Contact Us
Keren Yishai
Rav Mordechai Elon
See the Mekorot
This week's shiur
Listen to the Shiur

ס"שתה ןושחב א"י ,ד"סב

עובשה תשרפב םירועישו תוחיש
םידימלת י"ע וכרענו ובתכנש

יפמ
א"טילש ןולא יכדרמ ברה

"תושרל עדותת לאו תונברה תא אנשו הכאלמה תא בהא"

'א תובא - רהב תשרפל

תכסמב תרצעל חספ ןיבש םירועישה ןמ המכב קוסעל םכתושרב שקבמ ינא
ירבדב תקסועש הנשמל סנכיהל םעפה שקבמ ינא .תובא יקרפב ,תובא
ןיינעמ םישודק לארשי גהנמ תצק ררבל םג הסננ הכותמ .ןוילטבאו היעמש
הזה גהנמה .רקיעב תרצעל חספ ןיב תובא יקרפב קוסעל ,דואמ ידוסי דואמ
,קרפ ףרטצה תובא תכסמלש הביסה תאזש ונכותב הנבומ ךכ ידכ דע אוה
,הרות ןיינק קרפ ,תותיירב לש קרפ םצעב אוהש ,תכסמב ישישה קרפה
ינפלש תבשה אצת דימתש ישישה תבשב רמאיש ןקתנ םצעב הזה קרפהו
יכרדב ולוכ קסוע הזה קרפה יעבט ןפואב .הרות תלבק גח ,תועובשה גח
.האלה ךכו תינקנ הרותהש םיכרד הנומשו םיעבראב הרות לש הניינק
חספ ןיב תובא יקרפ תאירק לש הזה ןויערה לע םירבדמשכ ללכ ךרדב
טאל טאל תומדקתהה לע ,יניס רהל הסינכה לע תמאב םירבדמ תרצעל
.הרותה תלבק תארקל

לש וכשמהב קוסענ םהבש םירבדה ךותמ ,תוארל תוסנל שקבמ ינא
המ אוה יתעד תוינעלו ,רתויב ינורקע אוהש בשוח ינאש ןפ דוע ,רועישה
הלאה םימיב אקווד תובא תכסמ דומלל הבוחל הנושארבו שארב ליבומש
םיירוטסיה םיעוריא ינש םישחרתמ תרצעל חספ ןיב יכ .תרצעל חספ ןיבש
העגהה ,תרצעו חספ ,רמועה תריצק ,רמועה תריפס אוה דחאה .םילודג
דואמ וילא רבוחמ לבא ,תירוטסיה בר קחרמ ונממ קוחר ינשהו .יניס רהל
יבר ידימלת לע רמועה תריפסב ונלש תולבאה תאז ,וילא רבוחמ תיתוהמו
ילבש ירוטסיה עוריא אל הז אביקע יבר ידימלת לש םתומ .ותמש אביקע
דוסיה אוה אביקע יבר ידימלת לש םתומ .תרצעל חספ ןיב שחרתה רשק
חספ םצעבש ריבסהש ן"במרה היה הז .תרצעל חספ ןיב ונלצא שיש בוכיעל
ןושארה גחה הז חספ .עצמאב דעומה לוח וב שיש ךורא דחא גח םה תרצעו
םהש םימי העבש ומכ תועובש העבש םנשי עצמאבו ןורחאה גחה הז תרצעו
,דחא גח םה תרצעו חספ ,ידוסי דואמ רבד הז .ךורא דחא דעומה לוח םלוכ
ףוסה איה ,הרותב ךיראת ןיאו םש ןיא תרצעל ,םירכוז ונלוכש ומכ ןכלו
תאצוי םירצמו םירצממ םיאצויש איש איה .חספב ליחתמש הלואגה גח לש
הזה גחה ."ךיקולא 'ה יכונא" םירמואו יניס רה לע םידמוע רשאכ ונתיאמ
.אביקע יבר ידימלת לש םתומ לע שיש תולבאה ןיגב ובש תויגיגחב בכעתמ

יבר ידימלת לש םאטחל ןוקית אוה תובא תכסמ לש הדומיל יתעד תוינעל
םצעב הפ שחרתמש המל ידוסי ןוקית אוה תובא תכסמ לש הדומיל .אביקע
לש רוקמה .אביקע יבר ידימלת ףלא העבראו םירשע תומ לש היגוסה לכב
ול ויה םידימלת םיגוז ףא רשע םינש ורמא" (1) תומבי תכסמב םירבדה
סרפיטנא דע תבג הלאה תומוקמה תא ."סרפיטנא דע תבגמ אביקע יברל
הז לע ונרבידשכ םייעובש ינפלו תואמצעה םויב רבעש עובשב ונרכזה
ועדי אלש סרפיטנא דעו תבגמ תקוניתו קונית היה אל והיקזח לש וימיבש
היה אלו ,עבש-ראב דעו ןדמ ץראה םע היה אל .הרהטו האמוט תוכלה
רשע-םינש" ,ןיינעמ אוה יוטיבה ,בגא .סרפיטנא דעו תבגמ תקוניתו קונית
המל זא ,ףלא העבראו םירשע ?הז המכ רמולכ ,"םידימלת םיגוז ףלא
יאלפ הז .תותורבח ויה םהש עדוי ינא ?םידימלת םיגוז ףלא רשע-םינש
ויה םה לבא ,הזב הז דובכ וגהנ אל םהש רפוסי עגר דוע ירה יכ ,תואלפ
הארנכ .רבח תויהל אל לבא התורבח תויהל רשפאש הארנכ .תותורבח
.םיהדמ יוטיב הז ,הזב הז דובכ גוהנל אלו םידימלת םיגוז תויהל לוכיש
ירחא רזח אוהשכ .אביקע יברל ול ויה םידימלת ףלא העבראו םירשע
ףלא העבראו םירשע םע רזח אוהש ארמגב בותכ הנש עבראו םירשע
לבא .תותורבח ףלא רשע-םינש םע רזח אוהש בותכ אל ,םידימלת
םתוא םיראתמ לכ םדוק הזב הז דובכ וגהנ אל לע רופיסב המדקהב
םיגוז ויה םהו רדס דועו רדס דועו רדס אלפנ ודמל םה ,תותורבחכ
ורצי םהו ,דחיב אלפנ ובשח םה .גוז שממ ויה םה םתוא ושגפשכו ,םידימלת
איה הנווכה "הזב הז" יתעד תוינעל .הזב הז דובכ וגהנ אל םה לבא ,דחיב
וגהנ אלש ינפמ דחא קרפב ותמ ןלוכו" .דובכ גהנ אל ןכ-םג וגוזב דחא לכ
םורדבש וניתובר לצא ע"ר אבש דע םמש םלועה היהו הזל הז דובכ
עומש ןב רזעלא יברו ןועמש יברו יסוי 'רו הדוהי 'רו מ"ר םהל האנשו
."תרצע דעו חספמ ותמ םלוכ אנת .העש התוא הרות ודימעה םה םהו

יהיו ברע יהיו" ,ישישה םוי לש יוטיבה תא ונל ריכזמ דואמ םמוש םלועה
,ינש - האירבב םירחאה םימיהמ דחא לכ ומכ םוי אלו "ישישה םוי רקוב
יאנת ונתיא הנתמו האב תאזה א"הה יכ ישישה םוי .ישמח ,יעיבר ,ישילש
והותל םלועה תא ריזחמ ינא ואל םאו בטומ הרותה תא םתא ןילבקמ םא"
איצוהל םצעב האבש בתכבש הרותה תלבק גח אוה תועובשה גח ."והובו
יכ ותמש אביקע 'ר ידימלתו ,ולש ןוממישהמ ,ולש והובו והותהמ םלועה תא
תרצעל חספ ןיב .ולש ןוממישל םלועה תא םיריזחמ הזב הז דובכ וגהנ אל
.ותוא ןיבהל ךירצש ןוקיתב הפ םיקסועו תובא תכסמב םיקסוע ונחנא

לכ רוזחל אלש ירה רשפא יא לבא ,אביקע יבר ידימלתל רוזחנ דוע ונחנא
הבושת ןיא םעפ ףא יכ ,דימת הב קוסעלו הלאש התואל שדחמ םעפ
םירמוא וילעש אביקע יבר הז ,םיאנתה לודג אביקע יבר הז .הזל הקיפסמ
לכ ,הכלהה ישרדמ לכ ירפסו ארפס ?"אביקע יברד אבילא והלוכ" ל"זח
לכמ רתויש אביקע יבר הז ?אביקע יברד אבילא לכה םישדחמ םיאנתש המ
יבר .הבהא דמללו בוהאל חוכה הז םלועב וניינע זכרמ ותרותו ותלודג
יבר .הצילמ רותב אל "הרותב לודג ללכ הז ךומכ ךערל תבהאו" לש אביקע
לש אביקע יבר .שקה םע ןבתמב ,המש היה ךכ םא ,לחר לש אביקע
אביקע יבר .םילכה תאישנ םע אבכוכ-רב םע האישב תימואלה הבהאה
,ידיל הז קוספ אובי יתמיא רעטצמ יתייה ימי לכ" וימי ףוסב רמואש
םירשע םע אביקע יברו .ךשפנ תא לטונ 'יפא - "ךשפנ לכב" .ונמייקאו
הז .הזב הז דובכ וגהנ אלש הטושפה הבהאב לשכנ וידימלת ףלא העבראו
השימח ףוסב דימעה אוה יכ ,לשכנ אל אוה ,רועישל ינש קלח שי ,ןוכנ
.בטיה הז תא ןיבהל ךירצ לבא .םידימלת

לבא ,וייחו ומלוע לכ לע אביקע יברל סנכיהלו ,הז לכל סנכיהל הצור ינא
הרזח עיגנ םכותמו ,ןוילטבאו היעמש אלא ונלש אשונה אוה אביקע יבר אל
.תובא תכסמ דומלל ושקיב וניגבש הלחתהב וב ונחתפש המ הזה דוסיל
תכסמ ,ןיקיזנ רדסב תובא תכסמ תא ועבק המל ריבסמ ם"במרהשכ ,בגא
רסומ ירבד ,אקווד ןיקיזנ רדסל אל םיכייש םהש םירבדב האלמ תובא
ףוס ןיאל רבועו "יניסמ הרות לביק השמ" - תרוסמב ליחתמ הז .םיאלפנ
העבקנ איה המל זא ,לאוש ם"במרה .הלאכ הארנ עגר דוע ,רסומ ירבד
םינושארה םהו ,םיניידב קסוע ןיקיזנ רדס יכ ,רמוא אוה ?ןיקיזנ רדס ךותב
דוסיל .תובאב קוסעל םיכירצש ולא םה ,תובא תכסמ תא דומלל םיכירצש
.ןמצע תוינשמה ךותמ לכ םדוק לבא טאל טאל סנכיהל הצור ינא הזה

יאבט ןב הדוהימ איה הנווכה "םהמ" ,(2)"םהמ ולבק ןוילטבאו היעמש"
םידמצנ ןמזה לכ ונחנא תובא תכסמב םיקסוע ונחנאשכ .חטש ןב ןועמשו
רמא אוהו ,רמא אוהש המ היה אוה ,"רמוא היה אוה" לש עובקה ןורקיעל
ריכהל ,שיאה תא ריכהל ךירצ ןכל .הרימא ורמאש אל הז ,היה אוהש המ
?ימלשוריב םש בותכ ךיא .הלעמלמ וליפא ותפוקת תא ריכהלו ,ועקר תא
לכ ."ודגנל דמוע העומש לעב וליאכ האריש ךירצ העומשב קסועה לכ"
,ריאמ יבר תא הארת ריאמ יברב קסוע התא ,הנתשת ךלש םלועה תסיפת
ולבק ןוילטבאו היעמש" זא ."ודגנל דמוע העומש לעב וליאכ" ,וילע לכתסת
םה ,תירוטסיה תחא הלימב חטש ןב ןועמשו יאבט ןב הדוהי ןכ-םא ,"םהמ
.ךלמה יאני לש ותפוקתל ליבקמב לארשי תא םיגיהנמש ןיד-תיב באו אישנ
לש חאה אוה חטש ןב ןועמש ,חטש ןב ןועמש לש וסיג אוה ךלמה יאני
השיא איה ןויצמולש ,םישק םה םימיה הלאה םימיב .ןויצמולש הכלמה
-רחאו יאני לש םימיה לש םפוס .טלחהב קפקופמ יאני לבא ,דואמ הרשכ
סונקרוה םינב ינש ,תאזה הפוקתה דואמ השק הינב ינש םע ןויצמולש ךכ
האיבמ ףוסבש המחלמ ,הלודג המחלמ םהיניב םימחולש סולבוטסיראו
םתגהנה תא םיליחתמ ןוילטבאו היעמש .סודרוה ימי תליחתל םצעב
ימי תליחתב רבכו ןויצמולש לש הימיב ןיידע וא הימי ףוסב תינחורה
תוינשמה ויה הלא ,םיניידב וקסע חטש ןב ןועמשו יאבט ןב הדוהי .סודרוה
םידומיל םיניידה תא ודמיל םה ,םהיתוינשמ תא הפ-לע רמוא ינא .םהלש
ודמלי םכותמ אמש םידעה תא רוקחל הברמ יווה" :ורמא םה .םילודג
."םיאכזכ ךיניעב ויהי ואצישכ ,םיעשרכ ךיניעב ויהי ךינפל ויהישכ" ."רקשל
ןב ןועמשו יאבט ןב הדוהי ןהבש תוינשמ יתש ויה הלא ?ןיד םיכרוע ךיא
.םיניידה תא וחנה םצעב חטש

תא בהא :רמוא היעמש" .םירחא םירבדל רבכ םירבוע ןוילטבאו היעמש
.דואמ תושק תורימא ,"תושרל עדותת לאו ,תונברה תא אנשו ,הכאלמה
ונחנא לבא ,ולש םירבדה תא ריבסהל טלחהב לוכי ירוטסיהה עקרה ,בגא
םצעב ונרמאש ומכ היעמש .ירוטסיהה עקרה קר הז םא הארנ טעמ דוע
,ןויצמולש לש הינב ,סולבוטסירא-סונקרוה תמחלמ לש םימיב לעופ
אוה לבא ,תושרה לע םיפירח םירבד הפ רבדמ אוה .סודרוה ימי תליחתבו
.טעמ דוע וילא עיגנ ,הכאלמה לע רבדמ אוה ,תונברה לע רבדמ םג
ולגתו תולג תבוח ובוחת אמש !םכירבדב ורהזה ,םימכח :רמוא ןוילטבא"
םש אצמנו - ותומיו םכירחא םיאבה םידימלתה ותשיו ,םיערה םימ םוקמל
הנשמה תא דמול ם"במרהש ומכ דומלל רקיעב הצור ינא ."ללחתמ םימש
,זא רשאמ תוחפ אל ונילא דואמ תידוסי איה ,טעמ דוע הילא עיגנו ,תאזה
הנושב ןוילטבאו היעמש ?ןוילטבאו היעמש םה ימ תצק ןכ-ינפל לבא
דואמ אוה םהלש סוחייה ,םסוחייב קוסעל בושח דואמ וישכע דע תוגוזהמ
ונרמאש הז ,"בירחנס לש וינב ינבמ" ןיטיגב ארמגב םירמוא ל"זח .קפקופמ
בירחנס לש וינב ינבמ" .גוגמו גוג היהיש היה יוארש םינורחאה םייעובשב
ןוילטבאו היעמש .(3) "ןוילטבאו היעמש ןוניא ןאמ םיברב הרות ודמל
הדבועה תא םהל ריכזהל דואמ קפקופמ בל בוטב ורכז םעפ אלו ,םירג םה
.םשמ םצעב םתאש הדבועה רוכזא לע םיטעמ אל םיסעכ שיו ,תאזה

ףד אמוי תכסמב ארמגב אוה קזח יכה יוטיב ידיל אב הז ובש רוקמה ילוא
,ותראפתב ינשה תיבהו ךלומ סודרוהש ןמזב םיאצמנ ןוילטבאו היעמש .א"ע
אציש לודג ןהכ ."שדקמה תיבמ אצי"ש דחא לודג ןהכ לע תרפסמ 'מגהו
לודג ןהכ אוהש תויהל לוכי ינשה תיבה לש הלאה םימיב שדקמה-תיבמ
ונחנא .רשכ לודג ןהכ אוהש תויהל לוכי םג לבא ,הלאכ םיבר ויה יכ םעטמ
ךרד תיטילופ הרוצב יונימה תא ולביק טלחהבש םילודג םינהכ ויהש םיעדוי
ארמגב ומצעב ןודי הצריש ימ לכו ,םירשכ םילודג םינהכ םג ויה לבא ,ימור
השעמ" .םינושאר םג הזב וקלחנ ,אקווד היה הז לודג ןהכ לש גוס הזיא
,םירופיכה םויב אוה רבודמה ,(4) "שדקמה תיבמ אציש דחא לודג ןהכב
לודג ןהכ הארמ הארנ היה ךיאו תואריהל רומא היה ךיא םיעדוי ונחנאו
בוט םוי לודגה ןהכה השוע היהש בותכ ךכ-רחא .שדקמה-תיבמ ותאצב
הז תא םיריכזמ ונחנא ,ותוא הוולמ םעה לכו ,םולשב אצוי היה אוהשכ
ךלוה היה םלועה לכ ,"ירתב אמלע ילוכ ילזא ווהו" .רופיכ םויב דימת
.ותוא הוולמו לודגה ןהכה ירחא

ויה ןוילטבאו היעמש ,"ןוילטבאו היעמשל והנויזחד ןויכ" .עוריא ארק זא
,לודגה ןהכה תא דבכל ידכ םש ויה םהש ךשמהב הארנ עגר דוע ,םש
םולשל ונממ רטפיהלו ותכרב תא ונממ לבקל ,וילא םג אובל ידכ טושפו
והוקבש" ןוילטבאו היעמש תא האר םעה לבא .םירופיכה םוי יאצומב
היעמש תא האר םואתפ םעה ."ןוילטבאו היעמש רתב ילזאו הידידל
,תורשקתהה ,תוהדזהה .םהירחא וכלהו ,לודגה ןהכה תא ובזעו ןוילטבאו
.לודגה ןהכה תא ובזעו ,רתוי הקזח התייה ןוילטבאו היעמש םע תורבחתהה
ותא ףוסל" .יעבט הז ,לודגה ןהכה דואמ עגפנ אוה ,םיענ אל היה הז
היעמש ואב ףוסב ,"לודג ןהכד הינימ ירוטפיאל ןוילטבאו היעמש
ןותיי ןהל רמא" .לודגה ןהכהמ ונממ רטפיהל ,םולש ול דיגהל ןוילטבאו
ינב ואובי םהל רמא ,םולש םהל דיגהל ךירצ היה ,"םלשל ןיממע ינב
ןיממע ינב ןותיי" רמוא י"שר .םייוג ינב םתעגהש בוט ,םולש דיגהל םייוגה
תכסמב ןנירמאדכ בירחנס לש וינב ינבמ ואבש יפל אוה יאנג ןושל .םלשל
ןידבעד םלשל ןיממע ינב ןותיי היל ורמא" ארמגה הכישממ ."ןיטיג
ול ורמא ."ןרהאד אדבוע דיבע אלד ןרהא רב יתיי אלו ןרהאד אדבוע
השעמ תא םישוע םה יכ ,םולשל םייוגה לש וינב ינב ואובי ,ןוכנ :תופירחב
,רמולכ ,ןורהא לש ונב ןב אובי אלו ,םולש ףדורו םולש בהוא היהש ןורהא
.ןורהא לש והשעמ השוע אל התא יכ ,םולשל התא

,ךשמהב םתוא הארנ ונחנא ,םירבד ןומה לע דיעמש חתמ אוה הזה חתמה
היעמש לש הזה סוחייה רסוח .תודוקנ יתשב הפ תעגל הצור ינא לבא
םהו םעה תא םיליבומ םהש ןיינעמ אוה ,ךשמהב ונתוא סופתי ןוילטבאו
םהש הזמ עבונ אוה םג ילוא ,ןיינעמ רבד דוע םהב שי .קוחרמ דואמ םיאב
םעפ םישגופ אל ונחנא .דחיב ןיוצמ םירדתסמ םה ,תרמצב ולדג קוידב אל
וזיא שי תוקולחמ םהיניב ןיאו טעמכ ,דחי אל ןוילטבאו היעמש תא תחא
רתויב ןיינעמה רבדה לבא ,דחי תויודע דימת םידיעמ םה .תחא תקולחמ
םש אצמנש ללה לע םסרופמה רופיסב .שרדמ-תיב ותואב םיבשוי םהש
,גלש שיש םיאור םה ,הרותה ירבד תא עומשל הצורו גלשב הבוראה לעמ
האור יחא ןוילטבא :ןוילטבאל רמוא היעמשו ,גלשה תא םיהזמ םואתפ םה
הז ,תבש לילב היה הז .ללה תא םילגמו םילוע םה זא .םדא תומד םש ינא
ןמ םש ותוא איצוהל ידכ גלשה תא זיזהל םיריתמ םהו ,תבשל סנכנ רבכ
.הבוראה

הנמתמ ללהשכ ."םהמ ולבק יאמשו ללה" ,לודגה םדימלת אוה ללה ,בגא
האבה הנשמה הז םלועב שדחמ אוהש ןושארה שודיחה אישנ תויהל
,םולש ףדורו םולש בהא :ןרהא לש וידימלתמ הוה :רמוא ללה" .תובאב
עקרה לע הז תא רמוא אל אוה םאה ."הרותל ןברקמו תוירבה-תא בהוא
לש וידימלתמ הוה" רמוא אוהשכ םאה ?לודגה ןהכה םע רופיס ותוא לש
ןיסחוי תדועת םהל תויהל הלוכיש ימ שיש דיגהל אב אל אוה "ןרהא
.וינב םניא םא םג וידימלתמ ויהיש ימ שיו .ויכישממ םניא םה לבא ןורהאל
אל םג אוה ,תואישנמ אב אל אוה ,המוד דואמ עקרמ אב אוה םג ללה
הזכ יונימב םינמתמ תירוטסיה ןוילטבאו היעמש ירחא .אישנל דימ הנמתמ
דמוע ילבבה ללה ךכ-רחא קרו ,אריתב ינב ,ותיא תושעל המ ועדי אלש
ותוינע ללגבש ןועטל לוכי אל ינע והשימש דיגהל םיצור ל"זחשכ .הנמתמו
היה ללה יכ ,"םיינעה תא בייחיו ללה אובי" םירמוא םה הרות דמל אל אוה
זאו ,גלשל םש ךלוה היה אוה ,םויב קיפרט יצח רכתשמ היהש ינע ךכ-לכ
הז תויהל תיכז ךיא ,ללה תא םילאוש אריתב ינבשכ .הזה רופיסה עיפומ
היעמש תא םתשמש אל םתא :רמוא אוה ?לארשיל הרותה לכ תא ריזחמש
תא שמשל םישנאל היעב התייה ילוא .םתוא יתשמש ינא לבא ,ןוילטבאו
.טעמ דוע סנכיהל הסננ הז לכל .ןוילטבאו היעמש

,הכאלמה תא בהא :רמוא היעמש" .המצע הנשמל רוזחל הצור ינא לבא
חותפל םכתושרב שקבמ ינא ."תושרל עדותת לאו ,תונברה תא אנשו
םה הנשמל ושוריפב ולאה ם"במרה ירבד .הנשמל ושוריפב ם"במרה ירבדב
לאו ,תונברה תא אנשו ,הכאלמה-תא בהא" .ןויע הברה הברה םיבייחמ
,"תונטלשה איה וז - 'תושר'" :(5) ם"במרה רמוא ."תושרל עדות
."םלועהו הנומאה ןוקת ןהב שי תודמ שלש ולאו" .רטשמה ,ןוטלשה
,ןוטלשל תועדוותהה יאו ,תונברה תאנש ,הכאלמה תבהא :תודימה שולש
ם"במרהש רבד הז ."הנויו לזגיו ול רצי הכאלמה רדעהב יכ" .תושרל
זא הכאלמ ול ןיאש םדא .םעפמ רתוי וב ונקסע ,תובר םימעפב וילע רבדמ
ם"במרה יפל ?ותסנרפ היהת הפיאמ ,תוירבה תא םטסלי ,לוזגי ףוסב
תונברהמ וישכע ירמגל רחא והשמ לע רבדמ "הכאלמה תא בהא" גשומה
הסנרפ םג ךל היהת הכאלמה תא בהאת םא ,רושק אוה יכ םא ,תושרהו
הכאלמה תבהא המל ןיבמ ינא זא .ךמצע תוכזב חוכ ךל היהי ,ךמצע תוכזב
.ןקותמ היהי םלועה הכאלמ םהל היהת םדא-ינב םא יכ ,םלועה ןוקית איה
תונויסנ ול ועראי - תונברהו הררשה תשקבבו" .רקיעל עיגמ אוה וישכע
."ותנומא דיספי - וילע וקלחיו םדא ינב וב ואנקיש ינפמ יכ תוערו םלועב
ילוא וא ?וב םדא-ינב לש םנומא וא ?ה"בקב ותנומא ,ותנומא דיספי הז המ
.ם"במרה ףיסומ וישכע לבא ?דחיב לכה ילוא וא ?םדא-ינבב ולש ונומא
עשר השענ ,הטמלמ רובצה לע סנרפ םדא הנמתנש ןויכ' :ורמאש ומכ"
,הז לש רוקמה המ ןד רבדמב רפסב םירוטה לעב .ם"במר הז ."הלעמלמ
רובצה לע סנרפ םדא הנמתנש ןויכ" .בושח קיפסמ רוקמ םג אוה ם"במרה
ןיבהל הסננ טעמ דוע דואמ ףירח טפשמ הז ,"הלעמלמ עשר השענ ,הטמלמ
ךלמה תעידי ."תושרל עדוותת לא" - "ותברקו ךלמה תעידי ןכו" .ותוא
,הזה םלועב הנממ לצנהל דאמ קוחר" .ךלמה םע תוככחתהה - ותברקו
םיאבה םיטרפה ינש ,םלועה ןוקית איה הכאלמה ."ותנומא תדספמ איהו
קר רבדב חיגשי אל יכ" ?ותנומא תדספמ איה המלו .הנומאה ןוקית םה
רבדה ובש בצמל סנכנ אוה טאל טאל .םויאו ארונ הז ,"וילא והברקיש המב
המב קר רבדב חיגשי אל יכ" .םדקתהל ולש סרטניאה אוה עבוקה דיחיה
היעמש לע רבדמ ם"במרה תא יתנבה וישכע דע ."וילא והברקיש
םימיה ףוסו סודרוה ימי לע רבודמש תירוטסיהה המדקהה ירחאו ,ןוילטבאו
.תונקותמ אל תוכלממב חטב הז ,סולבוטסיראו סונקרוה לש

ימודאה גאוד הז גאוד ,"גאוד ןיינע עדוי התאו" .ם"במרה םייסמ וישכע
םכח דימלת היה ,דואמ בושח שיא אוה ימודאה גאוד .ב"כ קרפ 'א לאומשב
אוה לואשמ ןתנוי םע םיציחה תקירז ירחא חרוב ךלמה דודשכ .ןטק אל
הככ םש אצמנו ,םינהכה ריע בונב ןהכה בוטיחא ןב ךלמיחא לא רהמ חרוב
אצוי ךלמה דוד .בושח שיא אוהו דואמ גאוד אוה ,גאוד םג הדועסב הרקמב
םיצור םשו תג ךלמ ךלמיבאל וא שיכאל םשמ ךישממ ,םינהכה ריע בונמ
,חורבל ךישממ ,עגתשמו ומעטב הנושמ ומצע תא השוע אוהו ,ותוא גורהל
היה דודש לואשל ןישלמ גאוד םייתניב לבא .םש םיליחתמ דוד ירופיס לכ
אוה יכ ,לואש לצא םדקתמ אוה יכ אלא והשמ חיוורמ אוה יכ אל ,הפ
בוטיחא ןב ךלמיחא תא גרוהו עיגמ לואשש איה האצותה .עדימ ריבעמ
ופתיש וליאכש םינהכה ריע בונ לש םינהכ השימחו םינומש םע ןהכה
.דוד םע הלועפ

קוחר" ?ותברקו ךלמה תעידי הז המ .ם"במרה ףוסל בוט בישקנ וישכע
רבדב חיגשי אל יכ ותנומא תדספמ איהו ,הזה םלועב הנממ לצנהל דאמ
רשא ךלמהש יפ-לע-ףאו :גאוד ןינע עדוי התאו .וילא והברקיש המב קר
אל ,סונקרוה אל ."ךרבתי םשהמ רוחבו איבנו םשה חישמ היה וילא ברק
.סודרוה אל ,סולבוטסירא

אל ינא .תאזה הנשמל רוזחא טעמ דוע ינא ,הינש יצחב גאוד ןיינע ,בגא
.תונורחאה תושרפב גאוד ןיינע תא ריכזמש והשימ דועב רכזיהל אלש לוכי
.ונתיאמ דחא לכ לע ,חרזאה לע אוה תאזה הנשמב רבודמה ם"במרה 'יפ
,בגא .תושרל עדותת לאו תונברה תא אנשו הכאלמה תא בהא" התא
הז ךיא ,"הכאלמה תא בהא" רמוא אוה .והשמ דוע ףיסומ לאומש שרדמה
רמואש המ יפל ןיינע שי ?תושרל עדותת לאו תונברה תא אנשל ןאכ רושק
אוה ךיא .רשק ילב םג תושרל עדוותת לאו תונברה תא אנש לש ם"במרה
ןויכ" ,"תונויסנ ול ועראי - תונברהו הררשה תשקבבו" ?ם"במרה רמא
רבד הז ,"הלעמלמ עשר השענ ,הטמלמ רובצה לע סנרפ םדא הנמתנש
?"הכאלמה תא בהא"ל רושק הז ךיא לבא ,הז תא ןיבהל ךירצ דירחמ
ל"ז ראקשלא השמ ר"הו" .(6) תואלפ יאלפ רמוא לאומש שרדמה
, םינושארה ינורחאמ ,תפצמ הדזויד לאומש יבר הז לאומש שרדמ ,"בתכ
רבכ ,"תוניידה תכאלמב ורבד היעמש לש ויתוברש יפל" .טטצמ אוה
אוה המכ היעמש רמא" .םיניידב תוקסוע תומדוקה תוינשמה יתשש ונרמא
ורמאו ,םיניידה לע ורביד םה ."תוניידה תכאלממ קחרתיש םדאל האנ
םדאל האנ אוה המכ" רמא ,"'וכו םידעה תא רוקחל הברמ יווה" םיניידל
ןב הדוהי וקסע המב ירה ,"ןוקית ול ושע רבכש פ"עאו" ."קחרתיש
המב" ?תויעבה לכמ ןקתיהל חילצת ןיידכ ךיא ?חטש ןב ןועמשו יאבט
ןויסינה ,ומצע ןויסינהש ,םיהדמ יוטיב הז ."הנכס ןויסנה אטחה ןמ לצניש
הזבתתש פ"עאו הכאלמ דומלתש בוט רתוי רמא ןכ לעו" .הנכס אוה
."הררש הב ךל היהתש פ"עאו תוניידה תכאלמ השעתשמ

הנשמה לכ וישכע דע לאומש שרדמה ירבד יפל ךכו ם"במרה ירבד יפל
ירבד יפל .הכאלמב קוסעת בש ,הכאלמה תא בהא ,ונב תקסוע תאזה
ןעוט אוה וישכע םהילא סנכיהל הצור ינאש םיפסונה לאומש שרדמה
ומכ .תואלפ יאלפ הזו םמצע םיניידה לע םירבדמ ןוילטבאו היעמשש
םהו ,ןיידה לע ןוילטבאו היעמש םג םירבדמ םיניידה לע ורביד םהיתוברש
וירבדש דוע רשפאו" .אבה רבדה תא ןיידל םירמואו ןיידה לא םינופ
ןינע לע ותוא וריהזהו ןיידה םע ורבד רשא ויתובר ירבד לע םידסוימ
אב אוה וישכע .ףוסה דע ררבת ,םידעה תא רוקחת :ול ורמא םה ."תוניידה
רמאו ןיידה םע רבדמ ויפ תא ךושחי אל אוה םג התע" .ןיידה לא רבדמו
.הכאלמב קוסעל ?ם"במרה ריבסה ךיא ?הכאלמה תא בהא הז המ ,"ול
הארוההו תוניידה תכאלמ תא בוהא ול רמאו" .אלש רמוא הזה שרדמה
ןיד ןדה יכ תורוהלו ןיבהל יקב היהתש ידכ הלילו םמוי הרותב קוסעו
הררשהו (תוניידבש) תונברה תא אנש לבא ,ה"בקהל ףתוש השענ תמא
השמב וניצמ ןכו .םעה לע ררתשתו האגתת אלו תוניידה ןמ ךל תכשמנה
וינע השמ שיאהו' רמאנ וילעו לארשי לכ לע ןייד היהש ה"ע וניבר
התא בהא .'וכו '"הואג לגר ינאובת לא' ה"ע ךלמה דוד רמא ןכו .'דאמ
התא ,הרותה תא בהוא התא .בהוא התא המ הארנ ,הכאלמה תא ןיידה
תתלו הב תתלו הב תורוהלו הב יקב תויהל בהוא התא ,התוא דמלל בהוא
תא ,ילכה תא ,ואושה תא בהוא התא טאל טאלש וא ?הלש ןכותה תא
?תוניידבש תונברה תא ,הררשה

רמא אוה .דואמ תופירח תונעט הפ ןעט וישכע וילא רזוח ינאש ם"במרה
םירבד ,"הלעמלמ עשר השענ ,הטמלמ רובצה לע סנרפ םדא הנמתנש ןויכ"
ונרכזהשכ .ןמחנ 'ר םשב ונרכזה םעפש םירבד יל ריכזמ הז .םיפירח דואמ
ןמחנ 'רל .יפרמ יקוח שיש ומכ ,ןמחנ 'ר קוח הזל ונארקש יל המדנ הז תא
עיפשהל םיחילצמ אל םדא-ינב המל ןעוט אוה ,ןיינעמ קוח שי בלסרבמ
לבא ,עיפשהלו תונשל הברה ךכ-לכ םיצור םישנא הברה ךכ-לכ ?םלועב
אוה רבסההש רמוא אוה .רתוי תכלל ךירצ לבא ךלוה ,רמולכ ,ךלוה אל
םימש תארי וב שיש ימ לכש תוכרבב ארמגב בותכש רמוא אוה .טושפ
וירבדש ןוויכו ,ןמחנ 'ר רמוא .םימש תארי וב שי יכ ,םיעמשנ וירבד
םירמואו ,םלוכ רהמ רהמ רהמ םיאב זא .עיפשהל חילצמ אוה זא םיעמשנ
ךתוא הנמנ ,ןמחנ 'ר ךכ .יונימ ךל ןתינ אוב זא עיפשהל חילצמ התא םא :ול
,םימש תארי ול ןיא רבכ זא הנמתנש ןוויכו :ןמחנ 'ר רמוא .רתוי עיפשתש
?ועיפשיש הצור התא ךיא זא ,םיעמשנ אל וירבד םימש תארי ול ןיאש ימו
.םימש תארי ול ןיא ותוא םינממש ימ ,ותוא םינממ םימש תארי ול שיש ימ
םה .הנחמב ואבנתהש דדימו דדלא לש דוסה הזש רמואו ךישממ ןמחנ 'ר
היה ,םלועה תא ןקתל תואלפנ םיכרד םהל ויה ,תונויער םהל ויה ואבנתה
:רמאו רענה רהמ ץר .קיספהל ךירצ םיאבנתמ םה ,םתוא רוצעל ךירצ
יכרצ םהילע לטה .םאלכ השמ ינודא" :י"שר רמוא ,"םאלכ השמ ינודא"
אל יכ םהילאמ םילכ םהש אל ,ןמחנ 'ר ריבסמ ."םהילאמ םילכ םהו רוביצ
אוהש המ תא חק ?היעבה תא םירתופ ךיא תעדל הצור התא .ןמז םהל היהי
ינודא" .טלחומ טקש ךל שי הנש ךות ,דיקפת רותב הז תא ול ןת אבנתמ
תויתוא יפוליח םאלכ יכ עדו "ןמחנ 'ר רמוג .םתוא סינכת - "םאלכ השמ
,אלפנ ןמחנ 'ר הז ."םיאולכ ושענ וסנכנשכו םיכאלמ ואב ואבשכ יכ ,ךאלמ
.קומעו ידוסי רתוי הברה דוע ףרל ונתוא ריבעמ ם"במרה לבא

הזש רמוא א"שרהמה ,אוהה לודגה ןהכה לומ דמועש היעמשל רזוח ינא
.ךכ רבדמ היה אל לודג ןהכ תרחא ,'םעטמ' הנומש לודג ןהכ תויהל בייח
קידצ לודג ןהכ םג תויהל לוכי ,ונ :א"שרהמה ינפל הברה א"בטירה רמוא
לוכי רדסב לודג ןהכ םג ?םעטמ הנומ אוהש רמוא התא המל .ךכ רבדמש
תא תיטמוטוא יל ריכזה הז גאוד ןיינע תא ריכזה ם"במרהשכ .רבדל ךכ
ןכ-םג םישודק תשרפב תמדוקה השרפב .תמדוקה השרפב ונרופסה ירבד
לש ףצר םש שי .םיניידל תוארוה ךכ-רחאו םעל תוארוהמ רבעמ שי
ותימעב שיא ורקשת אל ושחכת אל ובונגת אל" .םלוכל תויללכ תוארוה
הז ,(7)"'ה ינא ךיקלאמ תאריו לשכמ ןתת אל רוע ינפלו שרח ללקת אל
לוע ושעת אל" ו"ט קוספ ,שדח קוספ אב וישכע .ונתיאמ דחא לכל ךייש
הז ,"לד ינפ אשת אל" .םיניידה ?אשונה וישכע ימ רורב רבכ ,"טפשמב
לד וינפל שיש ןיידה קר ,הקדצ לדל תתל ךירצ ןכ ינא .ןיידה לע רבדמ יאדו
אלו לד ינפ אשת אל" .טפשמה ידכ ךות לדה תא ףידעהל ול רוסא רישעו
,רמולכ ."ךתימע טפשת קדצב" ,ךופהה ןוויכל רבד ותוא ,"לודג ינפ רדהת
לע ?ימ לע רבדמ הזה קוספה .םדאה-ינב לע ?ימ לע רביד םדוקה קוספה
ךלת אל" אבה קוספל רובענ ואוב .םיניידל וסנכנ רבכש ןמיס זא ,םיניידה
רדס ןימ הזיא ,ונרופסה לאוש ."'ה ינא ךער םד לע דמעת אל ךמעב ליכר
.ונלוכ לע לח תוליכר רוסיא ,ונלוכ לש ןיד הז "ךמעב ליכר ךלת אל" ?הז
ינולפו יתיכיז ינא ,דיגהל הכיזש ןיידל רוסאש םירמואש ל"זח שיש ןוכנ הז
ךלת אל" תא הנומ ם"במרהשכ לבא .תוכימס שי ךיא תוארהל וצר יכ ,בייח
זא ,הזב םיווצמ ונלוכ אלא ,םיניידב ןיד הזש רמוא אל אוה "ךמעב ליכר
דומעת אל ,רוטית אל ,םוקית אל" אב ךכ-רחא ?וישכע הפ עיפוה הז המל
רדסה המ זא ,ונתיאמ דחא לכל םיכיישש םירבד הלא לכ ,"ךער םד לע
?הפ

.ונרופס הידבוע יבר ריעמ ,ונרופסב לכתסנ ואוב ,גאוד ןיינע תא ונרכזה
שרדמהו הילטיאב ונרופסה ,הרשע-םיתשה האמב ם"במרה ךיא וארתו
ונרופסה .היעב התוא תא ההזמ ולש םוקמהמ דחא לכ ,תפצב לאומש
,םמצע ןיבל םניב ןומהה תא ררבמ אוה לכ םדוקש רמא אוהש הזב ליחתה
ושעת לא ,(8)"ןומהל םיטפושה ןיב לפונה טפשמה קלח ראיב ךכ רחא"
דמעת אל ךימעב ליכר ךלת אל (קוספה) רמא ךכ רחאו" .טפשמב לווע
םעה ישאר ןיבו םיטפושה ןיב לפונה קלחה רמא ךכ רחאו .ךער םד לע
ךמעב ליכר ךלת אלש רמוא ונרופסה ."ךלמל תוליכרהו האנשה אוהו
ליחתמ הזשכ םש ,דסממב ,םיניידב ,םיטפושב ,םעה ישארב וישכע קסוע
דוד ונישלהש ויריבחו גאוד ןינעכ" המגוד איבמ אוה .ףוסה רבכ הז
,"ךער םד לע דמעת אל"ל רושק הז ךיא לבא .ימודאה גאוד ,"לואשל
דומעל ךשמי ונממו" .הז תא דיגהל ליבשב ץמוא ךירצו ,ונרופס ךישממ
,ם"במרה רמא ךא ,וב קסוע ינאש המ לכשכ יכ ,"רוטנלו םקנהלו ומד לע
,ימיטיגל תויהל ךפוה לכה זא ,"וילא והברקיש המב קר רבדב חיגשי אל"
תויהל ךפוה ולוכ ךלהמה לכ .םימש םשל םימעפל םג הזש ארונ יכהו ,ןיקת
.ירמגל רחא גוסמ ךלהמ

הכאלמה תא וא תוניידבש הכאלמה תא ,"הכאלמה תא בהא :רמוא היעמש"
םלועב תונויסנ ול ועראי הררשה תשקבב יכ תונברה תא אנשו" .ללכב
יוטיבה .ותנומא דיספי - וילע וקלחיו םדא ינב וב ואנקיש ינפמ יכ .תוערו
"הלעמלמ עשר השענ ,הטמלמ רובצה לע סנרפ םדא הנמתנש ןויכ"ש הזה
בוט רתוי ונל ןיא .ולש קמועל ותוא ןיבהל ךירצ לבא ,דירחמ יוטיב אוה
ןיממע ינב ןותיי" .עשרה בירחנס לש וינב ינב םירג ינב ןוילטבאו היעמשמ
םתוא בהוא םעהו .תכרעמהמ םילבקמ םהש םכילע םולשה הז ,"םלשל
תמא ,תמא םהש ינפמ ,םשמ אל םהש ינפמ ,הטושפ תחא הביסמ ילוא
ןורחאה רבדה ןוילטבאו היעמש .לודגה ןהכה לש םידגבה ילב ,הטושפ
לבא ,םולש ול דיגהל ידכ דצב ודמע םה ,לודגה ןהכב עוגפל היה וצר םהש
לוכי היה אל לודגה ןהכה .ןוילטבאו היעמש תא תוארל הצר םעה תינטנופס
סונקרוה תא ,תסרוק תכרעמה תא םיאורש ןוילטבאו היעמש .הז תא לובסל
ןאל םחור יניעב םיאורו ,ךולמל ליחתמ סודרוה תאו םימחול סולבוטסיראו
.הלאה םיטושפה םירבדה תא םירמואו םידמוע ,תאזה הכילהה לכ הליבומ
תא רוציש הז אוה לבא ,תרמצהמ אובי אלש אישנ רוציל ולכוי םה קר
.אישנה הדוהי יבר דע ןקזה לאילמג ןבר ואובי הנממש תרנצה

םיעברא אביקע יבר ,יתנבה אל םעפ ףא ינא .אביקע יברב לכה תא יתלחתה
אוה .הרות עדוי אל םתס אל אוה ,ץראה םע םתס אל אוה תונושאר הנש
,עובש אבלכ תיבב אצמנ אוה ,הרות לש םישנא ןומה ןומה םע ךכוחמ ירה
םואתפו םלועב רוח והשזיאמ עיגהש ידוהי אל הז .םילשוריב רג אוה
תומוקמב לדג אל אוה ,תכרעמה ךותב לדג אוה .הרותה ול התלגתה
ירישע קר אל הז עובש אבלכו .םילשורי ירישע לצא לדג אוה ,םיקוחר
?ןיינעתה אל םעפ ףא אוה .ולצא םיבשוי םילשורי ימכח לכ אלא םילשורי
דואמ אוה ילואש תרפסמ ארמגה אלא ,ןיינעתה אל קר אל אוהש רבתסמו
םירבד תראתמ םיחספב ארמגה .םימכח ידימלת אנש אוה לבא ,ןיינעתה
דימלת יל ןתי ימ" אביקע יבר רמוא היה ךיא תראתמ איה .דואמ םיפירח
?הרק הז המל זא .דואמ םישק םירבד תראתמ איה ,"רומחכ ונכשנאו םכח
הרוק הז ךיא טאל טאל ןיבהל תוסנל ידכ וישכע אביקע יברל ךלוה ינא
?הזב הז דובכ םיגהונ םניא אביקע יבר ידימלתש

תקסועש העודי ארמג ,היבגל הלאה םירבדה תא ונרכזה םעפש ארמג הנשי
הכאלמ וז .תוכז ףכל םדא לכ ןודל לש ,םדא לע תוכז דמלל לש תובישחב
אוהש דחא םדא לש רופיס האיבמ ארמגה .תיתרבח-תירסומ הניחבמ השק
תכסמב ארמגה תרפסמ ?תוכז ףכל םדא לכ םינד ךיאל רתויב לודגה לדומה
ררבתמ ךשמהבש תיב-לעב לצא רכזומש ריכש ותוא ,לעופ ותוא לע תבש
םינשה שולש םותב .םינש שולשל ולצא רוכש אוהו ,קנע רנוילימ אוהש
.תרחא אסריג יפ-לע תוכוס ברע וא רופיכ םוי ברע הזה לעופה עיגמ ולאה
ירחא תיבה-לעב לבא ,ורכש תא ונממ שקבמו תיבה-לעב לא םש עיגמ אוה
אוה זא .התיבה ךל ,ףסכ יל ןיא ,יל ןיא :הזה ידוהיל רמוא םינש שולש
,תוריפ יל ןת ,הכיראמ םש ארמגה .ףסכ הווש יל ןת ףסכ ךל ןיא :ול רמוא
רוכמא ינא ,ותיא תכלל לכוא ינאש והשמ יל ןת ,תותסכ וא םירכ יל ןת
אוה .תותסכו םירכ יל ןת :ול רמוא .תוריפ יל ןיא :ול רמוא אוה .קושב ותוא
תיבה-לעב עיגמ לגרה ירחא .ךלוה אוהו .ךל ,םולכ יל ןיא .יל ןיא :ול רמוא
ינועט םירומח השולש ותיאו ,םורדה ןמ לעופ ,התיבה לעופה לא הזה
םיתושו םילכוא םהש ירחא .ףסכה תא ול איבמ אוהו ,בוט לכ לש תואשמ
.תחא הלאשל יל הנעת התאש ינפל הפמ ךלוה אל ינא לבא :ול רמוא אוה
:ול רמא .והשמ תבשח ירה ?ינתדשח המב ףסכ יל ןיא ךל יתרמאשכ
?ףסכ ךל היהי ךיא ,ףסכ ךל ןיאש חטב ?ןמוזמ שי רנוילימ הזיאל ,יתרמא
יל ןיאש ךל יתרמאשכו :ול רמא .עיקשמ התא וישכע חטב ,ןכשוממ לכה
:רמא אוה ?ינתדשח המב ,םולכ יל ןיא ,תותסכו םירכ יל ןיא ,תוקריו תוריפ
הז תאו ,הזב תעקשה הז תא ,הזב תעקשה הז תא וישכע חטבש יתרמא
תא תרמאשכו .ךל ןיא ילוא זא ןכסמ ךלש ןבה תא ןתחמ התא ירה תישע
ךלצא דבוע ינא םינש שולש ,יתבשחש המ הזש רמא אוה רבד לכ לע ,הז
ימ בותכ אל ,תבש תכסמב ארמגב ימינונא לכה .ךלש שארה תא ריכמ ינא
.היה ךכ הדובעה :ול רמוא אוהו ,דואמ לעפתמ אוה .ריכשה ימו תיבה-לעב
ףכל ינתנדש םשכ התאו .ךכ בושחל לוכי והשימש יתנמאה אל ינא לבא
ןואג יאחא ברד תותליאשב בותכ .םימשה ןמ תוכזל ךתוא ונודי ךכ ,תוכז
היהשכ אביקע יבר אוה לעופהש בותכ םש .הסריגב תפסות םע ארמג התוא
.ולש תיבה-לעב היהש סונקרוה ןב רזעילא יבר אוה דיבעמהו ץראה םע
יברה תויהל רזעילא יבר ךופהי הבושת השעי אביקע יברש ירחא םימיל
.םלועב תובוטה תודימל לדומה אוה ץראה םע היהשכ אביקע יבר זא .ולש

םע) ה"ע 'יפאש דומלל שי הזמש ינא ףיסומו" (9) רמוא רפוס ם"תחה
דימלת ןתי ימ) רמא ע"ר ירהש םימכח אנוש תובוט תודמ לעב (ץראה
ןיצקמ קר הז ,הנושמ רבד תמאב הז .'וכו "ה"ע יתייהשכ (ונכשנאו םכח
וישכע לבא .וביבסמ שי הרות הברה ךכ-לכש הלחתהב ונרמאש המ תא
הזכ אוהו הרות הברה ךכ-לכ יכ השק רתוי הברה תויהל תכפוה הלאשה
דמלת ?דומלל שרדמ-תיבל םעפ ףא סנכנ אל אוה ךיא זא ,תודימ לעב
ימצעל השרמ ינא ללכבו .הפי והשמ הארת ,רפס חתפת ,םירשי תליסמ
תוכלוה תובוט תודימ ךיא ןיבמ אל ינא ,הפירח רתוי הברה הלאש לואשל
תודימ לעב התא םא ,םימכח אנוש היה אביקע יברש שוריפ המ ?האנש םע
המ ?אנוש התא המל .רחא והשימ בהוא ינא דיגת ?אנוש התא המל זא
התאש היעב וזיא הארנכ ךל שי זא ?ךכ-לכ תובוט תודימה המ ?אנוש התא
ךלת ,םינדגונ ךל שי ,המוארט וזיא ךל שי .הב לפטת ,הב לפטל ךירצ
,תודימ לעב הז םימכח אנוש ךיאו ?םימכח אנוש התא המל לבא .לופיטל
לבא ,ארמגב דחיב ךלוה הזש תושעל המ קר ?דחיב ךלוה הז םואתפ המ
לעב םגש עמשמש רמוא ינא ,רמוא רפוס ם"תחה ךיא ?דחיב ךלוה הז ךיא
ארמגה לש ןושלב ץראה םע ,בגא .םימכח אנוש ץראה םע תובוט תודימ
.יטנא אוהש אלא ,עדוי אלש ונלש ץראה םע אל הז אביקע יבר לצא

לכבו ,ינולקסי אמש ינא ארייתמ ,קומע דואמ והשמ ןאכ שי יתעד תוינעל
בשוח ינא .בושח ךכ-לכ אוהש והשמ הפ שיש בשוח ינא .רמוא ינא תאז
ינפמ ,תרנצה לא רבחתהל הצר אלו שרדמה-תיבל סנכנ אל אביקע יברש
לדג אל אוה .הז םע דואמ לודג ישוק ול היה .תובוט תודימ לעב היה אוהש
יבר םג .ןוילטבא ומכו היעמש ומכ ,םירג ןב אביקע יבר ומצע אוה םג ,םש
חרב הנומשו םירשע ליגב קר אוה ,הילימב לדג אל סונקרוה ןב רזעילא
שיא היה אביקע יבר .יאכז ןב ןנחוי יבר לצא שרדמ-תיבל תכלל ידכ אבאמ
ליחתה אוהשכ הז ירחא חילצה יד אוהש םירמוא ,המיהדמ הרוצב רשכומ
תא רגוסו חתופש הז אל אוה עובש אבלכ לצא אצמנש אביקע יבר .דומלל
,וניבתש .םישנאה לש תורבחה להנמ היה אוהש ימצעל רעשמ ינא ,רעשה
ירישע ינש הלא הפמ סונקרוה ןב רזעילא יברו הפמ עובש אבלכ םא
.םיבושח יכה םיתמצב אצמנ אוה ,רתויב םירישעה םישנאה הלא .םילשורי
הזיא לע וארת .תודימ לעב הזכ תויהל חילצמו הלאה םיתמצב אצמנ אוה
ךרדהש הזמ דחפמ אוה .דחפמ אוהו ,תובוט תודימ ולוכו שלוח אוה םיקשמ
ארונ אוה .התוא ושיגדה ידמ תוחפשכ שלחיהל הלוכי הרותל המדקש ץרא
היהש ונבר השמ ומכ ,עובש אבלכ לצא ןאצ העור וימי לכ ראשיהל הצור
העור היהש אביקע יבר ומכ ,ןאצ העור היהש ךלמה דוד ומכ ,ןאצ העור
רסמהו ,תודימ לעב ראשיהל הצור אוה ,העור ראשיהל הצור אוה .ןאצ
.ויניעב ןח אצומ דימת אל לבקמ אוהש

איה םג תויחטשב התוא םידמולשכ ,הרותל סנכיהל חילצמ אוהש הביסה
?הרותל רבחתמ אוה ףוסב המל גולואידיא הזכ םדא .המישרמ ךכ-לכ אל
דמל ?םידוהי םעפ ורמא ךיא ,ונ .עובש אבלכ לש ותב תא בהא אוה יכ
יבר דמוע .ירמגל רחא והשמ בהא אוה ,יניצר אל הז לבא .המשל הרות
לכ ,םילשורי לש לודגה רישעה תב ,עובש אבלכ לש ותב תא עמושו אביקע
לע םיבסומ םילשורי ימכח לכ ,הזה תיבב םש םיזכורמ רשועהו המכחה
הצור איהש ול תרמואו אביקע יבר לא הנופ איה .םירשקה לכ ,ונחלוש
םעפב :רמוא אוה .עונצ אוה יכו הלועמ אוה יכ ,תוביס יתשמ ותיא ןתחתהל
הצור אוהו ,ותוא ןיינעמש דיחיה רבדה הזש םדא עמוש ינאש הנושארה
.שרדמ-תיבל ךלתש יאנתב לבא ,ול תרמוא אל איה לבא .התיא ןתחתהל
-תיבל ךתוא סינכהל הצור ינא ,תפסונ תחא המגמ יל שי :ול תרמוא איה
ךיא דמלתו ,הלאה תודימה םע תכלל הלוכי הרות ךיא דמלתשו ,שרדמה
.ונתוא הז תא דמליש והשימ ךירצ יכ ,הלאה תודימה םע תכלוה הרותה
שרדמ-תיבב האור אוה המו ,הנש עבראו םירשעל שרדמה-תיבל סנכנ אוה
אוה .םידימלת םיגוז ףלא רשע-םינש רוציל חילצמ אוהו ,הרידא המצוע הז
אוה ,ןאכמ אבכוכ-רב לש וילכ אשונ אוה ,םינוויכה לכ תא אלמל חילצמ
לע יתהמת דימת .ןאכמ ךיקולא 'ה תא בהוא אוהו ,ןאכמ םיאנתה יבא
לכ ,"...ונמייקאו ידיל הז קוספ אובי יתמיא רעטצמ יתייה ימי לכ" טפשמה
ךימי לכש שוריפ המ זא ,יתד תייהנ םיעברא ליגמ קר ירה ?יתממ ?ימי
הז ,םולכ הז תונושארה הנש םיעבראהש ימצעל יתצרית ?רעטצמ תייה
לכ .תרחא בשוח ינא םויה .תחא תורשפא תאז ,םיעברא ליגמ ימי לכ .הספ
תא בוהאל לכוא ינא ךיא רעטצמ יתייה תונושארה הנש םיעבראב םג ,ימי
יתייה הנש םירשע האמ ימי לכ .הזל רבחתהל לוכי ינאש יתעדי אל קר ,'ה
יתשגפשכ ,המינפ םיצרופ ךיא דומלל יתלחתה םיעברא ליגב קר ,רעטצמ
לש תכרעמה תאז ,הילע רביד היעמשש תכרעמה תאז .תכרעמה תא
תאז ,לוממ דמעש לודגה ןהכה לש תכרעמה תאז ,ןוילטבאו היעמש
תכרעמה תאז .'א קרפב תראותמש תונברה תא אנשה לש תכרעמה
איה םינפב תכרעמ איהשכו ,תכרעמ איה יכ תיתייעב איה דימת תכרעמכש
.ונמייקאו ידיל הז קוספ אובי יתמיא רעטצמ יתייה .רתוי הברה דוע השק

לבא .םידימלת םיגוז ףלא רשע-םינש דימעמ אוה ,ליחתמ אביקע יבר
הז דובכ וגהניש ,טושפה רבדה תא ,ףוסה דע חילצמ אל אוה דחא רבד
ארמגה .טשפ ךירצ תושרד ךירצ אל לבא ,תושרד ינוילימ הז לע שי .הזב
תרפסמ איה .הזב הז דובכ וגהנ אל הז המ לע םירופיס הברה תרפסמ
ותוא רקיב אל דחא ףא יכ אביקע יבר וילא סנכנש דימלת ותוא לע
אלש דימלת ותוא לע תרפסמ איה .הזב הז דובכ הז ,הלוח היה אוהשכ
לכל רושק הז .ונממ ןטנטק דחא קלחל קר לבא רואיתה לכ לע רוזחנ
רשאכ םש יכ ,הרותל עיגמ הז רשאכ רתוי דוע רושק הז לבא ,הימדקא
יכ ,הלודג רתוי ףלא יפ איה הנכסה זא תאזה ץרא ךרדה ילב אב הז
יבר בשי ,"ןופרט יבר ביתי" :(10) םש בותכ ךיא .םימש םשב לכה
אישק אקו" .ןקז אוה ,אביקע יבר לש רבח אוה ןופרט יבר ,ןופרט
אל ללכב הז ,"םחלה יתש םדוקל רמועל םדוק ןיב המ היל
תריפס לש ונלש םימיל רושק הז ,םש םיקסוע המב וישכע בושח
.ריעצ דימלת היה אוהש "הימחנ רב הדוהי וינפל רמא" .רמועה
לצא וללכמ רתוה אל ןכש רמועל םדוק תרמא םא אל"
לצא וללכמ רתוהש םחלה יתשל םדוק רמאת טוידה
אלפ היה .טושפ רמוחו לק הז לבא ,הפ בותכ המ בושח אל ."טוידה
התא .הז לע בשח אל ןקזה ןופרט יבר ךיא שרדמ-תיבב טקש היה
ןופרט יבר ,"ןופרט יבר קתש" .טושפ ךכ-לכ רבד הז תוישוק השקמ
,וינפ ובהצ ,"הימחנ ןב הדוהי יבר לש וינפ ובהצ" .קתתשה
רמא ריעצ דימלת ?יעבט אל הז .םינפל עבצ ול אב ,וינפ ולהצ ,רמולכ
הז .ותוא ךיבהל חילצה ,הז לע בשח אל ,םש בשוי רודה לודג ,הקרבה
תא חצינ אוהש חמש אוה ,רשוא לש הזכ ךויח ,חמש אוהש יעבט רבד
.ןופרט יבר

הדוהי" .יברה ול דריש בגא םיאור םתא ,"אביקע יבר ול רמא"
,ןופרט יבר תא ,ןקז תא תיחד ,"ןקז תא תבשהש ךינפ ובהצ
,יבויחה ןבומב הלאש לע בישהל לש ןבומב אל לבא ,בישהל תחלצה
אוה ךיא לכתסת ,חמש התא המ לע .ףוקתל לש ןבומב בישהל אלא
ךיראת םא ינהמת ןקז תא תבשהש ךינפ ובהצ" .הארנ
ותוא יאעלא יברב הדוהי יבר רמא" .אביקע יבר הז ,"םימי
יתילעשכ" .חספ ברע היה הז ,"היה חספה סרפ קרפה
ורמאו אוה ןכיה הימחנ ןב הדוהי וירחא יתלאש תרצעל
תא ההקמ המינפ הסינכה אקווד םימעפל יכ ."ול ךלהו רטפנ יל
הילע דבוע אל התאש לככ .ןכ-ינפל הילע דבוע אל התא םא ץרא ךרדה
רתויו רתוי התא םימש םשל לש ץוריתה םע ךלוה דוע התאו ,רתוי
ינא ,הצור אל ,תוכרעמל ףרטצהל הצור אל :רמא אביקע יברו .ןכוסמ
ינא ,עובש אבלכ לצא העור תויהל הצור ינא ,תוכרעמל ץוחמ הצור
הלועמ אוהש ותוא התאר ,"אעינצו ילעמ אוהד איזח" .דיל דימת היהא
.עונצו

םעפ .רזעילא יבר לצא ?ימ לצא םיעדוי םתא הרות דומלל ךלוה אוה זא
,םימכח אנש אוהש תויהל לוכי ךיא יתוא לאש והשימ הז תא יתדמלשכ
ירחא רבכ הזש חוטב הז ,םכח רבכ היה סונקרוה ןב רזעילא יבר ירה
סונקרוה ןב רזעילא יבר יכ ,הבושת השע סונקרוה ןב רזעילא יברש
םירשע ליגב הבושת השע אוהו ,ונב תא ןתחל ףסכ םש ךירצ רבכ
רזעילא יבר תא ןד ןמזה לכ אוה םא זא .םינשב רדתסמ אל ,הנומשו
אוהש אל הז ,תואלפ יאלפ הז .םימכח אנש אל אוהש ןמיס תוכז ףכל
ולש דיבעמה תא .תכרעמה תא אנש אוה ,ןקז ול היה יכ והשימ אנש
ןודל אל רשפא ךיא ,םדא אוהש רשאב םינש שולש ירחא ול םלשמ אלש
אוה זא .תכרעמה לבא .תוכז ףכל ןודל ךירצ םדא לכ ?תוכז ףכל םדא
לע ?רזעילא יברל המל םיעדוי םתא .ולצא דומלל רזעילא יברל ךלוה
ךיא לע םעפ ונקסע .םירבד הברה םיבותכ ותתימ תעשב רזעילא יבר
- םירישה ריש .ותתימ תעשב םירישה ריש אביקע יבר םע דמול אוה
תעשב רזעילא יבר ךיאב םעפ ונקסע .'ה תבהא וז המו הבהא וז המ
ותוא דדועלו ותוא םחנל ותוא םישקבמו םימכח וילא םיאב ותתימ
.לבקמ אל וא םתוא לבקמ ןכ אוהו

תעשב" :(11) הלכ תכסמב אתיירב העיפומ ,שרדמ דוע שי לבא
וסנכנ" .הדונמה רזעילא יבר הז ,"רזעילא 'ר לש ותתימ
."הכלה ונדמל וניבר :ול ורמאו וינפל ובשיו וידימלת
התא .םייחה םוכיסל הכלה ונדמל אלא ,םתס אל הז הכלה ונדמל
רמא" ?רוכזנש הצור התאש הנורחאה הכלהה המ ,ךתתימ תעשב
העשבו .ורבח דובכב שיא ורהזהו ואצ םכדמלא המ :םהל
םידמוע םתא ימ ינפל םיעדוי ויה םיללפתמ םתאש
,ואצ :םירבד ינש ."אבה םלועה ייחל וסנכת הז רבד ליבשבש
רמוש התאש רמוא אל הז לבא ,אתורבח תויהל רשפא םינפב ,ןיינעמ הז
התא .ינממש חוטב אל לבא ילש ארבסהמ הנהנ דואמ התא .ידובכ לע
ונחנא .בשוח ינאש ךיאמ הנהנ דואמ התא ,רמוא ינאש הממ הנהנ דואמ
.םירבח יגוז ףלא רשע-םינש אל לבא ,םידימלת םיגוז ףלא רשע-םינש
,הצוחה ואצ ילוא ,ומצעמ דחא לכ ואצ ילוא ,הצוחה "ואצ םהל רמא"
ויה םיללפתמ םתאש העשב" ,דחא רבד דועו .םכירבח דובכב ורהזהו
,םיטושפ דואמ םירבד ינש םיארנ הלא ."םידמוע םתא ימ ינפל םיעדוי
ינשמ ץוח ,םכמ תחא השקב קר יל שי .'א התיכב רבכ םתוא םירמוא
סרטניאה תא אל .רוניצה ךותל רבד םוש וסינכת לא הלאה םירבדה
ם"במרה םש רמאש המ תא אלו ,ךלמה לצא תומדקתהה תא אל ,ךלש
ואצ ,תכרעמהמ ואצ ."וילא והברקיש המב קר רבדב חיגשי אל יכ"
ימ ינפל ועד םיללפתמ םתאש העשבו .םכירבח דובכב ורהזיהו ,רקשהמ
.לכה םתמייס םכירבח דובכו ה"בקה קר םכל היהי םא .םידמוע םתא
ורהזיהו ואצ ,"ךומכ ךערל תבהאו" שרד אביקע יברש קוספה היה הז
םתא ימ ינפל ועד םיללפתמ םתאש העשבו ."'ה ינא" ,םכירבח דובכב
.םידמוע

תא םידמלמש ןוילטבאו היעמשו אביקע יבר תא דמלמש רזעילא יבר
םיאנתה לש סברה םה ,םילודג םיאנת ינש לש סברה קר אל םה ללה
ןקזה ללה הז .םהיפ לע לעופ ךשמהה לכש ימ ךכ-רחא תויהל םיכפוהש
.אביקע יברד אבילא והלוכש אביקע יבר הז .לכהל הניפו דתי ונממש
ללה .ץוחבמ ואבש םישנא לש איה היתורוד לע תאזה הרובחה לכו
תויהל לוכי אוהש תויהל לוכי ךיא ןיבמ אל ללכב דחא ףאו לבבמ הלעש
קרו ,סונקרוה לצא הדשהמ םש אבש רזעילא יבר ,לארשי אישנ
אל אוה םצעבש םידימלתה םיטלוק םואתפ ויפמ חיר תולעל ליחתמשכ
אביקע יברו .והימ םיהזמ זאו ,לוח לכוא קר אוה ,ןמז הברה לכא
ןוילטבאו היעמשו .סנכיהל לוכי אוהש שיגרמ אל לבא הצור דואמש
תרנצה ןמ לודגה ןהכה םהל ריכזמ םיסנכנ םהש ירחא הברה םגש
תא בהא - דוסי ותוא תא תדמלמ תאזה הכרעמה לכ .ןיממע ינב םהש
.תוניידה לש תונברה תא אנשו תוניידה לש הכאלמה

הז תרצעל חספ ןיב לש ןושארה רוריבה אוהש והשמ שי םאש יל המדנ
תינמז ובו הרות םילבקמ ובש גחה אוה תועובשה גח .הזה רוריבה
חספמ ךרדה לכ .ךלמה דוד ,דוד תוכלמ ,ךלמ תדלוה תא םיגגוח
םע לש הסינכל תולגמ לארשי םע לש האיציהמ ךרדה איה תועובשל
הגוס ךרד תויהל הלוכי תאזה ךרדה .דחיב תוכלמו הרותל לארשי
םיכלוהשכ ,תוטושפה תולאשב תואצמנ ךרדב תוערפהה לבא ,םינשושב
םילוקלקה םאה ,תכרעמב םילוקלקה םאה ,תאזה ךרדה תא רוציל
רצונש הז םצעמ םירצונש םילוקלקה ,טאל טאל תוכלמה תריצי םצעב
לוח לע וביעי הלאה םילוקלקה הלילח םאה ,תכרעמ תרצונו ןונגנמ
ךכ-רחא רזח אביקע יבר ?תרצעל חספ ןיב שחרתהל רומאש דעומה
.םלועל הרות וריזחהש םהו ,םורדה ןמ םידימלתה תשמח תא דמילו


:בס תומבי .1
אי-י ,א תובא .2
:זנ ןיטיג .3
:אע אמוי .4
תובא ,ם"במר .5
תובא ,לאומש שרדמ .6
זט-די ,טי ארקיו .7
םש ,ונרופס .8
בכק תבש ,רפוס ם"תח .9
:חס תוחנמ .10
ופ ,יתבר הלכ תכסמ .11

 

Designed by
<A t a r t e c>

Home | Contact Us | Keren Yishai | Rav Mordechai Elon
Learn the Mekorot | Listen to the Shiur