Contact Us
Keren Yishai
Rav Mordechai Elon
See the Mekorot
This week's shiur
Listen to the Shiur

ס"שתה ןושחב א"י ,ד"סב

עובשה תשרפב םירועישו תוחיש
םידימלת י"ע וכרענו ובתכנש

יפמ
א"טילש ןולא יכדרמ ברהקלב-תקוח תוישרפל

סחנפו חתפי

תשרפ ונארק ונבורשכ הנורחאה תבשבש םיעדומ םיבר אלש ימצעל רעשמ ינא
.םיגהנמ תקולח םש שי דחיב קלבו תקוח וארקש ןמית ינבמ םיבר שי תקוח
ןוידל תקפסמ הליע ןימ יתניחבמ הווהמ דחיב קלבו תקוח לש האירקה
ינא םירבדה ךשמהב .החיתפל תקפסמ הליע רמולכ ,תקוח תשרפ תרטפהב
חתפי לש תאזה השרפהו תאזה תומדה תמאב ךיאל רתוי תצק סנכיהל הצרא
תשרפל םגו תקוח תשרפל םג דואמ דואמ דואמ תויטנבלר תמאב ןה ידעלגה
יפל ונינפל האבה קלב תשרפ לכל הבושח דואמ הסינכ תווהמ םצעב ןהו ,קלב
וידחי ארקנ קלבו תקוחש גהנמ ותוא יפל ,בגא .האבה תבשב םיגהנמה בור
םיגהנמל דוגינב תודרפנ ןה יעסמו תוטמ תותבשש ירה ,הנורחאה תבשב
וידחי קלב תקוחב םיליחתמ ,תוישרפה תא םירבחמ יעסמו תוטמבש םירחאה
קר הזב שמתשמ ינא הלחתהב יתרמאש ומכ לבא .הבורמ ןויגיה הזב שיו
עובשב ונחנאש תורמל ,תקוח תשרפ לש הרטפהב החיתפל ץוריתכ הלתמאכ
תויהל ךופהי הזה יליחתה ץוריתהש הווקמ ינא ךשמהבו ,קלב תשרפ ינפלש
.קלב תשרפל החיתפ תמאב

וטופיש תפוקתמ דואמ לודג קלחבו המחלמב תקסוע תקוח תשרפ לש הרטפהה
רפסב םיטפושה דחא אוה ידעלגה חתפי .ידעלגה חתפי לש דואמ הרצקה
ששו םינש שש לכה-ךסב טפוש אוה .רתויב םירצקה ןיב ןמז טפושש םיטפוש
ילוא ,ילאטוט ףרוג ןוחצינ םע המחלמ ןהב שי .לרוג תורה ןה הלאה םינשה
הידגרטה תא םש שי ךדיאמ .ןומע-ינב לומ םיטפוש רפס לכב רתויב ילאטוטה
תלובישהו תלובישה רופיס לכ םע םירפא ינב םע םיחאה תמחלמ לש הלודגה
ףלא םיינשו םיעבראה אלא ונתוא םיניינעמ תלובישה אלו תלובישה אלו
גג תרוק תחת רובחל םירבדה ינש לש תלוכיהו ,תאזה המחלמהמ םיגורהה
הז תא הארנ ,ללוכ יתמחלמו יגטרטסיא םגו ילארומ םיהדמ ןוחצינ לש תחא
הפוקתה ךותבו ,תכרעמה ךותב לודג דואמ רבשמ הז .םיביואה לומ ,טעמ דוע
תבו חתפי לש ישיאה םרופיס ,ישיאה ורופיס םע דימת םיכלוה םג ונחנא תאזה
חתפי לבא .הזה דחוימה רופיסה לכ ךותב לודג ,לודג ,לודג םתכ הזיאכ חתפי
.ותוישיא לכב ,ויפוא לכב אלא וטופיש ןמזב קר אל דחוימ טפוש אוה ידעלגה
סנכנ ינא ,קלבמ םגו תקוחמ םג ,תוישרפהמ עגרל קתנתמ ינא ,יתרמא ינאש ומכ
.ךכ-רחא תוישרפה יתשל רוזחא ינא הנממו ,ידעלגה חתפי לש הישרפל קר

רפסב 'י קרפב ףתושמ עקר םצעב אוה ידעלגה חתפי לש ותעפוהל עקרה
םייזכרמה םיביואה ינש .םייזכרמ םיביוא ינש לומ ונתוא דימעמש םיטפוש
חספ לש םיטפוש רפס תא םימתוחה םירופיסל דע ךליאו ןאכמ וספתי הלאה
םיביואה ינש .םיטפוש רפס לש םיאבה םיקרפה לכ תא העבגב שגליפו הכימ
סנכינש ינפל 3 רוקמ תא ארקנ ילוא .םיתשלפו ןומע-ינב םה הלאה םייזכרמה
-ינבש הז בגא ,יאובנה רואיתב ראתמ (ףדה לש ינשה דצה ןמ) 3 רוקמ .1 רוקמל
יתמחלמה ינידמה ןיינעה תא ראתמ אוה לבא ,ערה תושעל םיפיסומ לארשי
תאו םילעבה תא ודבעיו 'ה יניעב ערה תושעל לארשי ינב ופסיו" .שחרתמש
ןומע ינב יהלא תאו באומ יהלא תאו ןודיצ יהלא תאו םרא יהלא תאו תורתשעה
םרכמיו לארשיב 'ה ףא רחיו :והודבע אלו 'ה תא ובזעיו םיתשלפ יהלא תאו
,םדוקה קוספב םירחא םיהולא רתוי ועיפוה ."ןומע ינב דיבו םיתשלפ דיב
םיתשלפ דיב ,ארונ יוטיב הז ,םתוא רכומ ה"בקה .הכורא יד המישר העיפוה
איהה הנשב לארשי ינב תא וצצריו וצעריו" .םיביואה ינש הלא ,ןומע ינב דיבו
רשא ירמאה ץראב ןדריה רבעב רשא לארשי ינב לכ תא הנש הרשע הנמש
םגו םיתשלפב םג קסע אל הזה קוספהש םיניבמ ונחנא אבה קוספהמו ."דעלגב
רבע לע רבדמ אוה יכ ,דבלב ןומע-ינבב וישכע קסוע אוה תיפרגופוט ,ןומע-ינבב
םג םחלהל ןדריה תא ןומע ינב ורבעיו" .ןומע-ינב ץרא הזש דעלגו ןדריה
ןיבנש הצור ינא לכ םדוק ."דאמ לארשיל רצתו םירפא תיבבו ןימינבבו הדוהיב
- םיטפוש ינש עגר דועב ונל רוצי הז בגא .ןומע-ינבו םיתשלפ ונל שי .עקרה תא
ןושמש לש םילודגה םיקרפה לכ לע ןושמש תאו ,ןומע-ינב לומ םחליש חתפי תא
המיהדמ החלצהב םייתסת ןומע-ינבב המחלמה .םיתשלפ לומ ותמחלמב רוביגה
.ךכ םייתסת אל םיתשלפב המחלמה ."לארשי ינב ינפמ ןומע-ינב וענכיו"
לומ ןושמש לש עקרה לע התוא הארנ ונחנא םעפה ,ונקסע םיתשלפ םע המחלמב
.חתפי

בושנ .לארשי-ינבב ןומע-ינב םיכמש באכהו ץוצירה רואיתב ליחתמ איבנה לבא
איהה הנשב לארשי ינב תא וצצריו וצעריו" 'ח קוספל 3 רוקמ ותואב עגר קר
רשא ירמאה ץראב ןדריה רבעב רשא לארשי ינב לכ תא הנש הרשע הנמש
ישנא יבגל קר אל תועמשמ שי תאזה השתהלו ,הדירחמ השתה תאז ."דעלגב
רובעל תכלוה ,ונארקש ומכ ,'ט קוספב תכלוה איה אלא ,יחרזמה ןדריה רבע
םחלה ל ןדריה תא ןומע-ינב ורבעיו" .ןימינבלו הדוהיל סנכיהלו ,ןדריה רבע לא
-ינב תמחלמ ,רמולכ .דואמ לארשיל רצתו םירפא תיבבו ןימ ינבבו הדוהיב םג
קלח ומכ ,םיוסמ םוקימל תכיישש תימוקמ המחלמ תויהל הקיספמ ןומע
תויהל תכפוהו ,םיטפוש רפסב םימיוסמ םיטבשל תוכייש ויהש תומחלמהמ
הדוהי ,ויה רבכ ףסוי ינב .הצואת תספות וישכעו ,תכלוהש תיללכ המחלמל
וקעזיו" ' י קוספב .האלה הצואת ספותו ךלוה הז הנהו ,סנכיהל םיכלוה ןימינבו
."םילעבה תא דבענו וניהלא תא ונבזע יכו ךל ונאטח רמאל 'ה לא לארשי ינב
טפושהו ,טפוש םהל דימעמ ה"בקהש םיטפוש רפסבכ הנבמה תא םירכוז ונלוכ
,טפוש דימעמ אל ה"בקה ןומע-ינב רופיס ינפל ןאכש אלא .לארשי תא עישומ
.גיהנמ ירחא שופיחל ,שופיחל אלא תוריחבל קוידב אל .תוריחבל ךלוה םעהו
רחואמ םיקוספ ינש ליחתמ אוה יכ םא ,שופיחה תליחת לש רוקמה אוה 1 רוקמ
ירחא םיאבש ,ול םימדוקש םיקוספה ינש תא ארקא ינא םכתושרבו ,ידמ
קוידב קוידב םימדוקש םיקוספה םהו ,3 רוקמב םדוקמ יתארקש םיקוספה
ונחיו לארשי ינב ופסאיו דעלגב ונחיו ןומע ינב וקעציו" הלאה םיקוספל
.ןימינבו הדוהי ןוויכל האלה רבכ הצירפהמ םדקומ בלש הארנכ הז ."הפצמב
תובישח שי הזה רבדלו ,םיקעצנ ןומע-ינב .הפ בותכ המ בוט בל םישנ לבא
חטשב אל ?דעלג ישנא לומ המחלמה תא םילהנמ םה הפיא .הבורמ תיגטרטסא
ןומע ינב וקעציו" דואמ הבר תובישח הזל שי בוש .דעלגב הפצמב אלא ,ינומעה
ןורתי ןאכ שי ."הפצמב ונחיו לארשי ינב ופסאיו וקעציו" לומו ,"דעלגב ונחיו
לע שיש המ לכ ,תתיחו ךרומ וליפהו וסנכנ רבכש ןומע-ינבל ןיטולחל רורב חטש
,ונל ריכזמ הפצמב שחרתמ םצעבש המ .יחרזמה ןדריה רבעו דעלג ירע לכ
ריכזמ אוה ,דודו תילג לצא דואמ םסרופמ דחא םוקמב הז תא םיאור ונחנאו
ברקה תריז שחרתמ םשו ,הפצמב םינוח .דואמ לודג םוקמב ברק-וד הזיא ונל
בוביסב םיתשלפ ,תילגל דוד ןיב הלאה קמעב לודג ברק-וד ותוא ומכ לודגה
.הזל עיגנ .ןושמש לש תטלחומה החלצהה יא ירחא אבה

םעה ורמאיו" .הפ-לע ותוא ארוק ינא ,1 רוקמב ונינפל ןיאש ןורחאה קוספה
דואמ החיתפ איה ,הל המוד רכוז אל ינאש החיתפ ."והער לא שיא דעלג ירש
,םינקזו םירש ,להקה ,הדעה ,לארשי-ינב ,םעה תוחיתפ םיריכמ ונחנא .תניינעמ
?רמא ימ ."והער לא שיא דעלג ירש םעה ורמאיו" תרחא איה החיתפה םואתפו
לכב תיממעה המרב ,תינוטלשה המרב טלחומ ןגלבו טלחומ רבש היה .םלוכ
."דעלג יבשי לכל שארל היהי ןומע ינבב םחלהל לחי רשא שיאה ימ " .תומרה
אל לארשי םע .הכומנ דואמ תויפיצ תכרעמ לע דיעמ "םחלהל לחי" יוטיבה
הזל ןיא ,שארל היהי ןומע-ינב ידימ ונתוא עישוי רשא שיאהש רמול וליפא זיעמ
"םחלהל לחי" יוטיבה ."ןומע ינבב םחלהל לחי רשא שיאה ימ" .יוכיס םוש
1 רוקמ ףוסב עיפומ הזה יוטיבה .רוביגה ןושמש לצא ,תחא םעפ דוע עיפומ
דיב 'ה םנתיו 'ה יניעב ערה תושעל לארשי ינב ופסיו" תילאמשה הדומעה ףוסב
.ןומע-ינב רופיס לכ תא טעמ דוע הארנש ירחא הז ,"הנש םיעברא םיתשלפ
- "הדלי אלו הרקע ותשאו חונמ ומשו ינדה תחפשממ הערצמ דחא שיא יהיו"
,ןטבמ םיקולא ריזנ" .םיריכמ ונלוכ ,םלועב עיפומ ןושמש ך יא לע עקר רויס
תא אנ הנה הילא רמאיו השאה לא 'ה ךאלמ אריו" ."ושאר לע הלעי אל ארומ
הרומו ןב תדליו הרה ךנה יכ אנ ירמשה התעו :ןב תדליו תירהו תדלי אלו הרקע
םיהלא ריזנ יכ" לכה תא יתאבה הז ליבשבש רקיעה וישכע ."ושאר לע הלעי אל
אוה לדבהה ."םיתשלפ דימ לארשי תא עישוהל לחי אוהו ןטבה ןמ רענה היהי
ותומב וליפא .םיתשלפ דימ לארשי תא עישוהל לחה קר תמאב ןושמשש ,דחא
לבא ,וייחב רשאמ רתוי ותומב גורהל חילצה אוהו ,םיתשלפ םע תמ אוה
ךישמהל ךירצ דוע לואש .לארשיב תובר תומש תושעל םיכישממ םיתשלפ
אל אוה .םתיא דדומתהל ךירצ דוד ,םירכוז ונלוכש ומכ ,םתיא דדומתהל
.רופיסה תא םייסמ

ןמ םיקולא ריזנ - ולש דחוימ ךכ-לכ עקרה םע ןושמשל רומג ךכ-לכ דוגינב
,שיש המ לכ םעו דחוימה רעישה רופיס לכ םע רוביג ,םחרמ שודק ,םחרה
הז ,תקפקופמ - רמול אימחמ ידש תומד םע וישכע שגפיהל םיכלוה ונחנא
םומיסקמ לש סונימ תכרעמ םע ,הלש עקרה לכב סונימ תקפקופמ .ידמ הברה
אוהש אלא הריי אוהש אלש והשימ היהיש ,םחליהל לחי ,עישוהל הזיא .לחי
-הנומש שתומו ךלוה םע .והשמ השעיש והשימ היהיש לבא ,הרוי אוהש דיגי
המ ובשחת ."לארשי ינב תא וצצריו וצעריו" - םיקוספה תא וניאר ,הנש הרשע
םישוע םהו ,האלה םיסנכנו םיכלוה םה .הנש הרשע-הנומש השתה תמחלמ וז
.ונלש יתיב יכה חטשב ,הפצמבו דעלגב תוברקה תא םילהנמ םה ,קוחצ
רוביגה לצא ןורתפה תא םישפחמו םיכלוה הכומנ ךכ-לכ תויפיצ תכרעמב
.וישכע סנכיהל םיכלוה ונחנא וילאש

ראותה הז יכ ,הזה ראותב זכרתהל יאדכ ,"ליח רובג היה ידעלגה חתפיו"
תשא דלתו :חתפי תא דעלג דלויו הנוז השא ןב אוהו" .ןתניש ןורחאה יבויחה
תיבב לחנת אל ול ורמאיו חתפי תא ושרגיו השאה ינב ולדגיו םינב ול דעלג
תא וישכע ובזעת ."ויחא ינפמ חתפי חרביו :התא תרחא השא ןב יכ וניבא
ונחנא לבא ,ונל הבושח איה ,ומצע ינפב ןוידל םוקמ איה ,םיחאה לש תוגהנתהה
וא אבאה היה הפיא ,התייה הבוט אל וא התייה הבוט םא ,הילא סנכינ אל
הז ,ויחא ינפמ חרוב אוה .ךשמהה בושח ,ללכב בושח אל הז ,היה אל אוה הפיא
בוט ץראב בשיו" .רקיעה וישכע לבא ,והומכ גהונ יתייהש תויהל לוכיו ,ןבומ יד
לא וטקלתו" ?ל"זח הפ ודמל ךיא ."ומע ואציו םיקיר םישנא חתפי לא וטקלתיו
ןימ םהש יפל ברועה לצא ריזרזה ךלה םניחל אל" - "םיקיר םישנא חתפי
ץראבש ןמזב בוט ץרא אוצמל דמחנ דואמ הז ,בוט ץרא אצומ חתפי ."ונימב
ןעוט התא ,םתיא זגורב התא ,ןוכנ .ךיחא תא םיצצורמו םיצערמ ךלש תדלומה
אוה .הלוג גיהנמ לש תוירדילוס ייוליג םוש הליג אל אוה לבא ,תונוכנ תונעט
,השק דואמ דואמ אוה רבדה .םייחהמ טוסבמו םיקיר םישנא םע בבותסמ
.םיענ אל דואמ יוטיב אוה "ומע ואציו" יוטיבה ,בגא .ךשמהה תא הארנ ונחנא
.ואצי םה ,םיאצוי ?ןאל ,"ומע ואציו"

הנווכהש וניאר רבכ "םימימ יהיו" ."לארשי םע ןומע ינב ומחליו םימימ יהיו"
דעלג ינקז וכליו לארשי םע ןומע ינב ומחלנ רשאכ יהיו" .הכורא הפוקתל איה
ןושארה קוספהמ ,םיקוספ הרשע הפ ויהי וישכע ."בוט ץראמ חתפי תא תחקל
יאלפ ,בגא .המחלמל םיעיגמ אל ללכב דועש םיקוספ רשע-דחא ,א"י קוספ דעו
תמחלמ ומכ הרומח איהש וישכע וניאר ונחנאש ןומע-ינב תמחלמ ,תואלפ
ילעושב ,תומחלמה רואיתב ?םיתשלפ תמחלמב םיקסוע םיקרפ המכ ,םיתשלפ
יירומ .םיקרפ תורשע ,דוד לצאו תואש לצא ךכ-רחא ,הזעב תומוחב ,ןושמש
ותוא הארנש דחא ,רצק דחא קיספב קוידב תראותמ ןומע-ינב תמחלמ ,ייתוברו
לש המדקה וז םינושארה םיקוספה תרשע .תומדקה הז ראשה לכו ,טעמ דוע
הדובעה יאנת לש ךכ-רחאו ,חתפי לש דואמ םידבוכמה םייחה תורוק - המוזרה
,הדובע יאנת םתס אל לבא .ונממ םישקבמש דיקפתה לא עיגהל ידכ גיצמ אוהש
.םירבדה ינש ןיב רשקה תא וארת

אוהש הנקסמל םיעיגמ םה ,"בוט ץראמ חתפי תא תחקל דעלג ינקז וכליו"
ןושלה ומכ ןומע-ינב לומ םחליהל ליחתהל וא ,עישוהל הפ לכויש שיאה הארנכ
?דעלג ינקז לכמ דחא ףא ואצמ אל ,ואצמ ותוא אקווד ?המל ןיבהל ךירצ .םהלש
וא הדוהימ בורק רתוי והשימ ואצמ אל ?לארשי-ץראמ דחא ףא ואצמ אל
."ןומע ינבב המחלנו ןיצקל ונל התייהו הכל חתפיל ורמאיו" ?דחא ףא ,ןימינבמ
הברה ,ןיצקל ונל התייה ,הכל - םיברו דיחי ןושל לש הפ בולישה הפי דואמ
םתא אלה דעלג ינקזל חתפי רמאיו" .דחי ?םחלי ימ ,ןומע ינבב המחלנ .דובכ
ומכ ."םכל רצ רשאכ התע ילא םתאב עודמו יבא תיבמ ינושרגתו יתוא םתאנש
הלימב הלימ הזה קוספה תא .הרותב םיקוספ הפי עדוי חתפי ךשמהב הארנש
קוספה תא תחא םעפ ותוא רכוז ינא ,הז תא רמול השק דואמ ,חתפי דמל טעמכ
הז תא רמא ,"םכתאמ ינוחלשתו יתוא םתאנש םתאו ילא םתאב עודמ" .הזה
םהו ,ררגמ ותוא ושרג םהש ירחא והערמ לכיפו ךלמיבאל ,ולש םיביוא ל קחצי
,המחלמ שיש ול םירמואשכ ויחא לא חתפי הנופ ךכ .םולש ותיא תושעל ואב
.ךתוא םיכירצ לבא ,סובה תויהל ךל םינתונ ?הרזע וזיא .הרזע םיצור ונחנאו
.ויביואבש םישקה לומ קחצי וב שמתשהש יוטיבב שמתשמ אוה

ונמע תכלהו ךילא ונבש התע ןכל חתפי לא דעלג ינקז ורמאיו" .'ח קוספב ךישמנ
ול ובייחתה רבכ םה ."דעלג יבשי לכל שארל ונל תייהו ןומע ינבב תמחלנו
קרא וה ,הלימ רמא אל דוע אוה .שארל תויהל ול ובייחתה םה ,ןיצקל תויהל
דעלג ינקז לא חתפי רמאיו" ?יתוא םתאנש םתאו ילא םתאב עודמ םתוא לאש
אלו המחלנו אל ,"ינפל םתוא 'ה ןתנו ןומע ינבב םחלהל יתוא םתא םיבישמ םא
.ינפל - םיאנתב הז ,ינש לע לכה ןוחצינ שי םאש םכל עידומ שארמ ינא .ונינפל
,םיימעפ רבכ הז לע ונבייחתה ירה ,ןיבמ אל ינא ."שארל םכל היהא יכנא"
בוט ץראב היפאמ להנמש ימ ?דוע המ ,שארה התאו ןיצקה התאש רבכ ונמכיס
תובייחתהה תא יתעמש .תפסונ המיתח ילב הזוחל ךלוה אל םיקיר םישנא לש
הברה הצור ינא ,הז תא יל םירמוא םתא .ללכב םכל ןימאמ אל ינא ,םכלש
אל :םהל רמוא קר אוה ,ורמא םהש הממ רתוי םהמ שקבמ אל אוה .רתוי
םתא המ ,יתוא םתאנש םתא :םהל רמוא אוהש ירחא .הלימל םכל ןימאמ
:ול םינוע םה זא .ללכב םכל ןימאמ אל - סומינב 'ב בלש ?ללכב הפ םישפחמ
המ וארת םיקיר םישנא וילא םיטקלתמש שיא ,"חתפי לא דעלג ינקז ורמאיו"
ןכ ךרבדכ אל םא וניתוניב עמש היהי 'ה" תואלפ יאלפ הז ,ותוא ספות ןכ
'ה" .לגב "וניתוניב עמש היהי 'ה" בקעיו ןבל הז ,ריכזהל םיענ אל בוש ."השענ
עדוי חתפיו ,עמוש היהי 'ה ,םיעבשנ ונחנא .העובש - "וניתוניב עמש היהי
.הזה תיבב לדג אוה ,הז המ קוידב

םעפ קר רכוז ינא ,רכוזש ימל היצאיצוסא בוש ,"דעלג ינקז םע חתפי ךליו"
שממ ,"קלב ירש םע םעלב ךליו" האבה תבשה לש השרפב הזש הזכ קוספ תחא
ינקז םע חתפי ךליו" .תומישרמ קוידב אל תויצאיצוסאה םעפ לכו ,רבד ותוא
הצור אל ,תיטילופ תונואג וארת ,"ןיצקלו שארל םהילע ותוא םעה ומישיו דעלג
םהילע ותוא םעה ומישיו" .םעה לכ הצור ינא ,הדעו הצור אל ,יתלשממ יונימ
?"והער לא שיא דעלג ירש" רמא םעהש הלחתהב םירכוז םתא ."ןיצקלו שארל
.לביק .רושיא םעה לכ וישכע ,דעלג ירש תא יתעמש ינא .ותוא ריכמ חתפיו
םיקוספ רשע-דחא ןאכ דע ."הפצמב 'ה ינפל וירבד לכ תא חתפי רבדיו"
השקה המחלמב עיגמש ,תאזה הרוצב הנושארה םעפב רחבנש טפוש םיראתמש
,םחליהל לחי קר אוהש איה תויפיצה תכרעמ לכש ,וישכע דע התייהש רתויב
םיכלוה םה ,הפצמב םינוח רבכ ןומע ירה .המחלמל רבכ םיכחמ ונחנאו
םיקוספה םירשע .תומדקהה לכ תא וניאר רבכ ,ןימינבו הדוהיל סנכיהל
ךכ-לכה הזה טפושה לש אבה דוחייה .המחלמב וקסעי אל ללכב םיאבה
טפושה אוהש ,םיקיר םישנא הנוז השיא ןב ליח רוביג ךכ-לכה ,ספסוחמ
ןושארה אוה .דואמ הנימאו דוא מ תדבוכ מ םולשל האירקב חתופש ןושארה
ןושמש .םיטפושב דיחיה ,דואמ ןיינעמ הז ,ןתמו אשמל האירקב חתופש
החיתפ אל לבא ,םש ליגרתו הפ ליגרת תושעל הסני ,םיתשלפ םע ןומה בבותסי
.הלשממ לומ הלשממ ,ךלמה לומ תימשר

םירבדמ ךיא ועמשת וישכע לבא ,"ןומע ינב ךלמ לא םיכאלמ חתפי חלשיו"
.םימסוקה ץראב הככ ץרא ןימ וזיא תאז בוט ץרא .בוט ץראב ולדגש ה'רבחה
ונחנא .ימלשוריב הפי דואמ יוטיב שי ,בגא ?קוידב הז הפיא ?בוט ץרא הז המ
ןדריה רבעב קיודמה דצב התייה בוט ץראש בותכ ימלשוריבו ,הטימש תנשב
אל ,תיעיבש תשודק אל ןיאש חוטב ,תולאש םוש ןיא ובש םוקמב יחרזמה
יכ ,םיצחל ןיא םש ,תישפוח ץרא תאז בוט ץרא .רדוסמ לכה ,תווצמ לש תויעב
ץרא .ומצע םע תמעתהל אל ףידעמ אוהש םיימינפ םיניערג הארנכ שי חתפיל
וישכעו ,םוקמל םימיאתמש ה'רבח ינימ לכ םיטקלתמ םש .טקש החיטבמ בוט
ךכ אל ,ןושארה ןתמו אשמה אלפומ ךכ-לכ .ןומע-ינב ךלמ לא החישב חתופ אוה
אוה ,ונרפס-תיב תא םייס אל אוה םכריכזהלו ,ונרפס-תיב תא םייסש ימ רבדמ
?"ךלו יל המ רמאל ןומע ינב ךלמ לא םיכאלמ חתפי חלשיו" .הלחתהב יד שרוג
חתפי ינא ?ללכב ךלו יל המ ?התא ימ המל וא ?הרק המ המל - םויה לש תירבעב
ךלמל הנופ אוה .בוט ץראב היפאמב היה לומתא ,חרזמה יכלמ לודג ,רודה לודג
המ" ,הלוכ ץראה לכ לע םייאמש ,לארשי תא ץצורמ הרשע-הנומשש ןומע-ינב
ןונגסב ליחתמ הזה ןתמו אשמהש וארת דימ ,הזב םייסמ אל אוה לבא ?"ךלו יל
ךלו יל המ" .עיגמ אוה קמוע הזיאל וארת לבא ,ןונגסב אל לוכי אל אוה יכ ,הזה
,ךתיא רבדל הצור ינא ,המוצע תובישח הזל שי ."יצראב םחלהל ילא תאב יכ
ינא ,ילש ישיאה עקרה המ בושח אל ללכב הז ,ןושאר רבד עדתש הצור ינא לבא
,ינפל הז תא םשור םג ינא .ךינפל הז תא םושרת ,יצרא איה תאזה ץראהו ידוהי
תאזה הלימה ביבס החישה תא וארת .םעפ ףא הזה םושירה תא דבאא אל ינאו
.וישכע תחתפתמ אוה ךיא

?רמוא ימ ,"יצרא תא לארשי חקל יכ חתפי יכאלמ לא ןומע ינב ךלמ רמאיו"
דעו ןונראמ םירצממ ותולעב יצרא תא לארשי חקל יכ" .ךכ רמוא ןומע-ינב ךלמ
התא ?"םולשב ןהתא הבישה התעו" ,וישכע תואלפ יאלפ הז ,"ןדריה דעו קביה
ןושארה טפושה היהת התאו ,םירצממ ותולעב לארשי חקלש המ תא יל ריזחמ
-הנומש לש תאזה השקה הפוקתה לכ תמייתסמ המחלמ םוש ילבש הירוטסיהב
בישהל ,ןונגסל בל ומיש ,"םולשב ןהתא הבישה" .ןומע-ינב םע םינשה הרשע
המ קודבנ ואוב וישכע .יצרא הז ושוריפ יצרא .ילש והשמ יל בישהל ושוריפ
,ןומע-ינבב םחליהל לחי אוהש התייה ונממ תויפיצה תכרעמ לכש ימ השוע
רמ וא אוה ו העצהב וילא אב רידאה ןומע-ינב ךלמ םואתפ תוינש שמח ירחאו
רבכ אוהש אוה בצמה ?בצמה תא םיניבמ םתא .ךלו "םולשב ןהתא הבישה" ול
ןיבהל רשפאש הרימא הפ התייה תיטילופש רורב יל .ןימינבו הדוהי לע רצ
.קסעה תא להנל ךישממ חתפי לבא .ונרמג ,הז לע םיכלוה ,התוא

.המיהדמ הרטפה וז ,"ןומע ינב ךלמ לא םיכאלמ חלשיו חתפי דוע ףסויו"
.רמא לצרה ,"חתפי רמא הכ" ,חתפי רמא ךכ ,בגא ,"חתפי רמא הכ ול רמאיו"
.ןומע ינב ךלמ לא רבדמ אוה ,סומינ תצק ,חתפי חתופ ךכ ,"חתפי רמא הכ"
תאו באומ ץרא תא לארשי חקל אל" .חונל רובעל לוכי התא ,"חתפי רמא הכ"
אל" .אל אלא לומתא אל ,רחמ אל ,ילוא אל ."לארשי חקל אל" ,"ןומע ינב ץרא
רקשמ התא ,רקשמ התא ."ןומע ינב ץרא תאו באומ ץרא תא לארשי חקל
וישכע הלאה םירקשה םע ךתיא ךלא ינא .תירסומ רקשמ התאו ,תירוטסיה
רובשה םעה תא התיא עישוי אוהש םיכחמ ונחנאש המחלמ םוקמב .קוספ קוספ
החישה תא להנמ ימו .תירוטסיה החיש הליחתמ רומגה חורה לוטנ
,ומע לש הירוטסיהה לע םואתפ רפסמו ,בוט ץראל חרבש קירעה ?תירוטסיהה
הזו ,"םתולעב יכ :ןומע ינב ץרא תאו באומ ץרא תא לארשי חקל אל" .תוירטפה
אביו ףוס םי דע רבדמב לארשי ךליו םירצממ םתולעב יכ" .וישכע תואלפ יאלפ
תא םישוע דואמ םילודגו ,םיאיבנ דואמ טעמ .הלחתההמ ליחתמ הז ,"השדק
רופיסה לכ תא רפסמ דוד ,ירוטסיהה רופיסה לכ תא רפסמ לאומש .הז
.חתפיו ירוטסיהה

חלשיו :השדק אביו ףוס םי דע רבדמב לארשי ךליו םירצממ םתולעב יכ"
הז תא ונארק ,"ךצראב אנ הרבעא רמאל םודא ךלמ לא םיכאלמ לארשי
תירוטסיה תילגת הלגמ חתפי הפ ."םודא ךלמ עמש אלו ,תבשה תקוח תשרפב
חלש באומ ךלמ לא םגו" .ותוא הלגמ חתפי ומכ איבנש םוצע שודיח ,המיהדמ
םואתפ םתס קר האר קלבש אל הז ?קלב תשרפ ברע ונחנאש ןוכנ ,"הבא אלו
ומכ קוידב אלא .לארשיל ודיספה םלוכש גועו ןוחיס תא ,גורהל וצר ךיא
חתפי אב ,םודא לא םיכאלמ וחלש לארשי וא השמש תקוח תשרפב ונארקש
אלש םיניבמ םתא .םוצע שודיח הז ,באומ לא םיכאלמ וחלש םג םהש שדחל
תא םג אלא ,"לקולקה םחלב הצק ונשפנ" ,"ךרדב םעה שפנ רצקתו" ופקע קר
הנשב ץראל הסינכה ןתפמ לע םעל השוע הז המ םיניבמ םתא .ופקע באומ
םרכו הדש הטנ אל" ול רמואו םודאל תיטמולפיד הינפב הנופ אוה ?םיעבראה
ונחנא םימ .ונלשמ םימ םיחקול ונחנא ,"ךלנ ךלמה ךרד ראב ימ התשנ אל
,ול םינתונ אל באומ ,ול םינתונ אל םודא .ונלשמ םימ ןאצל ,ונלשמ םיחקול
.ול םינתונ אל ןוחיס

ל"זח ךיא וארת .םיקוספל רוזחנ דימ ונחנא ,4 רוקמ קר הינש יצחב ,בגא
לא וחלש ךכ-רחאו" .תקוח תשרפב הבר רבדמב ,4 רוקמ ,חתפיל הפ וסחייתה
.תקוח תשרפב בותכ אל הז ,"ןאכ שרופמ וניאש יפ-לע-ףא הבא אלו באומ ךלמ
לכה ,"שדוקה חורב לכהש דמלמ" .עגרה ונארקש המ ,"םיטפושב שרופמ ירה"
לכהש דמלמ" .שדוקה חורב איה םיאיבנב העיפומש הלימ לכש תרמוא תאז
היה אלש ,םיענ אל יוטיב ,"חתפימ לק ןלוכב היה אלש" ?ןכיהמ ,"שדוקה חורב
רמאנש שריפ אוהו" .תצק השק הז ,חתפימ לק םיטפושהמ םיא יבנה מ דחא ףא
ךלמ עמש אלו ךצראב אנ הרבעא רמאל םודא ךלמ לא םיכאלמ לארשי חלשיו
ושע ינב יל ושע רשאכ זמר השמ ףאו הבא אלו חלש באומ ךלמ לא םגו םודא
,בתכבש הרותה תא םילשה ל ןאכ הכ וז חתפיש ,תרמוא תאז ?ריעשב םיבשויה
.םיקוספה לא רוזחנ לבא .הטושפ אל תוכז תאז

לש ןתמו אשמ ליחתמ ךיא ,הירוטסיהה תא רפסמ חתפי .ח"י קוספב ונחנא
,לארשי םע "רבדמב ךליו" .םדוקה ספסוחמ דואמה עקרה םע ילארשי גיהנמ
חרזממ ףוגיא השע ,"שמש חרזממ אביו באומ ץרא תאו םודא ץרא תא בסיו"
."באומ לובג ןונרא יכ באומ לובגב ואב אלו ןונרא רבעב ןונחיו באומ ץראל"
תא רוצי אל אוהש ול ורמאו ,םיירסומ םידוק שי ונלש םעל ,תרחא תירבעב
םעפ תאז ,"םיכאלמ לארשי חלשיו" האלה .באומ תא רצ אל אוה זא ,באומ
חלשיו" .םימעהמ םולכ םש הצור אל אוה ,ץראל עיגהל הצור קר אוה ,תישילש
ול ונתנ אל םודא ,בגא ."ןובשח ךלמ ירמאה ךלמ ןוחיס לא םיכאלמ לארשי
םה .ובבוס ?ושע םה המ ,רובעל ול ונתנ אל באומ .ובבוס ?ושע םה המ ,רובעל
לארשי ול רמאיו" .המחלמל הביס אל תאז יכ ,הז ללגב המ חלמב וצרפ אל
אלא ,םיכסה אלו וא הבא אלו בותכ אל ןאכ לבא ,"ימוקמ דע ךצראב אנ הרבענ
םהש שארל ומצעל סינכה ןוחיסו ."ולבגב רבע לארשי תא ןוחיס ןימאה אלו"
םע םחליו הצהיב ונחיו ומע לכ תא ןוחיס ףסאיו" זאו ,המחלמל ודגנ םיאב
ונעצה ונחנא .ונפקתה אל ונחנא ,החילס ?ףיקתה ימ ,תרחא תירבעב ."לארשי
תא ונפקתה אל ,באומ תא ונפקתה אל ,םודא תא ונפקתה אל ,בוביס תושעל
תויהל ךפוה ןוחיס .ונפקתוה ונחנא ,שבכנה תא קחשת לא .ונפקתוה אלא ןוחיס
ןוחיס - בושח יתמחלמה הזה טרפה תירוטסיה לכ םדוק זא .ךכ-רחא ןומע
.המחלמב החתפ

לכ תאו ןוחיס תא לארשי יהלא 'ה ןתיו" .א"כ קוספב אבה טרפל םירבוע וישכע
."איהה ץראה בשוי ירמאה ץרא לכ תא לארשי שרייו םוכיו לארשי דיב ומע
ןאכ ,ונל ןתנ ה"בקה יכ ,ינש רבד .המחלמב לכ םדוק ?המל ,ץראה תא ונשרי
,המחלמב ונחתפ אל ונחנא ,ירוטסיה היה ןושארה ןותנה .ינומאה ןותנה עיפומ
אל הז תמאב .ץראה תא ונל ןתנ ה"בקה ,ינש רבד .ונחצינו ונפקתוה ונחנא
ימל הארנ טעמ דוע .ןומע-ינב ךלמ םע וישכע רבדמ התא ,ןתמו אשמל יטנבלר
לובג לכ תא ושרייו" .הזל עיגנ דימ ,בושח ךכ-לכ אוהו ןתמו אשמה יטנבלר
חתפי למלמ וישכע ,"התעו :ןדריה דעו רבדמה ןמו קביה דעו ןונראמ ירמאה
תא שירוה לארשי יהלא 'ה התעו" .רמוחו לקב רועיש תצק ןומע-ינב ךלמ תא
שירוה לארשי יקולא 'ה ?ילמרונ התא ,"ונשרית התאו לארשי ומע ינפמ ירמאה
ללכב ךייש הז המ ?רבדמ התא המ ?ה"בקה םע חכוותהל אב התא ,הנומאה תא
הנוח וישכע ימ .חטשה תא הפ קיזחמ אוה ,וכלת :ךל רמוא אוה ?ןתמו אשמל
ומכ ,...אצמנ התא וא דעלגב םיאצמנ ןומע-ינב ?חטש הזיאב אצמנ ימ ?הפצמב
רמוא היה אל הזה קוספה תא ,קוספ וארתו ,ךישממ אוה וישכע ?רבדמ התא ימ
לוכי חתפי קר .הפי אל תמאב ,הפי אל אוה יכ ,ונרפס-תיב תא רמגש דחא ףא
רשא תא אלה" .םכסה ךל עיצמ ינא :רמוא חתפי .אבה קוספה תא דיגהל
ותוא ונינפמ וניהלא 'ה שירוה רשא לכ תאו שרית ותוא ךיהלא שומכ ךשירוי
היה הז שומכ .שומכ ול םיארוק ךלש ,םיהולא שי ךל םג ירה ?ךתעד המ ,"שרינ
םילבקמ ונחנאש המ ,םכלש הז שומכמ םילבקמ םתאש המ .ןומע לש לילא
.םיקלחתמ ,ריפ ,ונלש הז ה"בקהמ

ןב קלבמ התא בוט בוטה התעו" הירוטסיהה רוביג לכמ .קלב תשרפ וישכע
תא דוע ןיבהל ךירצ ."םב םחלנ םחלנ םא לארשי םע בר בורה באומ ךלמ רופצ
לבא ,המחלמב יוכיס ול ןיאש ןיבה קלב םג :רמוא אוה תוטשפב .הזה קוספה
היתונבבו ןובשחב לארשי תבשב" .הזל עיגנ ,הזמ רתוי רמוא אוה יתעד תוינעל
םיקוספה תא רכוזש ימ ."ןונרא ידי לע רשא םירעה לכבו היתונבבו רוערעבו
תואמ שלש" .םיקוספה לש הריוואב אלמ אלמ אלמ חתפי םירבדבו רבדמבב
התא המ .הנורחא טעמכ תינכט הנעט תאז ,"איהה תעב םתלצה אל עודמו הנש
םיחטשה תא ריזחהל ו ירוטסיה קדצ תושעל וישכע םתאב םתאש יל רפסמ
הזיא רצונ םואתפ ,םתקתש הנש ףלא ?הנש תואמ שולש םתייה הפיא ,םכלש
,רמולכ ?וישכע דע םתייה הפיאו ,ןוכנ היה הז םואתפ .שדח ינידמ טנמלא ןימ
ןוחיס .המחלמב ונחתפ אל םלועמ ונחנא - תירוטסיה התייה הנושארה הנעטה
ונבשה ונחנאו ,הצהי לע המחלמב חתפ אוה ,ולובגב לארשי תא רובע ןימאה אל
,םש ונבשי ונחנא ,םוקמה תא שירוה לארשי יקולא 'ה ,הינש הנעט .המחלמ
ףא ,הפ םתייה אל ללכב הנש תואמ שולש ,תישילש הנעט .םש םיבשוי ונחנאו
לש ,םיטפוש רפס לש הזכ םוטנמומ םתלצינ קר אלא ,הז תא םתשקיב אל םעפ
.רחא ןויערב הז תא םיפטוע םתא םואתפ וישכעו ,םישק םיבצמ לש ,םיכוביס

יב םחלהל הער יתא השע התאו ךל יתאטח אל יכנאו" .הנורחאה הנעטה וישכע
קוספל יתכלה בוש יכ יתיעט ,"לארשי ינב ןיב (יניב) םויה טפשה 'ה טפשי
טפשה 'ה טפשי" ."ךיניבו יניב 'ה טפשי" ,םהרבאו הרש הזש הז לש ןושארה
לוכי אוה ,םינפב םה ,םיקוספה לכ תא ול שיש דלי הז ,ןגב דמלש דלי הז "םויה
,םינפב הז ,ול אצוי אל הז ,םיקיר םישנא םע בוט ץראב תויצנדק יתש תויהל
אצוי הז םעפ לכ לבא ,רחא גנלס לע תכלל הסנמ אוה .הזמ חורבל לוכ י אל אוה
רמוא אוה ןמזה לכ הלחתההמ .הזמ ררחתשהל חילצמ אל אוה ,םיקוספה ול
החישה ףוס הז ."ןומע ינב ןיבו לארשי ינב ןיב םויה טפשה 'ה טפשי" .הז תא
אשמה םאה :ונל רמוא אבה קוספה .םיקוספ ינש וישכעו ,ילארשיה דצה לש
םדא אב םואתפ .ךכמ אצי המ תוארל ןמזה עיגה דואמ בושח הז ?חילצה ןתמו
ידכ ךות ןתמו אשמ הז .המידק ,ןתמו אשמ הנושאר םעפ ,השדח העצה םע
הילא תארקו ריע לא ברקת יכ" אל הז ,םימחול ןומע-ינב ,רמולכ ,המחלמל
.ח"כ קוספ ?אל וא חילצה ןתמו אשמה זא ,ונ .םימי רשע-הנומש הז ,םולשל
.ילאטוט ןולשיכ - "וילא חלש רשא חתפי ירבד לא ןומע ינב ךלמ עמש אלו"

עקרה לע ,ונרמא רבכ חתפי לש המוזרה תא .בושח יכה קוספה עיגמ וישכע לבא
דיגהל רשפא .ונעדי אלש ןונש יאקיטילופ אוהש דיגהל רשפא ,ונרביד רבכ ולש
לבא ,ןטבב שי דועש םיפי םיקוספ ול שיש דיגהל רשפא ,החישב רשכומ אוהש
םירוא םע לודג ןהכ לש ןויפאה קוידב אל אוה ,וילע דיגהל רשפא יא דחא רבד
חתפי לע יהתו" ט"כ קוספ .הרעמהמ ואיצוהש קידצ הזיא הארנ אל הז ,םימותו
הרומב ם"במרה רמוא ?הזל עיגה אוה ךיא ?לביק אוה הז תא הפיא ,"'ה חור
תגרדמ איה 'ה חור" .הפ-לע ותוא רמוא ינא ,השימחו םיעבראה קרפב םיכובנ
ם"במרה ."ןועדג לעו ןושמש לע ,חתפי לע התייהש איהו ,הנושארה האובנה
שח םואתפ התאש יקולא חוכ ותוא הז 'ה חורש ,'ה חור גשומה תא ריבסמ
ןפואב ,םלועב רתויב השקה בצמהמ תאצל חוכה תא ךל ןתונו ךתוא הוולמש
םואתפ עיגה אוה ךיא - חתפי .'ה חור הז ,ילארשי-ללכה ,ימואלה ןפואב ,יטרפה
,איבצמכ השוע אוה המ הארנ ואוב וישכע ."'ה חור חתפי לע איהתו" ?'ה חורל
תאו דעלגה תא רבעיו" .דואמ םיריהמ םה יכ ,םיקוספה תא תוארל ריהמו
המ בל םתמש םתא ."ןומע ינב רבע דעלג הפצממו דעלג הפצמ תא רבעיו השנמ
חטשהמ ברקה תריז תא ריבעה אוה ?תיגטרטסא הניחבמ לכ םדוק השע אוה
םידלי םירג ונלצאש םוקמב םחלית אל התא .ןומע-ינב ךותל המינפ ילארשיה
בוש .לכה תא זיזהל טושפ חילצמ אוה לכ םדוק .ךלצא םחלינ ונחנא ,םישנו
אוה ,"דעלג הפצמ תא רבעיו השנמ תאו דעלגה תא רבעיו" .בצקה תא וארת
זיזמ אוה ,ןדריה רבעמ החרזמ ךלוה אוה ,הפמה תא םיאור .החרזמ ךלוה
."ןומע ינב רבע דעלג הפצממו" .חרזמל האלה םתוא

שי ףוסב הזה רדנלש םיעדוי ונחנא .רדנל רבוע םואתפ 'ה חור םע הזה שיאהו
רדונ לארשי םעש ,תקוח תשרפב והומכ וניאר ,םוצע אוה רדנה םצע לבא ,תורצ
לע דיעמ הזו ,"םהירע תא יתמרחהו ידיב ינענכה תא ןתת ןתנ םא" 'הל רדנ
םא רמאיו 'הל רדנ חתפי רדיו" חתפי לצא הנה .דואמ הלודג תינחור המצוע
יבושב יתארקל יתיב יתלדמ אצי רשא אצויה היהו :ידיב ןומע ינב תא ןתת ןותנ
חתפי ."םולשב יתבשו םולשב םיקולא היהי םא" םירכוז ,"ןומע ינבמ םולשב
.וניבא בקעי הז ,אציו הז ,'רדח'ב השרפ לכ דמל אוה ,םיקוספה ךותב אוה
תא ראתמש םדוקה קוספה לע רזוח ב"ל קוספו ."הלוע והתילעהו 'הל היהו"
םחלנ אוה הפיא בוש ,"םב םחלהל ןומע ינב לא חתפי רבעיו" .היגטרטסיאה
.יקולא ךכ-לכ לכה ,"ודיב 'ה םנתיו" .םש םחלנ אוה ,ןומע-ינבל רבוע אוה ?םב
הנהו .קירה ליח רוביגה לש הלאה םיקוספה רשע-דחאב ליחתהש קרפה הז
השקה ילוא המחלמה תא ראתמש ולוכ ך"נתה לכב קוספה יצחל ףוס ףוס ונעגה
לבא דעו ריע םירשע תינמ ךאוב דעו רעורעמ םכיו" .םיטפושה תפוקתב רתויב
.ןמזה לע לבח ומכ והשמ הז דואמ הלודג הכמ .רמגנ ,"דאמ הלודג הכמ םימרכ
קשיש עסמ שי .טוריפ ךירצ אל ,טוריפ ילב ,ריע םירשע ,דואמ הלודג הכמ
ינב וענכיו" ףרוג היה הז .הפ רבע אוה ךיא ,רזג לא רבע אוה ךיא,ךורא םימעפל
טק עגר דוע תשחרתמש הידגרטה ,ךכ-רחא ךישמא ינא ."לארשי ינב ינפמ ןומע
.ותיב תלדמ תאצוי ותבו ,התיבה רזוח חתפי רשאכ

ךיא .ןושמשמ ךפהה קוידב םייסמו ,ןושמשמ ךפהה קוידב ליחתמ ידעלגה חתפי
ופיסיו" .וש תילאמשה הדומעה ףוסב עגר קר לכתסנ ?הלחתהב ןושמש הארנ
שיא יהיו :הנש םיעברא םיתשלפ דיב 'ה םנתיו 'ה יניעב ערה תושעל לארשי ינב
היהש ומכ אל הז ,'ה םנתיו אלא ,וצצורו וצער םהש בותכ אל ."הערצמ דחא
,םיריכמ ונחנאש תוערפה הז ,םיימוקמ תוברק הז ,דואמ השק הז .ןומע-ינבב
אל הז ,ןומע-ינב אל הז .תחא םעפמ רתוי וילע ונרבידש םיתשלפ לש גשומה הז
ןושמש לצא םג וארת וישכע .לדבהה תא וניאר ,םהה םיקוספב הרקש המ
אל טפוש תויהל רחבנש ןועדג תא םיראתמשכ ,םירחא םיטפושל דוגינב
חתפי לצא הז ?ולש םיחאל הרק המו ?אוה תיב הזיאמ ?דלונ אוה ךיא םיראתמ
דחא שיא יהיו" .חתפי לש הזתיטנאה קוידב אוה ןושמש .ןושמש לצאו
?חתפי לש הסורהה החפשמה תא םירכוז .יתחפשמ הז המכ וארת ,"הערצמ
שי ,יתיב ךכ-לכ ."ותשאו חונמ ומש ו ינדה תחפשממ הערצמ דחא שיא יהיו"
ינפלש דחא תיב לע הפי רופיס לש החיתפ ומכ שממ ,ותשאו תחפשממ דחא שיא
:הדלי אלו הרקע ותשאו" .ןיוצמ ,החפשמו השיא ,שיא וב היה םינש הברה
תדליו תירהו תדלי אלו הרקע תא אנ הנה הילא רמאיו השאה לא 'ה ךאלמ אריו
לכ ילכאת לאו רכשו ןיי יתשת לאו אנ ירמש ה התעו" .השודק הלחתהמו ."ןב
לע הלעי אל הרומו ןב תדליו הרה ךנה יכ" .רוהט תויהל ךירצ לכה ,"אמט
דימ לארשי תא עישוהל לחי אוהו ... רענה היהי םיהלא ריזנ יכ ושאר
.הכוז חתפיש המל הכוז אל ןושמש ונרמאש ומכ לבא ."םיתשלפ

חתפיש רתויב לודגה רועישה תא שי ןאכו ,חתפי לא רוזחל ךירצ ןאכש יל המדנ
הז ילואו ,ץוחב ןמז הברה יד היה אוהש ירחא םעל עיגמ חתפי .ונתוא דמלמ
םעב השחרתהש תיגולואידיאה הקיחשל וק רשיי אל אוה .ולש ןורתיה היה
ליחה רוביג חתפי ,וישכע ךירצ הזה םעהש המש דואמ הפי ןיבמ חתפי .שתומ
ךירצ הזה םעהש המש דואמ הפי ןיבמ ,םיקיר םישנא םע בוט ץראב בבותסמש
.'ה חור אלא תיאבצ המצוע דוע אל הז ,תחא העש ותוא האור אוה רשאכ וישכע
אל ללכב חתפי יתעד תוינעל .חורה תא ול ריזחהל ךירצו ,חורה תא דביא אוה
.ןומע-ינב ךלמ םע ןתמו אשמ להנל ידכ ןתמו אשמ להנל ידכ ןתמו אשמ להנמ
היה אל הז ,חסונה תא ולביק םלוכ ,תיגיגח תיטמרד החיתפ וז "חתפי רמא הכ"
עומשל ליחתי לארשי םעש ידכ ןתמו אשמ להנ מ חתפי .יוסח היה אלו יניעידומ
םיענ אל ,לארשי םע התיבה ונרזח .תושדח לבא תוקיתע ,תושדח םילימ םואתפ
ךלמ ,יצרא תאז .םירמוא ונחנא לבא ,"תופי אל"ה םילימה לע החילס ,רמול
ןומע-ינבש תוכוראה םינשה .לארשי םע ,רמולכ ,םיירגוס חותפ ,ןומע-ינב
בל םימש אל רבכש יכרע ןוסא םהירחא םיררוג דעלגבו הפצמב םכתא םישיתמ
היגולונימרטל וק םתרשיי .ןומע-ינב םע תוינוחטיבה תויעבה ללגב וילא
וטילחה םה .ןומע ץרא וא ןוחיס ץרא הזל םיארוקש וטילחה םה ,תינומעה
וטילחה םה .םישבכנה םהו םישבוכה םתאש וטילחה םה .הירוטסיהה תאזש
יכ ץראל הנה ונבששו ,םש ונלבס אל םעפ ףאו ,םירצמב ונייה אל םעפ ףאש
.הפ ונחנאו הנה ונבשש הזמ רתוי םלועב ירסומ רבד ןיאשו ,ונל רמא ה"בקה
םישוע המ וישכע ,יטנבלר אל הז :םירמוא הז תא םילעמשכ .וק ונרשיי ונחנאו
ונרשייש ,תונוסאה לכ לש ןושארה ןוסאה הז ,ייתובר :רמואו חתפי אב ?תינכט
הסיפת לש ,תינומעה הסיפתה לש ,תינומעה תרושקתה לש םיגשומ םלועל וק
.ונלש תינש ןיא תחאה תמאה לע רתוול ונטלחהו ,םירבד ינימ לכ לשו תימלוע

ינא :לארשי-ינבל חתפי רמוא .המיהדמ תיטילופ תילגת דוע תולגל אב חתפי
אשמב עיצהל המ יל שי ינא היהא ינא םא קר .ןיינעמ רבד דוע םכל תולגל הצור
המ םג ול ןיאו ,ול עיצהל המ יל ןיא ולש םאותה ינא םא .ןומע-ינב ךלמל ןתמו
יל המ" ,םכילע םולש :ול רמוא ינא םא קר .דבל הז תא חקיי אוה ,ינממ לבקל
תא לארשי חקל יכ" יל דיגי אוהשכ .רובע ,"יצראב םחלהל ילא תאב יכ ךלו
אוה ,בישנש שרודש הז אוה וליאכ "ןהתא הבישא" רמול זיעי דועו ,"יצרא
םירבדמ ונחנא הנש םיפלא תשולש .ונלש דוקב שמתשמ אוה ,בושא לע רבדמ
ךרצ ינא וישכע זא .וק ותיא םירשיימ ונחנאו ,הלימה תא חקל אוה ,בושא לע
.רבדמ ימ ןיבי אוהש ידכ "חתפי רמא הכ"ב חותפלו ,ןונגסה תא תצק תונשל
אוהש ליבשב אל הז ,יתבר ף"לאב אל היהת חתפי רמא הכ ירחא האבה הלימה
אל םעפ ףאו ,םהב ןודל רשפאש רתויב םיקתרמה םירבדה דחא ,בגא .עמשי
לש ופוסב וא ,ןתמו אשמה עצמאב םא הרוק היה המ הז ,הבושת ונל היהת
בותכ היה אלא ,"חתפי לא ןומע ינב ךלמ עמש אלו" בותכ היה אל ןתמו אשמה
תאז ,רדסב .ךלש םימדקומה םיאנתה יפל בשנ ואב ,חתפי :ןומע ינב ךלמ רמאיו
ןיא ,תוחפשמ שי ,הפ יתרג ?ןכ המ ,ימונוטוא ,ילפיצינומ .ןודנ וישכע ,ךצרא
ותלימ תא ריזחהל לוכי היה אל חתפיש ענכושמ ינא ,הדומ ינא .תוחפשמ
וליפא הרוחא ותלימ תא הריזחמ אלש הנושארה תומדה אוה חתפיו ,הרוחא
,רדסב :רמוא היה חתפי ?רוזחל לוכי ינא ךיא יפמ רדנה אצי ,ותב לש הידגרטב
אשמ להנל לוכי ינא אל רמוא ינא םא ,תילגת תולגל הצור חתפי .תבשל רשפא
רבד אוה הרק ןכש המ .הנשמ ךכ-לכ אל הזו ,עמש אל ןומע-ינב ךלמ .ןתמו
חור ארקנש הזה קיתעה ךרצמהש הינש התואב .ץראה לא הרזח 'ה חור ,טושפ
.ךישמהל רשפא וישכע ,ולומ אצמנ ימ הנשמ אל ללכב הז םעה לא רזח 'ה

םיעדוי םתא לכ םדוק .תילגל דוד ןיב בוש שחרתי הזכ ברק-ודש ונרמא רבכ
וא םיתשלפה םע תא לסחל חילצי אל ןושמש יכ ?תילגל דוד ןיב שחרתי הז המל
ןושמש .חתפימ ךופה קוידב דבוע ןושמש ?חילצי אל אוה המל .םיתשלפה תא
,ורזנ תא ,ושדוק חור תא דבאמ אוה טאל טאל לבא ,םיקולא ריזנ רותב ליחתמ
הרעתמ דואמ אוה .חתפימ הכופה תיטילופ הטישב דבוע אוהש ינפמ ,ורעש תא
ירופיסב .םייתזעה םעו תיתזעה השיאב ,הלילדב הרעתמ אוה ,םיתשלפב
רעורעמ םכיו" רשאמ םיכוראו םייאוריה רתוי הברה םירופיס ול שי תוברקה
תא םיחקול ךיא הז הפי רתוי הברה .ףוסה הזו "ריע םירשע תינמ ךאב דעו
ןומה הז לבא הפי הז ,ןועמש ילעושו ןורבח דע םיכלוה ,הזע לש םירעשה
םא ךתוא קוחשת הלילד יכ ,יוכיס ןיא םגו המחלמה לש םויס ןיא .תוברק
תאזה שדוקה חור םא וליפא שדוקה חור תא ךל איצות איה .הצרת אלו הצרת
רבד לכ ללדל הלוכי איהו ,חוכ תאזה הלילדל שי יכ .םחרהמ דוע ךלצא תאצמנ
תומל לבא ,םיתשלפה תא גורהל לכות התא .ונממ םולכ ריאשהל אלו ,רוהט
אל התא .רתוי הברה השקה דיקפתה תא ךירחא םיאבה לכל ריאשהלו ,םתיא
ןתמו אשמ להנל שקבמ התא .לארשי תא רוקעל תשקבמש תויתשלפה תא חצנת
הז לש סיסבה יכ ,חילצהל לכוי אל הז ,לשכיי הז .תשלפב תורעתה ידכ ךות
עגית איה םאו ,ןושמש לש ותוריזנ רעישב תעגל הלוכי אל הלילד יכ .רקש אוה
יכ" ,ןיבמ אל אוה הז תא לבא ,ןיבהל ןושמש בייח הז תא .ריזנ רעיש אל הז וב
ורותת אלו" םירמוא ל"זחו ,תישלפה השיאה לע רמוא אוה "יניעב הרשי איה
קפס םוש ילב זוחא האמב ןימאמ ינאו ."יניעב הרשי איה יכ" לע "םכיניע ירחא
בלה תשוחתו .ןושמש לש םייאבצ םיינידמ םייטמולפיד םילוקיש ויה הלאש
הז ,ללכב הנשמ אל הז .חתפימ רוביג רתוי היה ןושמשש ירמגל הרורב איה ילש
וריזחי אל הזע ירעשב םייאבצ תוחוכ ףלא .הלילדל תרכמ 'ה חור תא .רוזעי אל
.הלילד לצא תראשהש 'ה חור לש דחא םרג ךל

,איבנב שחרתיש אבה ברק-ודב ,תואלפ יאלפ הז ?םיתשלפ לומ חוכה רוזחי יתמ
דוד לש ברק-ודה אוה אבה ברק-ודה .חתפי לצא הפצמב היהש ברק-ודב ומכ
התוא תא לאושו םש דמוע םלש םע ?הזה ברק-דה להנתמ ךיא .יתשלפה תילגו
טבוח ןועדג תא םיאצומ אל ?הזה שיאב םחליהל ךלי ימ ,תפי לצא ומכ הלאש
ךלמה לואשו ,עיפומ אל השמ רענ ןונ-ןב עשוהי ,זנק-ןב לאינתע תא אל ,תגב
םהו ,והש ימ םישפחמ םה .חוכ ול ןיא דחא ףא ,הלעמו ומכשמ םעמ רוחבה
ימ ,שארל ונל היהת .חתפי לצא ומכ קוידב לכה הזה והשימל תתל םינכומ
,הפיצ אל דחא ףאו ,דוד אב .רופיס ותוא ,ךלמה תב תא לבקי תילג תא חצניש
המכו הימימ םע עיגה אוה ,בוט ץראמ עיגה אל אוה .ובשחש ןורחאה אוה
אל דוא מ חתפי ומכ ךרעב רבדמ אוה .םילודגה םיחאה ליבשב תוניבג
לואששכ .הפי אל רבדמ אוה .ךירצש ומכ אל דואמ לבא ,ןכ םויה .ירטנמלרפ
לש ימואלניבה ראותה הז ,םישקשקה ןוירש שובל שיאה תא חצני ימ :לאוש
הז לבא ,הפי אל ?הזה לרעה יתשלפל ןווכתמ אוה םא דוד לאוש ,הזה עשרה
לבא .םעפמ רתוי וילע ונרבידש רופיס םג ול שי ךלמה דוד זא .דואמ בושח
קמעב הפצמב זכרמב ברק-וד הז ,רבד ותואב הז ,חתפיל האוושהה תא וארת
שי יאדו ינא ךלמה ינודא :לואשל רמוא ךלמה דוד .םיתשלפ לש הרקמב הלאה
לשמ רתוי בוט ולש המוזרהש ןוכנ .ןיוצמ המוזר יל שי ,םיאנתה לכ תא יל
.ובזעת ראשה ,ליח רוביג אוה תוחפל חתפי .תוחפ םישרמ םג אוה לבא ,חתפי
הניבג יתאבהש הזב םייתסמ ילש יתמחלמה המוזרה ,הארת :רמואו אב דוד
שי ,קדוצ התא תמאב ,יל ןיא ,יתמחלמה קלחה היהי הז ,ילש םילודגה םיחאל
בשחיהל לוכי ינא .הברה הז ,הניבג יצירח הרשע ?הניבג יצירח המכ הפ
דע ילש תיברקה תוליעפה תמייתסמ הזב ,םיצירח הרשע בוחסל עדויש והשימל
,ןאצ העור ינא .תרחא תיברק תוליעפ תאז לכב יל שי ,ךלמה ינודא לבא .םויה
ןוכנ .הירא עיגה םואתפו ,ןאצה תא יתיער ינא תחא םעפ .האור ינודאש ומכ
רפסמ אוה הככ ,בודה עיגה ךכ-רחא .ךלה אוהו יוו יתישע ינא ?הפי רופיס הזש
ומכ והשמ ול דיגי לואשש םוקמב ."ךדבע הכה בודה תא םגו יראה תא םגו"
ןאצ לע םירופיס הפ הז המ ,הזה רופיסה יתוא ןיינעמ הז המ ,הנוברח םגו
םש הרק המ .קסעה תא גיהני ינודא :ול רמואו טיברשה תא חקול לואש ?וישכע
אלא ,בד חצנל חילצה אוהש דיגהל אב אל ךלמה דודש תופסותה רמוא ?ללכב
תא דבאמ אל ינא היראו בד האור ינאשכ .ירמגל רחא רבד דיגהל אב ךלמה דוד
רמוחו לק ,היראב םג םחליהל תכלל ךירצ ינאש רורב יל .'ה חור שי יל ,חוכה
םא יכ רמוחו לק אלא ,היראמ תוחפ אוה יכ אל רמוחו לק .הזה לרעה יתשלפב
ליבשב זא ,היראב םחליהל יתוא ליבומ ילש טקניטסניאה ןאצ ליצהל ליבשב
רבושש המ ?הזב םחליהל יתוא ליבוי אל ילש טקניטסניאה ילש םעה תא ליצהל
םע וילא אב הזה ןטקה תא םואתפ האור אוהש ,דחא רבד קר הז תילג תא
ימעטמ דודו ?"..ילא אב התא יכ יכונא בלכה" :ותוא לאוש אוה .םינבאו תולקמ
םילכב קוידב לעופ אוה .השוע אוהש המ הז לבא !דקפמה ןכ :ול הנוע אל סומינ
וישכע ךירצ לארשי םעש המ הז יכ ,ןאצמ בלכ םישרגמש ומכ םילעופ םהבש
העור ומכ לועפל הפ ליחתמ העורה דודו דוד לש ונאצו 'ה ןאצו .הלאה קמעב
לקמ קר ול שי םא םג ביגמ אל אוהו ןאצ לוכאל אב בלכש תוארל לוכי אלש
.םינבאו

הברה הברה תורבוע דוד לצא ברק-ודל חתפי לצא הפצמב ברק-ודה ןיב
אלש הטושפה 'ה חור לא רוזחלמ םיעבונ אלש םירחאה תונויסינה לכ .תופוקת
אלו ,םיתשלפ תא סיבהל אל םילוכי אל ,הכותב לחלחל רקש םושל תרשפאמ
ינפל יכ .'ה חור תא ונל ריזחהל אל רקיעב ,אלימ הז לכו ,ןומע-ינב תא סיבהל
,ךלש ךרדה תקדצב ןומאה דוביא לש הידגרטה תא לכ םדוק שי תוידגרטה לכ
להנתהל הלוכיו ,ןתמו אשמה םייתסמ שחרתמ הזשכ קר .ךלש תמאב ,ךמצעב
.דחא קוספמ תוחפב םיטפוש רפסב רתויב הלודגה ילוא המחלמה

-ןב קלבמ התא בוט בוטה התעו" ןומע-ינב ךלמל רמא חתפישכ ,יתעד תוינעל
דימת ינא .בילעמ יד הז .קלב לש המגוד םתס איבה אל אוה ,"באומ ךלמ רופצ
ךלמ גועל המוד תויהל הצור חטב ןומע-ינב ךלמ יכ ,יניצ והשמ הזש יתבשח
.םיענ אל .ללקיש םסוקל ארוקש רופצ-ןב קלבל אלו ,ןובשח ךלמ ןוחיסל ,ןשבה
,ינודא :ןומע-ינב ךלמל רמוא חתפי ,ירמגל רחא והשמ הזש בשוח ינא םויה
,ןואג התא ,השוע התא ליגרת ותוא תא ,השע קלבש המ תא קוידב השוע התא
קוחשל - טושפ דחא רבד תושעל הסינ קלב .הז תא ךל ןתא אל ינא לבא
,םמע יפלכ ,םמצע יפלכ םה לש תוהזה תא קוחשל .םהלש תוהזה תא לארשיב
ךיא .ובלב ויתוללק ויה המ דמל התא םעלב לש ויתוכרבמ ירה .םצרא יפלכ
הללקהש ןיבמ יתייה זאש דע ידעל ויחיש ךריב אל אוה ?לארשי םע ל רמא אוה
םע ןה ?הללקה התייה המ ,רמולכ ,"ןוכשי דדבל םע ןה" ךריב אוה .ךפהה איה
.רדתסי לכהו ותוהז תא חכשיש ,םימעה לכל וק רשייש .ןוכשי דדבל אל הלילח
וערז ,ויילדמ םימ לזי ...בקעי ךילהוא ובוט המ" לארשי-ץרא תא ךריב אוה
לכה הזש םגרתמ סולקנוא ,"םימ ילע םיזראכ ,'ה עטנ םילהואכ ,םיבר םימב
הצר אוה המ תא ,תרמוא תאז ."רהנ ילע תונגכ ,ויטינ םילחנכ" .ץראה לע
ילוא - ודיגי םידוהי הברהש הצר אוה .וצראל לארשי ןיב רשקה תא ?ללקל
הז תא השע אוה תוללקב לשכנ אוהשכ .חתפי ךומכ ןוידב ,יצרא אל ילואו יצרא
ויהישו ,ןיידמו באומ תונב לש תונוז בישוהל קלבל עיצה אוה ,ולש הינשה ךרדב
.ונחצינ הרקי הזשכ .םהלש אבא והימ םיעדוי אלש םידוהי םידלי הברה הברה
שרוג ,הבישי תונש הברה רמג אלש דחא דמוע ןומע-ינב ךלמ ינודא ךלומ זא
,יל ריאשת החפשמה םע ילש תויעבה תא .םינפ תשובב וידומילל הנושאר הנשב
לכ תא ול שיו ,םיקוספ הברה ךכ-לכ ןטבב ול שי לבא .ךכ-ר חא רותפא ינא
תא לארשי חקל אל תא ולצא קוחשל לכוי אל דחא ףאו ,םינפב ולש הירוטסיהה
,לודג דומיל דוע ונתוא דמלמ חתפי ילוא .ונממ חקי אל שיא הז תא .וצרא
בכרומ ךכ-לכ אלא טושפ ךניאש ינפמ אקווד הז תא קוחשל רתוי לק ילואש
םידליכ ונחנאש המ תא אוה חתפי לצא דעלג ינב ושפיחש המ ילוא .לברוסמו
סופסחה תא ,ךלכולמה חתפי ,לידבהל ,םידליה ירופיסב דימת םיארוק ונייה
יכ ,ףולב לש תופילק תוחפ שי יכ תופילקה תא דרגל רתוי לק הארנכ .הזה
.הז תא תעדל ךירצ לבא ,םיענ אל הז .יטנתוא רתוי הז הארנכ

דוע שי תאזה השרפל לבא .קלבו תקוח לש השרפה תאזו חתפי לש השרפה תאז
תמייתסמ איה .הלודג דואמ הידגרטב תמייתסמ תאזה השרפה .בושח דחא קלח
.דואמ תימואל איה תיטרפה םגו תיטרפ הינשה ,תימואל תחאה ,תוידגרט יתשב
אצי וא אצתש ימש רדנ רדנ חתפי יכ ,חתפי לש ותיב תלדמ תאצויש חתפי תב
השק תירסומ המליד ונינפב הדימעמ ,הלוע ותוא הלעי אוה ןושאר ותיב תלדמ
.תחא הבושת קר הילע קר שי ,הילע הבושתה המ קוידב םיעדוי ונחנא .דואמ
הנידמה םאה איה המלידה .תישארב רפסמ הילע הבושתה תא םיעדוי ונחנא
ריכזמ הז ?רדנ ךלמה יכ חתפי לש תבה תא תקנוח ?טרפה תא תשבוכ הכלממה
אל רשא םירבד" .הנקסמה תא רקיעב לבא ,קחצי תדיקע תא שרדמב ל"זחל
תא טוחשל םהרבא לע יתיוויצ אל :ל"זח םירמוא ,"יבל לע התלע אלו יתיוויצ
אוהו ,רדנ רדנ חתפי לבא .ותב תא חתפי בירקיש הלילח יבל לע התלע אלו .ונב
.ונממ תאצל ךיא עדוי אל

.חתפי תא דואמ דואמ ונתוא ברקיש אלפומ רואית ןאכ םיראתמ 2 רוקמב ל"זח
לא ,ףירח רתוי טפשמ רמוא יתייהו ,וב רסחש המ לא ,וב שיש המ לא ,חתפי לא
קר ארקנ ,2 רוקמב אמוחנתב שרדמה .וב רסח היהי אלש ידכ ונב רסחש המ
רפס ףוסב אקווד אמוחנת שרדמה ."ידעלגה חתפיב אצומ תא ןכ"" .וקלח תא
הז ,"היה אלש ינפמ ידעלגה חתפיב אצומ תא ןכ" .םירדנו םיכרע ןיינעב ארקיו
תאז לכבש והשמ שי ."ותב תא דבא הרות ןב היה אלש ינפמ" ,םיהדמ יוטיב
תא ןדעל דומלל םג ךירצ םדא לבא ,יטנתוא ,יתימא ,טושפ .עקרב ול רסח היה
יתמיא" .ארונ רבד עיפומ ןאכו ."ותב תא דבא הרות ןב היה אלש ינפמ" .ומצע
חתפי רדיו (אי םיטפוש) רמאנש העש התואב רדנו ןומע ינב םע םחלנש העשב
סעכ וילע היה העש התואב הלוע והיתילעהו 'הל היהו 'וגו אצויה היהו 'וגו רדנ
וא בלכ ותיבמ אצי וליא" .טפשמה וישכע תואלפ יאלפ הז ,"רמא ה"בקה ןמ
.אמט הז ,םואתפ המ :רמוא היה אוה זא ?"ינפל ותוא בירקמ היה למג וא ריזח
לכ ודמליש ידכ ?המל ךכ-לכ ,ותב ול ןמיז ךכל" ?סכודרפה תא ןיבמ התא
.רקיעה וישכע לבא ."םירדנב תועט גוהנל אלש תומנוקו םירדנ תוכלה םירדונה
יתב ההא רמאיו וידגב תא ערקיו התוא ותוארכ יהיו ותארקל תאצוי ותב הנהו"
,1 רוקמב םיאצמנ םלוכ םיקוספה ,"בושל לכוא אלו 'ה לא יפ יתיצפ יכנאו ,'וגו
אל ינא ?"בושל לכוא אל רמוא אוהו םש היה סחנפ אלהו" .םהילע רוזחנ אל
הז סחנפ יכ .הנש תואמ שולש ינפל היה סחנפ יכ ,םש היה תיזיפ סחנפ םא עדוי
,לודג ןהכ - תומד אוה סחנפ .רבדמה לש םיעבראה תנש הז ,תקוח תשרפ ירחא
לומ וא אולס ןב ירמז לומ ברח תחקל ךירצשכ 'הל אנקל עדויש ןירדהנסה שאר
רמוא אוהו םש היה סחנפ אלהו" .לודג ןהכ תויהל רוזחל עדויו ,רועב ןב םעלב
ךכ-לכ הז םינפב בוט הזה שרדמה תא דומלל ךירצ ."אלא ,בושל לכוא אל
?"ץראה םע לצא ךלא ךיאו לודג ןהכ ןב לודג ןהכ ינא רמא סחנפ" .בושח
ריתהל ?רדנה תא ריתהל ידכ ימ לא אובי ימ דובכ לש הלאש התייה הלאשה
רתוי וא תוחפ ותוא םילאוש .השק אל ללכב ,ךבוסמ קסע היה אל הז רדנה תא
תעד לע ,םדא הזש תעד לע ?רדונ םייחב תייה ךתב תאזש תעד לע ,הלאשה תא
ךיא הלאשה תא לואשל תויורשפא ןוילימ שי ?הרות רוסיא לע רבוע התאש
לצא ךלא ךיאו לודג ןהכ ןב לודג ןהכ ינא רמא סחנפ" לבא .רדנה תא םיחתופ
תא םירכוז ,"םיניצקה שאר לארשי יטפוש שאר ינא רמא חתפיו" ?"ץראה םע
שרדמב ?"טוידה לצא ךלאו ימצע ליפשא" ?םינושארה םיקוספה לש םיראתה
רתוי הלימ "לארשי יטפוש שאר ינא" םוקמב בותכ יתוקוחב תשרפב הבר
תא ספת חתפי ."ךלמ ינא" םש בותכ .הבושח איה המל ןיבנ דימש ,הבושח
תא ןיבנ טעמ דוע ,אקווד הלילשל אל הז ,הזל עיגנ טעמ דועו ,ךלמכ ומצע
.גשומה

ןיבמ ,"אמלע ןמ אתבולע איהה תדבא ןוהיורת ןיבמ " .השקה הרושה ןאכ
םירדנה תרתה תא להנל ידכ ימ לא אובי ימ םינד םהש ידכ ךות םהינש
ובייחתנ םהינשו" .םלועה ןמ תאזה הבולעה הכלה ,תאזה תדבוכמהו תיסקטה
חתפי ,שדקה חור ונממ הקלתסנ סחנפ" .חתפי קר אל ,רקיעה הז ,"הימדב
רבקיו" חתפי לע 1 רוקמב םש ןורחאה קוספב ,"ביתכ ןכש ויתומצע ורזפתנ
חתפי ובש עגרה תא ראתל שרדמה רזוח ,"הברקל שקבש ןויכ" ."דעלג ירעב
החמשב ךתארקל יתאצי יבא ותב ול הרמא וינפל הכוב התיה" .התיבה עיגמ
ה"בקה ינפל ןיבירקמ לארשי והיש הרותב ה"בקה בתכ אמש יתוא טחוש התאו
ארקיו) המהבה ןמ 'הל ןברק םכמ בירקי יכ םדא הרותב ביתכ ןיא ,םדא תושפנ
ול התייה ,םיצורש המכ חתפי לע תדרל רשפא ."םדא ינב ןמ אלו המהבה ןמ (א
םישנאה םע חתפי לצא הלדגש תאזה תומדה תא םתיאר םתא .תחא תב
רשא אצויה היהו יתרדנ יתב הל רמא" .ומצע ארקמב םיקוספב ,יהמ םיקירה
קוק ברה ."ורדנ םלשל אלש אוה לוכי רדונה לכ אמש ,הלוע והיתילעהו אצי
,םינפב הז תא אורקל סנכא אל ינא ,6 רוקמב םינושארה יפ-לע הז תא ריבסמ
:רמוא חתפי .סחנפמ רתוי הברה ןבומ חתפיש רמוא קוק ברה .הפ-לע רמוא ינא
תוארהל ךלמכ יתבוח :רמוא חתפי .ךלמ ינא לש הסרגה תא יתאבה .ךלמ ינא
:רמולו אובל בייח היה סחנפ ןכל ,הלימ תראשנ הכלממה יפמ תאצויש הלימש
םגרתנ .ךלמה לש הלימה הלטבתה אל זאו ,ךלש הלימל יקוח ףקות ןתונ אל ינא
דחוימב ריכהל ,חתפי תא ריכהל ,אובל ךירצ היה סחנפ ,ונלש םיגשומל הז תא
אוהש תורמל ,לש סופסחה תורמל חתפיב שיש תמאה תמצועב ריכהלו ,חתפיבש
לבא ,הרות ירבד הברה הברה עדוי אל אוהש תורמל ,קיר דואמ דואמ הארנ
לוכי אוה אקוודש הלודגה תמאה תא ונממ איצוהל ,תופילקה תא ול דרגל תעדל
.סחנפ לש הר ותה םע התוא ןדעלו ,תולגל
סחנפ לש תונויער ,חתפיו סחנפש הז חתפי ימי ףוסב תשחרתמש הידגרטה
דעלג ינקזמ דחא ףאש 'ה חורל ליבומ חתפי .שגפיהל םיחילצמ אל חתפיו
ןימינבבו הדוהיב ,דעלגב םכח דימלת ףא .ליבוהל חילצה אל הירדהנס ישארמו
חילצה בוט ץראמ ליחה רוביג ידעלגה חתפיש 'ה חור תא ריזחהל חילצה אל
הז ,הז תא םיזבזבמ םא ?ךכ-רחא הז םע םישוע המ איה הלאשה .ריזחהל
ךשמהה ילוא הזב שמתשהל םיעדוי םא .םירפא ינב םע המחלמל ךשמהב ליבוי
.ןומע-ינב םע ומכ םיתשלפה םע היעבה תא םג חתפי םייס דחא קוספב ךיא היה
רופיס אוה חתפי .הלילד םע לכ םדוק רבדל לש הטישב טקנ אל םעפ ףא אוה יכ
הלגתמש המש ינפמ ,תקוח תשרפ לש הרטפהה אוה .םעב שיש תיתימאה 'ה חור
דובכה יננעו תמ ןורהא .םעב שיש תאזה 'ה חור אוה תקוח תשרפב רבד לכ לעמ
אל הגהנהה ,הבירמ ימב אטוח השמ .תקלתסמ האבהו התמ םירמ .םיקלתסמ
לע אוה ,הנש םיעברא םילגרמה אטחמ ויתמ תא רבקל רמג םעה .תדקפתמ
ןתמו אשמה .שואיי הפ היהיש יעבט דואמ היה םצעבו ,ץראל הסינכה ןתפמ
ןוחיס םע ,לשכנש באומ םע םג היהש ונדמל םויה ,לשכנ םודא םע יטמולפידה
הזה םעה םואתפו .ןובשח ,ןוחיס ,באומ ,ןונרא - תומחלמ תוליחתמו ,לשכנ
הנש םיעברא םואתפו ,הפילקה תא ול םידרגמ קר .ולש תומצועה תא הלגמ
לארשי רישי זא" ראבה תריש תא רשו הזה םעה דמוע בוש םיה תריש ירחא
חילצמ םעהו ,הילא רבדל וחילצה אל ןורהאו השמש ראבה ."הל ונע ראב ילע
.לודגה וחוכ תא םמורל

,תונורדסמ ינימ לכב קחשיהל 'ה חור הלוכיש הלגמש השרפה איה תקוח תשרפ
איה רתוי יתימאהו טושפה סיסבה לא וכליש לככו ,הזה םעב תיעבט איה לבא
השרפה ,חתפי לש השרפה האב זא .םישקה םיעגרב אקווד ילואו םש הלגתת
םעה .ןיבה םעלבש המ קוידב הזש תרמואו קלבל תקוח ןיב תדמועש חתפי לש
לרטנל טושפ ךירצ גועו ןוחיס לומ תומחלמב 'ה חור תא ומצעל ריזחהש הזה
השרפה לכ איה ,העודי םעלב תטיש ?חורה תא םילרטנמ ךיא .שדחמ חורה תא
היה וליאש רופיסה הזו ,"'ה חור וילע יהתו" לש רופיסה הז .תבשה ונלש
םייתסהל לוכי היה ,שגפיהל םיחילצמש סחנפו חתפי לש בולישב םייתסמ
םייתסהל לוכי היה אוהש םוקמה ותואל בורקו קומע רתוי הברה הברה דבורב
.וב

 

Designed by
<A t a r t e c>

Home | Contact Us | Keren Yishai | Rav Mordechai Elon
Learn the Mekorot | Listen to the Shiur