ךלוה אוה ןאל אלו אב אוה
.דמחנ ,הנידמ דוע ,ינוביר והשמ דוע ,הדוקנ

ומכ קוידב ?ךכ-רחא אב המ .דובכ ןת ינפל אב וניקולא 'ה ךדחפ ןת
אב הז ירחא ?"ויביוא רעש תא ךערז שרייו" ירחא אב המ ,הדיקעב
הז "ץראה ייוג לכ ךערזב וכרבתהו" ."ץראה ייוג לכ ךערזב וכרבתהו"
םדוק לבא ,ןיוצמ ?םלועה לע עיפשהל לארשי םע הצור התא .תואלפ יאלפ
יכ ,ךתוא ךירעי םלועה יכ ,ךמעל דובכ היהי ךכ-רחא .התא ימ עדת לכ
הינש לכ םגמגמש ימ אלו ,אוה ימ עדויש ימ ךירעמ םלועה .התא ימ עדת
,ךתוא ךירעי םלועהו התא ימ עדתש ירחא .הצור אוה המ טילחה אל דועו
תא ונקית םהשכ ל"זחל בל ומיש .ץראה ייוג לכ ךערזב ךרבתי םג זא
ףא הז לע יתעד תא יתתנ אל .תואלפ יאלפ הז ,םיארונ םימי לש תוליפתה
המגמה תא ונתוא דמלת ,ךדחפ ןת לכ םדוק .הזה הנשה שאר דע םעפ
דמילש המ תא םלועה תא דמלנ .התא םיהולא ארי םלועה תא דמלנ ,ונלש
אלו" אוה םלועב דמלל םיאב ונחנאש גשומה לכש וניבא םהרבא ותוא
אובי ךכ-רחא .םלוע לש ונוביר ךילא ךייש לכה לכה ,"ךנב תא תכשח
זא .ךל םילחיימל הפ ןוחתפ ,ךישרודל הווקת ,ךיאריל הליהת ,ךמעל דובכ
אל המל תולאש םילאוש ונחנא .רבדת התא זא ,ךתוא וכירעי רבדתשכ
ןכש המל ?ונמצע תא םיניבמ אל ונחנא םא וניבי ןכש המל ?ונתוא םיניבמ
תושעל ונאב המ לש ינושארה גשומה תא ןיא םא םלועב רורב רסמ ריבענ
תא ךערז שריו"ל ליבקמ ךמעל דובכ ןתה ,שחרתי הז לכש ירחא ?ללכב הפ
וריכי ץראה ייוג לכ ,"ץראה ייוג לכ ךערזב וכרבתהו" זא ,"ויביוא רעש
ןכבו" דובכ ןת ירחא .הליפתב ישילשה קלחה הנה ?הרקי הז ךיא .הזב
הרקי המו ,"וליגי הנרב םידיסחו ,וזלעי םירשיו ,וחמשיו וארי םיקידצ
תלשממ ריבעת יכ הלכת ןשעכ הלכ העשרה לכו ,היפ ץפקת התלועו" ?זא
ייוג לכ ךערזב וכרבתי יעבט ןפואב זא הרקי הז לכ רשאכ ."ץראה ןמ ןודז
ייוג לכש שיש טושפ יכה ןפואב ליבות תאזה הלודגה החמשה .ץראה
ץראה ייוג לכש ליבשבש םיבשוחו םיעוט םימעפל ונחנא .הזב וריכי ץראה
לש ןוויכל וק םקעל הז וק רשייל אל הז לבא ,וק רשייל ונל יאדכ וריכי
זא .םולכ רסוחו םואל רסוח ,תוהז רסוח לש ,םתס לש ,םהבש םיכומנה
תתל ימל ןיא ךדחפ ןת ןיאשכ לבא .רתוי לק היהי ,רתוי םילבוקמ היהנ
רבדל המ לע ללכב ןיא הז תא ןיאשכ .הווקתו הליהת תתל ימל ןיא ,דובכ
הלוכ העשרה לכו היפ ץופקת התלוע לכו וחמשיו וארי םיקידצ לע ףוסב
.הלכת ןשעכ

.הדיקעה שממ הז ,תואלפ יאלפ הז םיארונ םימי לש הלאה תוליפתה רדס
הז .קחצי תדיקעב הרקש המ קוידב הז ,םעפ ףא הז לע יתעד תא יתתנ אל
םילוכי ונחנאש אוה לאעמשי לע ונלש סוחייה .לאעמשי לע ונלש סוחייה
רמול םיעדוי ונחנאשכ ,הארי 'ה ,'ה הארי 'ה רהב ולוכ םלועה תא דמלל
ןימ הזיא ונל שי הז תא םיחכוש ונחנאשכ .תירבה תא רוכזלו 'ה םש
תילוארדיה תאזכ הריצי ןימ ,עובק הככ ,םלועב הזכ הנתומ סקלפר
םלועב דחא םע דוע שיש ונל הריכזמו ,ללכב םיניבמ אל ונחנאשכ תתחונ
םירבד ?םדא ארפ אוה םא המ זא .לכב ודי אוה םגו ,לא םש םע דלונש
םתוא דיגהל ונל השק םימעפלש םירבדב השקש המ .םישק ךכ-לכ אל
לש ונוביר ,יתרמא לומתא םירבדה לע יתבשחשכ .םיטושפ םהש בורמ
םירבד רמול חוכה תא ןת .ךל םילחיימל הפ ןוחתפ ונל ןת לכ םדוק םלוע
,םיטושפה םירבדה תא דיגהל טושפ םתס .ךבוסמ ךכ-לכ םלועב םיטושפ
.דיגהל רתומ ןיידע הז םא ,אב אוה ןיאמ רוכזיש םעל דיגהל
שי זא אקווד לבא .יעבט הז ,להביהלו ףצקתהל רשפא זא המחלמ שישכ
המחלמה הילעש הלודג קמוע תדוקנ התוא תא ,קמועה תא אוצמל הבוח
."הנש תירחא דעו הנש תישרמ הב ךיהלא 'ה יניע רשא ץרא" .תלהנתמ
ומכ םש בותכ אל ,"תישרמ הב ךיקולא 'ה יניע רשא ץרא" םירמוא ל"זח
ל"זח .'א ילב בותכ הז אלא ,'א םע תישארמ תירבעב םיבתוכ ונחנאש
הארנכ שיש ,ינוע ,שר - השר איהש הנש םימעפל הארנכ שיש םירמוא
המ ןיב לודג דחא לדבה שי םא .הפוסב הרישהו השארב השר איהש הנש
רכוז ינא ,בוט םירכוז ונתיאמ םיבר םיברש המל הזה הנשה שארב הרקש
םוי תמחלמ ץורפב ,ףסומ ינפל םירופיכה םויב ריעצ דימלתכ ותוא
הנשה שארב הנשה םג .תאזה האוושהה תא רוכזל םיבייח ,םירופיכה
םוקממ רתויב .קיפסמ הז תא ונל םיעימשמ אל יכ ,הז תא רוכזל בושח
םיקשנ קיזחהל םירבגל רמאו םיבושיב זורכ רבע ףסומ תליפת ינפל דחא
ונעמש אל דוע .רהמ ןמצע לא םידליה תא הנצמאת תוהמאהשו ,הליפתב
ידכ תאצל רשפא יאו םירוגס ןיידע םה יכ הלאה םירופיסה תא קיפסמ
,םילקד הונב ףסומ תליפת הליחתה הככ לבא .םירופיסה תא עומשל
םירופיכה םויבש ,דחא אוה לדבהה .תומוקמ הברהבו ףיטק שוג יבושייב
לש ףסומ תליפתב .הזל םירושק ונשגרה ונלוכ זא ,םלוכל הקעזא האצי
קר אצי זורכה וליאכ עשפו ןודז תבשחמ תולעהל והשימ לוכי הנשה שאר
לארשי םעל .תאזה הבשחמה רתויב הלודגה תותיחשה וז .םיוסמ והשימל
וא ותוא עמש ןכש ונתיאמ דחא לכו ,הנשה שאר לש ףסומ ינפל זורכ אצי
אוה לאעמשי לש ודיקפתש הארנכ .הזה זורכהמ קלח אוה ותוא עמש אלש
דיגהלו ,הז תא םצמצל תונויסינ ינימ לכ שי ונל םא םג הז תא ונל ריכזהל
היהי לאעמשיל זא .תומיוסמ תורוצלו םימיוסמ תומוקמל קר ךייש הזש
םינורחא יכה יכה תומוקמב ריכזמו ריכזמ ,ריכזמו ךלוה אוה ,חוכ
ידכ .ררועתנ ונחנאש ידכ קר ילוא םמצע תא םהל ריכזי אוהש ובשחש
םעה םע 'ה תרכ הליבשבו התוכזבש תירבה תא רוכזל ררועתנ ונחנאש
םוש ,קודיצ םוש הפ ונל ןיא הידעלבש ,תאזה ץראה תא ול ןתנו הזה
אלמלא הפ תויהל ירסומ אל ללכב הזש םיכסמ ןיטולחל ינא .אוהש קודיצ
םיארוק ךא ונל ריכזהלו ונתוא ררועל ידכ קר ילואו .ללכב לבא ,תירבה
ונל התליחתב השר איהש הנש .המחלמה תמאב תבסומ המ לע ,'ה םשב
חוכ הז ,הנממ תולעהלו ,הנממ םמורל ,הנממ ןקתל ,התוא ךופהל חוכ שי
הז ,םינימאמ ינב םינימאמ ונחנאו ,םינימאמ ונחנא םא ונחנא .ונלצא שיש
,הנומאה תא ,הליפתה תא ונמצע לא ריזחהל ,וישכע ונלש לודגה ןחבמה
רבשמה תא םג רובענ ותיאו ,הפ ונחנא ותיאש הזה חוכה תא ,חוכה תא
.תאזה הרצ תעה תא ,הזה

הלאו" .'ל והימריב ויקוספב םייסנ קר ?איבנה והימרי םייסמ ךיא
הדרח לוק 'ה רמא הכ יכ :הדוהי לאו לארשי לא 'ה רבד רשא םירבדה
רבג לכ יתיאר עודמ רכז דלי םא וארו אנ ולאש :םולש ןיאו דחפ ונעמש
אוהה םויה לודג יכ יוה :ןוקריל םינפ לכ וכפהנו הדלויכ ויצלח לע וידי
הרצ תע א"רגה ריבסמ ."עשוי הנממו בקעיל איה הרצ תעו והמכ ןיאמ
תאזה הרצהו בקעיל איה הרצ תע ,הרצהמ עשווי אוהו אל ,בקעיל איה
תא אצמי אוה תאזה הרצה ךותמ ךיא ןיביו קימעי אוהש ידכ הדעונ
,הכותמ ,"הנממו" ןיבהל םמורתנ םא ,"בקעיל איה הרצ תע יכ" .העושיה
םויב היהו" זאו ."עשווי הנממו" .ונילע אל ,תאזה הרצה תא ךירצ הארנכ
ודבעי אלו קתנא ךיתורסומו ךראוצ לעמ ולע רבשא תואבצ 'ה םאנ אוהה
,"םהל םיקא רשא םכלמ דוד תאו םהיהלא 'ה תא ודבעו :םירז דוע וב


ןוסלדנמ בקעי :הכירע

 

Designed by
<A t a r t e c>

Home | Contact Us | Keren Yishai | Rav Mordechai Elon
Learn the Mekorot | Listen to the Shiur